Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Tutkimus- ja innovointikumppanuus avuksi yhteiskunnallisiin haasteisiin

Bryssel, 21.9.2011 – Euroopan komissio kehotti tänään Euroopan julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita etsimään yhteisvoimin ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin ongelmiin tutkimusta ja innovointia hyväksi käyttäen. Komission tiedonanto pohjautuu pilottihankkeista saatuihin ensimmäisiin kokemuksiin. Siinä selvitetään, miten julkisen ja yksityisen sektorin välisen kumppanuuden sekä julkisen sektorin sisäisen kumppanuuden tehostamisessa edetään.

Komission tiedonannossa todetaan, että kun EU-tason kumppanuudet katsotaan tarpeellisiksi ja käyttökelpoisiksi, hallinnollisia järjestelyjä on yksinkertaistettava ja niistä on tehtävä joustavampia. Rajatylittävän tutkimuksen pullonkaulat ja esteet on poistettava, ja kaikkien kumppanien on annettava tällaisista hankkeista pitkän aikavälin rahoitussitoumukset. Tämä koskee myös EU:n jäsenvaltioita ja yksityistä sektoria.

Tutkimus ja innovointi tarjoavat ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten väestön ikääntymiseen, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja resurssien saatavuuden vähenemiseen. Ne luovat myös uusia kasvumahdollisuuksia. Ongelmat ovat kuitenkin usein liian suuria, jotta jäsenvaltio tai yritys voisi ratkaista ne yksin, varsinkin julkisen sektorin nykyiset budjettipaineet huomioon ottaen.

Tiedonannossa vahvistettuun lähestymistapaan pohjautuvat ehdotukset muodostavat osan Horisontti 2020 -pakettia, jonka komissio esittää myöhemmin tänä vuonna.

Tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn korosti, että Euroopan on käytettävä resurssejaan mahdollisimman hyvin hyödykseen, jotta terveyden edistämisen, liikenteen ympäristöystävällisemmäksi tekemisen ja teollisen perustan nykyaikaistamisen kaltaiset parannukset voitaisiin saada aikaan. ”Jäsenvaltioiden ja tuotannonalojen on sitouduttava pitkäksi aikaa strategisiin kumppanuuksiin. Jos innovatiiviset uudet tuotteet ja palvelut saadaan markkinoille nopeammin, Euroopan johtoasema säilyy ja talouden elpyminen nopeutuu”, Geoghegan-Quinn lisäsi.

Taustaa

Euroopan tasolla on jo käynnissä useita aloitteita. Esim. EU:n tutkimusrahoituksen koordinointia tehostetaan parhaillaan, jotta harvinaisia tauteja koskeva tutkimus etenisi. Harvinaisia tauteja tunnetaan 6 000 ja ne vaikuttavat yli 20 miljoonan Euroopan kansalaisen elämään. Toisena esimerkkinä mainittakoon EU:n ja ilmailuteollisuuden tukema yhteinen Clean Sky -teknologia-aloite, jolla kehitetään uutta ympäristöystävällistä lentokoneteknologiaa. Lisäksi Euroopan komissio on käynnistänyt innovaatiounioni-strategiaan kuuluvan pilottihankkeena toteutettavan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden, jonka mottona on ”aktiivisena ja terveenä ikääntyminen”. Tämän pilottikumppanuuden tavoitteena on nostaa keskimääräistä terveen elinajan odotetta kahdella vuodella Euroopan unionissa vuoteen 2020 mennessä. Tältä osin kumppanuudella pyritään saavuttamaan seuraavat kolme lisätavoitetta: eurooppalaisten terveyden ja elämänlaadun parantaminen, terveys- ja sosiaalihuoltojärjestelmien pitkän aikavälin kestävyyden ja tehokkuuden tukeminen sekä EU:n tuotannonalan kilpailukyvyn parantaminen.

Innovaatiounionin perustamista koskevassa komission tiedonannossa (ks. IP/10/1288) ja MEMO/10/473) korostettiin eurooppalaisen kumppanuuden tärkeää asemaa tutkimuksessa ja innovoinnissa. Eräät tutkimus- ja innovointitoimet ovat niin laajoja ja monimutkaisia, että niitä on koordinoitava EU:n tasolla päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä julkisen ja yksityisen rahoituksen tehottoman käytön estämiseksi. Kumppanuus voi myös nopeuttaa tutkimus- ja innovointisykliä. Tämä tarkoittaa, että ideoista kehitetään nopeasti ja tehokkaasti hyödyllisiä tuotteita ja palveluita.

Kumppanuustoiminnassa luodaan yhteyksiä Euroopan tason ja kansallisten julkisen sektorin toimijoiden välille julkisen sektorin sisäisillä kumppanuuksilla sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välille julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla. Kumppanuuksien tavoitteena on muun muassa

  • saavuttaa kriittinen massa, jotta varmistetaan kilpailukyvyn saavuttamisen ja ylläpitämisen edellyttämä laajuus ja ulottuvuus, sekä ratkoa merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita

  • siirtyä lyhyen aikavälin lähestymistavasta pitkän aikavälin lähestymistapaan

  • helpottaa yhteisten visioiden kehittämistä ja strategisten linjausten muotoilua

  • edistää siirtymistä tutkimuksen ja innovoinnin hankepohjaisesta lähestymistavasta ohjelmaperusteiseen lähestymistapaan Euroopassa. Täten varmistetaan laaja-alainen lähestymistapa, joka kattaa kaikki mahdolliset kumppanit

  • tarjotaan kumppanuudelle räätälöityjä rakenteita ja järjestelyjä sen luonteesta ja tavoitteista riippuen.

Tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta saatiin arvokasta tietoa erilaisista kumppanuusmuodoista. Tällaisia kumppanuusmuotoja ovat mm. yhteisiin ohjelma-aloitteisiin perustuvat julkisen sektorin sisäiset tutkimusalan kumppanuudet ja SEUT-sopimuksen 185 artiklan mukaiset aloitteet, yhteisiin teknologia-aloitteisiin perustuvat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, elvytyssuunnitelman julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja SET-suunnitelman mukaiset eurooppalaiset teollisuusaloitteet.

MEMO/11/623

Lisätietoja pilottihankkeena toteutettavasta aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta on sivustolla

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Lisätietoja yhteisestä ohjelma-aloitteesta on sivustolla

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

Lisätietoja ERA-NET-aloitteista ja 185 artiklan mukaisista aloitteista on sivustolla

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Lisätietoja yhteisistä teknologia-aloitteista on sivustolla

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Lisätietoja elvytyssuunnitelman julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista on sivustolla

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

Lisätietoja innovaatiounionista on sivustolla

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88

Monika Wcislo (+32-2) 295 56 04


Side Bar