Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Výskum a inovácia: Komisia vyzýva k vytváraniu partnerstiev na riešenie problémov spoločnosti

Brusel 21. september 2011 – Európska komisia dnes vyzvala verejných aj súkromných aktérov, aby spojili svoje sily na európskej úrovni s cieľom aplikovať riešenia z oblasti výskumu a inovácie na hlavné problémy, ktorým čelí spoločnosť. V oznámení Komisie sa vychádza z prvej skúsenosti z pilotných projektov a načrtávajú sa kroky, ktoré prinesú zvýšenie počtu a účinnosti verejno-súkromných a verejných partnerstiev.

Z dnešného oznámenia vyplýva, že ak sa partnerstvá na úrovni EÚ považujú za nevyhnutné a potrebné, je nutné zjednodušiť administratívne opatrenia a urobiť ich pružnejšími. Úzke miesta a prekážky, ako je cezhraničný výskum, je nutné odstrániť a všetci partneri, vrátane členských štátov EÚ a súkromného sektora, musia prijať dlhodobé finančné záväzky týkajúce projektov.

Výskum a inovácia ponúkajú riešenia hlavných problémov spoločnosti, ako sú starnutie obyvateľstva, účinky zmeny klímy a znížená dostupnosť zdrojov, a významné príležitosti pre nový rast. Tieto problémy sú však často príliš veľké na to, aby ich mohol jeden členský štát alebo podnik riešiť samostatne, a to najmä vzhľadom na súčasný tlak na rozpočty verejného sektora.

Návrhy, ktoré vychádzajú z načrtnutého prístupu, budú neskôr v tomto roku zaradené do balíka opatrení Komisie Horizont 2020.

Členka Európskej komisie zodpovedná za výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Európa musí čo najlepšie využívať svoje zdroje, aby mohla riešiť výzvy, ako sú zlepšovanie zdravia, ekologizácia dopravy a modernizácia našej priemyselnej základne. Členské štáty a priemysel musia prijať významné, dlhodobé záväzky, že sa budú zúčastňovať na strategických partnerstvách. Skrátením času potrebného na uvádzanie inovatívnych nových výrobkov a služieb na trh sa upevní vedúce postavenie Európy a posilní sa obnova nášho hospodárstva.“

Kontext

Mnoho iniciatív sa na európskej úrovni už vykonáva. Napríklad financovanie výskumu EÚ týkajúceho sa 6000 známych vzácnych chorôb, ktoré postihujú viac ako 20 miliónov európskych občanov, je teraz lepšie koordinované. Spoločná technologická iniciatíva Čisté nebo (Clean Sky JTI), ktorú podporuje EÚ, a letecký priemysel vyvíjajú novú, ekologickú leteckú technológiu. Európska komisia ďalej rozbehla v rámci svojej stratégie Inovácia v Únii pilotné Európske partnerstvo v oblasti inovácie (EIP), ktoré je zamerané na aktívne a zdravé starnutie. Cieľom tohto pilotného partnerstva bude do roku 2020 predĺžiť v Európskej únii priemernú dĺžku života prežitého v zdraví o dva roky. V tejto súvislosti má partnerstvo tri doplňujúce ciele: zlepšenie zdravia a kvality života Európanov, podporu dlhodobej udržateľnosti a účinnosti systémov sociálnej a zdravotnej starostlivosti a podporu konkurencieschopnosti priemyslu EÚ.

V oznámení Komisie o vytvorení „Inovácie v Únii“ (pozri IP/10/1288 a MEMO/10/473) sa už zdôraznila dôležitosť európskeho partnerstva v oblasti výskumu a inovácie. Niektoré činnosti v oblasti výskumu a inovácie majú taký rozsah a sú také komplexné, že si vyžadujú koordináciu na úrovni EÚ, aby sa predišlo zdvojovaniu a neefektívnemu využívaniu verejných a súkromných finančných prostriedkov. Partnerstvo môže urýchliť aj cyklus výskumu a inovácie a rýchlo a efektívne prechádzať od nápadov k užitočným výrobkom a službám.

Partnerstvo spája, na európskej i vnútroštátnej úrovni, verejné subjekty vo verejných partnerstvách (P2P) a verejné a súkromné subjekty vo verejno-súkromných partnerstvách (PPP), pričom má niekoľko cieľov:

  • vytvoriť kritický objem na zaistenie množstva a rozsahu požadovaného na dosiahnutie a udržanie konkurencieschopnosti a riešiť hlavné spoločenské výzvy,

  • prejsť od krátkodobého k dlhodobému prístupu,

  • uľahčiť rozvoj spoločnej vízie a vytvorenie strategickej agendy,

  • prispievať k vývoju programovej koncepcie v oblasti európskeho výskumu a inovácie. Tým sa zaistí široký prístup, ktorý je prínosom pre všetkých potenciálnych partnerov,

  • poskytnúť každému partnerstvu štruktúry a usporiadanie na mieru v závislosti od jeho povahy a cieľov.

V rámci Siedmeho rámcového programu pre výskum (RP7) sa z rôznych foriem partnerstva získali cenné skúsenosti. Tieto formy zahŕňajú verejné partnerstvá v oblasti výskumu prostredníctvom iniciatív spoločného plánovania (JPI) a iniciatív podľa článku 185, PPP vyplývajúce zo spoločných technologických iniciatív (JTI), PPP v rámci plánu obnovy a Európske priemyselné iniciatívy v rámci plánu SET.

MEMO/11/623

Viac informácií o pilotnom európskom partnerstve v oblasti inovácie o aktívnom a zdravom starnutí nájdete na:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Viac informácií o iniciatívach spoločného programovania nájdete na:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

Viac informácií o ERA-NET/Iniciatívach podľa článku 185 nájdete na:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Viac informácií o spoločných technologických iniciatívach nájdete na:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Viac informácií o PPP v rámci plánu obnovy nájdete na:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

Viac informácií o Inovácii v Únii nájdete na:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktné osoby :

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar