Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Onderzoek & innovatie: Commissie pleit voor partnerschappen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

Brussel, 21 september 2011 – De Europese Commissie roept de publieke en private sector vandaag op de krachten op Europees niveau te bundelen om samen via onderzoek en innovatie een antwoord te zoeken op de grote maatschappelijke uitdagingen. In een mededeling trekt zij een aantal lessen uit de eerste ervaringen met proefprojecten en bekijkt hoe meer en doelmatiger publiek-private en publiek-publieke partnerschappen kunnen worden opgezet.

In haar mededeling pleit de Commissie voor administratieve vereenvoudiging en meer flexibiliteit wanneer partnerschappen op EU-niveau nuttig en nodig worden geacht. De knelpunten en belemmeringen voor grensoverschrijdend onderzoek moeten worden weggewerkt en alle partners, waaronder de EU-lidstaten en de private sector, moeten zich op lange termijn verbinden tot de financiering van de projecten.

Onderzoek en innovatie bieden een antwoord op maatschappelijke uitdagingen zoals de vergrijzing, de effecten van de klimaatverandering en de toenemende schaarste aan grondstoffen en creëren belangrijke nieuwe groeiperspectieven. De uitdagingen zijn echter vaak te groot om door één lidstaat of bedrijf alleen te worden aangepakt, zeker nu de publieke sector met ernstige begrotingsproblemen kampt.

Op basis van de in deze mededeling geschetste aanpak zullen een aantal voorstellen worden geformuleerd in het kader van het Horizon 2020-pakket, dat later dit jaar wordt voorgesteld.

Europees commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn: "Europa moet zijn middelen optimaal benutten om werk te maken van een betere gezondheid, groener vervoer en de modernisering van onze bedrijven. De lidstaten en het bedrijfsleven moeten sterke verbintenissen op lange termijn aangaan om strategische partnerschappen te sluiten. De snellere doorstroming van innoverende producten en diensten naar de markt zal het Europees leiderschap versterken en ons economisch herstel versnellen."

Achtergrond

De Europese Unie heeft reeds een aantal maatregelen genomen. Zo wordt bijvoorbeeld de EU-financiering van de strijd tegen de 6000 bekende zeldzame ziektes waaraan meer dan 20 miljoen Europeanen lijden beter gecoördineerd. In het kader van het gezamenlijk technologie-initiatief Clean Sky, dat door de EU en de luchtvaartindustrie wordt gefinancierd, worden nieuwe milieuvriendelijke vliegtuigtechnologieën ontwikkeld. De Europese Commissie heeft voorts bij wijze van proef een Europees innovatiepartnerschap (EIP) rond actief en gezond ouder worden opgezet in het kader van de Innovatie-Unie. Doel van dit proefproject is de gemiddelde gezonde levensduur in de EU tegen 2020 met twee jaar te verlengen. In dit verband moeten via dit partnerschap drie extra doelstellingen worden gerealiseerd: de gezondheid en levenskwaliteit van de Europeanen verbeteren; bijdragen tot de duurzaamheid op lange termijn en tot de efficiency van onze gezondheids- en zorgsystemen en het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven versterken.

In haar mededeling over de oprichting van de Innovatie-Unie (zie IP/10/1288 en MEMO/10/473) heeft de Commissie reeds gewezen op het belang van Europese partnerschappen in onderzoek en innovatie. Sommige onderzoeks- en innovatieactiviteiten zijn dermate omvangrijk en complex dat coördinatie op EU-niveau noodzakelijk is om overlapping en inefficiënt gebruik van publieke en private budgetten te vermijden. Partnerschappen kunnen de onderzoeks- en innovatiecyclus ook versnellen en ervoor zorgen dat ideeën sneller en efficiënter worden vertaald in nuttige producten en diensten.

Op Europees en lidstaatniveau nemen publieke spelers deel aan publiek-publieke partnerschappen (P2P's) en publieke en private spelers aan publiek-private partnerschappen (PPP's) om:

  • een kritische massa te creëren om de vereiste omvang en reikwijdte te waarborgen om concurrerend te blijven en een antwoord te kunnen bieden op grote maatschappelijke uitdagingen;

  • over te stappen van een korte- naar een langetermijnperspectief;

  • gezamenlijke visievorming en strategische planning te vergemakkelijken;

  • bij te dragen tot de ontwikkeling van een Europees onderzoeks- en innovatieplanning in plaats van een projectmatige aanpak. Hierdoor ontstaat een brede kijk en worden alle potentiële partners betrokken;

  • structuren en regelingen op te zetten die zijn afgestemd op de aard en doelstellingen van het partnerschap.

In het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling (KP7) heeft men waardevolle ervaring opgedaan met diverse partnerschapsformules: publiek-publieke partnerschappen voor onderzoek via gezamenlijk programmeringsinitiatieven (GPI's) en artikel 185-initiatieven; PPP's op basis van gemeenschappelijke technologie-initiatieven (GTI's); PPP's in het kader van het herstelplan en de Europese industriële initiatieven (EII's) in het kader van het SET-plan.

MEMO/11/623

Voor meer informatie over het proefproject voor een Europees innovatiepartnerschap (EIP) rond actief en gezond ouder worden, zie:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Voor meer informatie over gezamenlijke programmeringsinitiatieven, zie:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

Voor meer informatie over ERA-NET-/artikel 185-initiatieven, zie:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Voor meer informatie over gezamenlijke technologie-initiatieven, zie:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Voor meer informatie over herstelplan-PPP's, zie:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

Voor meer informatie over de Innovatie-Unie, zie:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contact:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar