Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Moksliniai tyrimai ir inovacijos. Spręsti visuomenės problemas Komisija kviečia partnerystėmis

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 21 d. Šiandien Europos Komisija paskelbė kvietimą viešajam ir privačiajam sektoriui sutelkti jėgas Europos lygmeniu ir pritaikyti mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus sprendžiant svarbiausius visuomenės uždavinius. Komisijos komunikate apibendrinamos pirmosios bandomųjų projektų patirtys ir nurodomos sąlygos, kuriomis galėtų rastis daugiau efektyviai dirbančių viešojo sektoriaus subjektų partnerysčių ir bendrų viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių.

Komisijos komunikate teigiama, kad neabejotinai naudingų ES lygmens partnerysčių administravimas turėtų būti paprastesnis ir lankstesnis. Turėtų būti pašalintos kliūtys vykdyti tarptautinius mokslinius tyrimus, o visi partneriai (tarp jų – ES valstybės ir privatusis sektorius) turėtų priimti ilgalaikius projektų finansavimo įsipareigojimus.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos padeda spręsti didžiausias visuomenės problemas, pavyzdžiui, gyventojų senėjimo, klimato kaitos, išteklių mažėjimo ir naujų ekonomikos augimo galimybių. Tačiau problemų mastas dažnai toks, kad vienai valstybei narei ar vienai įmonei tas problemas išspręsti savo jėgomis būtų per sunku, ypač dabartinėmis valstybės išlaidų mažinimo aplinkybėmis.

Šių metų pabaigoje Komisija pateiks teisės aktų projektų rinkinį „Horizontas 2020“, į kurį bus įtraukti ir pagal komunikatą parengti pasiūlymai.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Spręsdama sveikatos priežiūros, tausesnio transporto ir pramonės modernizavimo uždavinius Europa turi kuo geriau išnaudoti turimus išteklius. Kurdamos strategines partnerystes valstybės narės ir įmonės turi prisiimti tvirtus ilgalaikius įsipareigojimus. Sutrumpinus naujoviškų gaminių ir paslaugų kelią į rinką, Europa turės dar daugiau galimybių pirmauti, o jos ekonomika atsigaus sparčiau.“

Pagrindiniai faktai

Europos lygmeniu jau pradėta nemažai iniciatyvų. Pavyzdžiui, siekiant atrasti būdų, kaip kovoti su 6 tūkst. retų ligų (jomis serga daugiau nei 20 mln. europiečių), geriau koordinuojamas ES mokslinių tyrimų finansavimas. Pagal ES ir aeronautikos sektoriaus remiamą Švaraus dangaus iniciatyvą kuriamos naujos mažiau taršios lėktuvų technologijos. Pagal „Inovacijų sąjungos“ strategiją Europos Komisija inicijavo bandomąją Europos inovacijų partnerystę aktyvaus ir sveiko senėjimo sprendimų paieškai. Šiuo projektu siekiama iki 2020 m. Europos Sąjungoje prailginti sveiko gyvenimo trukmę dvejais metais. Partnerystei iškelti trys vienas su kitu susiję uždaviniai: pagerinti europiečių sveikatą ir gyvenimo kokybę; padėti sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos sistemas išlaikyti tvarias ir efektyvias; padidinti ES įmonių konkurencingumą.

„Inovacijų sąjungos“ steigimo komunikate (žr. IP/10/1288 ir MEMO/10/473) Komisija jau akcentavo Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerysčių svarbą. Kai kurie moksliniai tyrimai ir inovacijos yra tokio masto ir sudėtingumo, kad, norint išvengti dubliavimosi ir neefektyvaus biudžeto ar privačiųjų lėšų naudojimo, turi būti koordinuojami ES lygmeniu. Partnerystės taip pat gali paspartinti mokslinių tyrimų ir inovacijų procesą: idėjos greičiau ir efektyviau tampa naudingomis prekėmis ir paslaugomis.

Megzdamos partneriškus ryšius Europos ir nacionalinio lygmens viešojo sektoriaus institucijos jungiasi į viešojo sektoriaus subjektų partnerystes (angl. P2P), o viešojo ir privačiojo sektorių subjektai į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes (angl. PPP), kurių tikslas:

  • sukurti projektų mastui ir didžiausiems visuomenės uždaviniams spręsti reikalingą kritinę masę, kurios reikia konkurencingumui pasiekti ir išlaikyti;

  • skatinti imtis ne trumpalaikių, o tolimesnės perspektyvos projektų;

  • palengvinti bendros vizijos plėtotę ir strateginės darbotvarkės formavimą;

  • padėti perorientuoti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų procesus nuo projektinės į programinę veiklą – taip būtų sukurtas veiklos, į kurią galėtų įsitraukti visi potencialūs partneriai, modelis;

  • pagal partnerystės pobūdį ir tikslus sukurti jai pritaikytą struktūrą ir darbo tvarką.

Vertinga patirtis jau sukaupta iš įvairių partnerystės formų, taikytų pagal Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, pavyzdžiui, viešojo sektoriaus subjektų partnerysčių moksliniams tyrimams vykdyti (bendro programavimo iniciatyvos ir 185 straipsnio iniciatyvos), bendrų technologijų iniciatyvų partnerysčių, ekonomikos atkūrimo partnerysčių ir Europos pramonės iniciatyvų pagal strateginį energetikos technologijų planą.

MEMO/11/623

Daugiau informacijos apie bandomąją aktyvaus ir sveiko senėjimo Europos inovacijų partnerystę:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Daugiau informacijos apie bendro programavimo iniciatyvas:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

Daugiau informacijos apie ERA-NET ir 185 straipsnio iniciatyvas:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Daugiau informacijos apie bendrų technologijų iniciatyvas:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Daugiau informacijos apie ekonomikos atkūrimo viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

Daugiau informacijos apie „Inovacijų sąjungą“:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Daugiau informacijos:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar