Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Pētniecība un inovācija — Komisija aicina partnerības risināt sabiedriskās problēmas

Brisele, 2011. gada 21. septembris. Šodien Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar aicinājumu publiskā un privātā sektora dalībniekiem sakopot spēkus Eiropas līmenī, lai rastu pētnieciskus un inovatīvus risinājumus lielākajām sabiedrības problēmām. Paziņojumā Komisija balstās uz pirmo pieredzi no izmēģinājuma projektiem un ieskicē pirmos soļus, kas varētu paaugstināt publiskā-privātā un publiskā-publiskā sektora partnerību efektivitāti un palielināt to skaitu.

Komisijas paziņojumā pausts, ka gadījumos, kad ES līmeņa partnerības tiek atzītas par nepieciešamām un lietderīgām, administratīvos pasākumus ir vajadzīgs padarīt vienkāršākus un elastīgākus. Ir jālikvidē šķēršļi un traucēkļi pārrobežu pētniecībai, un visiem partneriem, ieskaitot ES dalībvalstis un privāto sektoru, projektu īstenošanā ir jāuzņemas ilgtermiņa finansiālās saistības.

Pētniecība un inovācija piedāvā risinājumus lielākajām sabiedriskajām problēmām, kā iedzīvotāju novecošana, klimata pārmaiņu sekas un resursu pieejamības mazināšanās, un sniedz jaunas izaugsmes iespējas. Tomēr problēmas mēdz būt pārāk lielas, lai dalībvalstis vai uzņēmumi tās atrisinātu vienatnē, it sevišķi publiskā sektora budžetu pašreizējās samazināšanās dēļ.

Uz paziņojumā akcentētā pamata izvirzītie priekšlikumi šāgada gaitā tiks iekļauti Komisijas dokumentu paketē "Apvārsnis 2020".

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna, kas atbild par pētniecību, inovāciju un zinātni, saka: "Eiropai jāpaaugstina resursu efektivitāte, lai risinātu tādas problēmas kā veselības uzlabošana, transporta ekoloģizēšana un rūpnieciskās bāzes modernizēšana. Dalībvalstīm un rūpniecībai ir jāuzņemas stingrākas ilgtermiņa saistības, iesaistoties stratēģiskās partnerībās. Saīsinot laiku, kas vajadzīgs jaunu inovatīvu izstrādājumu un pakalpojumu ienākšanai tirgū, tiks stiprināta Eiropas līderība un paātrināta tautsaimniecības atlabšana."

Pamatinformācija

Eiropas līmenī jau norisinās vairākas iniciatīvas. Piemēram, ES finansējums pētniecībai tiek labāk koordinēts, lai pārvarētu 6000 retās slimības, kas skārušas vairāk nekā 20 miljonu Eiropas iedzīvotāju. ES un aeronavigācijas nozares atbalstītā kopīgā tehnoloģiju ierosme „Clean Sky” patlaban izstrādā jaunu, videi draudzīgu lidmašīnu tehnoloģiju. Inovācijas Savienības ierosmes ietvaros Eiropas Komisija izmēģinājuma veidā ir arī aizsākusi Eiropas inovācijas partnerību, koncentrējoties uz aktivitāti un veselību novecojot. Šās izmēģinājuma partnerības mērķis būs Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam vidēji par diviem gadiem pagarināt laika posmu, kurā iedzīvotājiem ir laba veselība. Šajā aspektā partnerība tiecas sasniegt šādus trīs savstarpēji papildinošus mērķus: uzlabot eiropiešu veselību un dzīves kvalitāti, atbalstīt veselības aprūpes un sociālās aprūpes sistēmu ilgtermiņa ilgtspēju un palielināt ES rūpniecības konkurētspēju.

Komisijas paziņojumā par "Inovācijas Savienības" izveidi (sk. IP/10/1288 un MEMO/10/473) jau tika akcentēts, kāda nozīme ir Eiropas partnerību radīšanai pētniecībā un inovācijā. Dažas pētniecības un inovācijas darbības ir tik plašas un komplicētas, ka tām ir vajadzīga koordinācija ES līmenī, lai izvairītos no dublēšanās un publisko un privāto līdzekļu izšķiešanas. Partnerību veidošana var arī paātrināt pētniecības un inovācijas ciklu tādā nozīmē, ka idejas tiek strauji un efektīvi pārvērstas lietderīgos izstrādājumos un pakalpojumos.

Eiropas un dalībvalstu līmeņa publiskā sektora dalībniekiem apvienojoties publiskā-publiskā sektora partnerībās (P2P), bet publiskā un privātā sektora pārstāvjiem apvienojoties publiskā-privātā sektora partnerībās (PPP), tiek izvirzīti vairāki mērķi:

  • sasniegt kritisko masu, lai nodrošinātu tādus mērogus un apjomus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu un uzturētu konkurētspēju, un risināt lielākās sabiedriskās problēmas;

  • pāriet no īstermiņa pieejas uz ilgtermiņa pieeju;

  • atvieglināt kopīga redzējuma izstrādi un stratēģiskās darba kārtības izveidi;

  • Eiropas pētniecībā un inovācijā veicināt uz projektiem balstītas pieejas pāraugšanu programmu plānošanas pieejā. Tas nodrošinās plašu pieeju, kas aptvers visus potenciālos partnerus;

  • paredzēt individualizētu partnerības struktūru un darbības kārtību atkarībā no tās rakstura un mērķiem.

Izpildot 7. pētniecības pamatprogrammu, ir gūta vērtīga pieredze dažādās partnerības formās. Te jāmin publiskā-publiskā sektora partnerības pētniecībā saskaņā ar kopīgām plānošanas ierosmēm un 185. panta ierosmēm, PPP, kuras radušās no kopīgām tehnoloģiju ierosmēm, atveseļošanas plāna PPP un Eiropas rūpnieciskās ierosmes saskaņā ar SET plānu.

MEMO/11/623

Sīkāku informāciju par izmēģinājuma Eiropas inovācijas partnerību aktivitātei un veselībai novecojot var iegūt adresē

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Sīkāku informāciju par kopīgajām plānošanas ierosmēm var iegūt adresē

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

Sīkāku informāciju par ERE-NET/185. panta ierosmēm var iegūt adresē

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Sīkāku informāciju par kopīgajām tehnoloģiju ierosmēm var iegūt adresē

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Sīkāku informāciju par Atveseļošanas plāna PPP var iegūt adresē

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

Sīkāku informāciju par Inovācijas Savienību var iegūt adresē

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktpersonas:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar