Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Badania naukowe i innowacja: Komisja zachęca do rozwiązań opartych na partnerstwie, aby sprostać wyzwaniom społecznym

Bruksela, 21 września 2011 r. – W dniu dzisiejszym Komisja wystosowała zaproszenie dla podmiotów publicznych i prywatnych, aby połączyły wysiłki na szczeblu europejskim na rzecz wykorzystania badań naukowych i innowacji w celu sprostania najważniejszym wyzwaniom społecznym. Przedstawiony przez Komisję komunikat czerpie z doświadczenia zdobytego dzięki projektom pilotażowym i proponuje działania, które pozwolą jeszcze skuteczniej realizować partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno-publiczne.

Komunikat wskazuje, że w przypadku stwierdzenia konieczności i przydatności ustanowienia partnerstwa na poziomie UE, należy uprościć procedury administracyjne i uczynić je bardziej elastycznymi. Należy wyeliminować ograniczenia i przeszkody stojące na drodze ku realizacji transgranicznych badań naukowych, a wszyscy partnerzy, w tym państwa członkowskie UE i sektor prywatny, muszą podjąć długoterminowe zobowiązania finansowe wobec projektów.

Prace badawczo-rozwojowe oferują pewne rozwiązania, jeśli chodzi o najważniejsze wyzwania społeczne, takie jak starzejące się społeczeństwo, skutki zmian klimatu, ograniczona dostępność zasobów oraz nowe możliwości dla wzrostu gospodarczego. Jednak problemy wymagające rozwiązania są często zbyt złożone, aby jedno państwo członkowskie lub jedna firma mogły je samodzielnie rozwiązać, zważywszy zwłaszcza na obecne cięcia budżetowe w sektorze publicznym.

Na podstawie podejścia wskazanego w komunikacie sporządzone zostaną pod koniec bieżącego roku wnioski legislacyjne stanowiące element komisyjnego pakietu „Horyzont 2020”.

Unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: „Europa musi jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby, aby sprostać takim wyzwaniom, jak poprawa zdrowia obywateli, ekologiczny transport i modernizacja naszego potencjału przemysłowego. Państwa członkowskie oraz przedsiębiorstwa muszą zdecydowanie i długoterminowo zobowiązać się do udziału w strategicznym partnerstwie. Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnych produktów i usług scementuje europejskie przywództwo i przyspieszy ożywienie gospodarcze.”

Kontekst

Prace nad licznymi inicjatywami na szczeblu europejskim są już w toku. Na przykład usprawniono koordynację unijnego finansowania badań naukowych, aby lepiej walczyć z 6 000 znanych rzadkich chorób, na które cierpi ponad 20 milionów Europejczyków. W ramach wspólnej inicjatywy technologicznej „Czyste niebo”, finansowanej przez UE i branżę lotniczą, opracowywana jest nowa, ekologiczna technologia budowy samolotów. Komisja Europejska uruchomiła także pilotażowo europejskie partnerstwo innowacji w ramach strategii Unia innowacji, skupiające się na kwestiach związanych z aktywną i zdrową starością. Celem tego pilotażowego partnerstwa będzie zwiększenie do 2020 r. w UE przeciętnej długości życia w dobrym zdrowiu o dwa lata. W tej kwestii partnerstwo służy realizacji trzech uzupełniających się celów: poprawa stanu zdrowia i jakości życia Europejczyków, wspieranie długoterminowej równowagi oraz skuteczności systemów opieki zdrowotnej i społecznej, a także podniesienie konkurencyjności gospodarki unijnej.

Już w komunikacie Komisji dotyczącym stworzenia Unii innowacji (zob. IP/10/1288 i MEMO/10/473) podkreślono znaczenie europejskiego partnerstwa na rzecz badań naukowych i innowacji. Niektóre prace badawczo-rozwojowe mają taką skalę i są na tyle złożone, że wymagają koordynacji na szczeblu UE, aby uniknąć powielania działań i nieefektywnego korzystania ze środków publicznych i prywatnych. Partnerstwo może także przyśpieszyć cykl badawczo-rozwojowy, a tym samym pomysły będą szybciej i skuteczniej przekuwane w innowacyjne produkty i usługi.

Partnerstwo łączy europejskie i krajowe podmioty publiczne w ramach partnerstwa publiczno-publicznego (P2P) oraz podmioty publiczne i prywatne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) na rzecz realizacji celów służących:

  • osiągnięciu masy krytycznej dla zapewnienia niezbędnego efektu skali i odpowiedniego zakresu prac, a także utrzymania konkurencyjności i rozwiązania najważniejszych kwestii społecznych;

  • zmianie podejścia z krótkoterminowego na długoterminowe;

  • tworzeniu wspólnej wizji i opracowaniu agendy strategicznej;

  • dążeniu do przejścia od podejścia opartego na projektach do podejścia programowego w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie. Działania te zapewnią szeroko zakrojone podejście łączące wszystkich ewentualnych partnerów;

  • zapewnieniu dostosowanych do potrzeb struktur i procedur dla partnerstwa, uzależnionych od jego charakteru i celów.

W ramach siódmego programu ramowego (7PR) zdobyto cenne doświadczenie w zakresie różnych form partnerstwa. Na przykład partnerstwo publiczno-publiczne na rzecz badań naukowych poprzez inicjatywy w zakresie wspólnego planowania oraz poprzez inicjatywy oparte na art. 185; PPP opierające się na wspólnych inicjatywach technologicznych; PPP w ramach planu naprawczego; oraz europejskie inicjatywy przemysłowe w ramach planu SET.

MEMO/11/623

Dodatkowe informacje na temat pilotażowego europejskiego partnerstwa innowacji na rzecz aktywnej i zdrowej starości dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Dodatkowe informacje na temat inicjatyw w zakresie wspólnego planowania dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

Dodatkowe informacje na temat ERA-NET/Inicjatyw oparych na art. 185 dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Dodatkowe informacje na temat wspólnych inicjatyw technologicznych dostępne są na stronie internetowej:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Dodatkowe informacje na temat PPP w ramach planu naprawczego dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

Dodatkowe informacje na temat Unii innowacji dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontakt :

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcisło +32 2 29 55604


Side Bar