Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Teadusuuringud ja innovatsioon: Euroopa Komisjon kutsub ühiskondlike probleemide lahendamiseks üles arendama partnerlussuhteid

Brüssel, 21. september 2011 – Komisjon esitas avalik-õiguslikele ja erasektori ettevõtjatele täna üleskutse ühendada oma jõud Euroopa tasandil ning rakendada teadusuuringute tulemusi ja uuenduslikke lahendusi praegu ühiskonna ees seisvate suurimate probleemide lahendamiseks. Komisjoni teatises on kavandanud esimeste katseprojektidest saadud kogemuste põhjal meetmed, mille abil on võimalik luua üha rohkem ja üha tõhusamaid avaliku ja erasektori vahelisi ning avaliku sektori siseseid partnerlussuhteid.

Komisjoni teatises soovitatakse arvesse võtta asjaolu, et kui ELi tasandi partnerlussuhteid peetakse vajalikuks ja sobivaks, tuleb kehtestada lihtsam ja paindlikum asjaajamiskord. Piiriüleste teadusuuringute kitsaskohad ja takistused on vaja kõrvaldada ning kõik partnerid, sealhulgas ELi liikmesriigid ja erasektor, peavad võtma endale projektidega seotud pikaajalised finantskohustused.

Tänu teadusuuringutele ja innovatsioonile on võimalik lahendada selliseid olulisi ühiskondlikke probleeme nagu rahvastiku vananemine, kliimamuutuste mõju ja olemasolevate ressursside vähenemine, aga ka kasutada ära paljusid uusi majanduskasvu soodustavaid võimalusi. Samas on need küsimused ühele liikmesriigile või ühele äriühingule lahendamiseks tihtipeale liiga ulatuslikud, eriti arvestades praegusi avaliku sektori eelarvekärpeid.

Teatises esitatud lähenemisviisil põhinevad ettepanekud moodustavad ühe osa tänavu veel avaldatavast paketist „Horizon 2020”.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Euroopa peab kasutama oma ressursse nii hästi kui võimalik, et tegelda selliste probleemidega nagu tervishoiu edendamine, keskkonnasõbralik transport ja tööstusbaasi ajakohastamine. Liikmesriigid ja tööstus peavad võtma endale ranged ja pikaajalised strateegilise partnerluse kohustused. Uute uuenduslike toodete ja teenuste kiirema turuletoomisega kindlustame Euroopa juhtpositsiooni selles valdkonnas ja elavdame Euroopa majandust.”

Taust

Euroopa tasandil on käimas juba mitu algatust. Näitena võib tuua ELi teadusuuringute rahastamise parema koordineerimise, mille abil püütakse lahendada probleeme seoses 6000 teadaoleva haruldase haigusega, mis puudutavad enam kui 20 miljonit Euroopa kodanikku. Ühise tehnoloogialgatusega „Clean Sky”, mida toetavad EL ja lennundustööstus, töötatakse välja uut ja keskkonnasõbralikku lennukitehnoloogiat. Innovaatilise liidu strateegia raames on Euroopa Komisjon katseliselt käivitanud ka Euroopa innovatsioonipartnerluse, mille keskseks teemaks on täisväärtusliku eluperioodi pikendamine. Sellise katsepartnerluse eesmärk on suurendada ELis keskmist täisväärtuslike eluaastate arvu kahe aasta võrra aastaks 2020. Seoses sellega on partnerlusele seatud kolm lisaeesmärki: parandada eurooplaste tervist ja elukvaliteeti, toetada tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide jätkusuutlikkust ja tõhusust ning muuta ELi tööstus konkurentsivõimelisemaks.

Juba Innovaatilise liidu loomist käsitlevas komisjoni teatises (vt IP/10/1288 ja MEMO/10/473) rõhutati teadusuuringute ja innovatsiooni alase partnerluse tähtsust Euroopas. Mõned teadusuuringud ja innovatsioonialased ettevõtmised on niivõrd mahukad ja komplekssed, et vajavad ELi tasandil koordineerimist, et vältida tegevuse dubleerimist ning avaliku ja erasektori vahendite ebatõhusat kasutamist. Tänu partnerlusele on ka võimalik kiirendada teadusuuringute ja innovatsiooni tsüklit, st et ideed muudetakse kasulikeks toodeteks ja teenusteks kiiresti ja tõhusalt.

ELi ja liikmesriikide tasandi koostöö toimub avaliku sektori siseste partnerlussuhete ning avaliku ja erasektori partnerlussuhete raames järgmistel eesmärkidel:

  • saavutada kriitiline mass, et tagada konkurentsivõime saavutamiseks ja säilitamiseks vajalikud maht ja ulatus ning et lahendada põhilised ühiskondlikud probleemid;

  • asendada lühiajalise perspektiiviga lähenemisviis pikaajalise perspektiiviga lähenemisviisiga;

  • hõlbustada ühiste seisukohtade väljakujundamist ja strateegiliste tegevuskavade kehtestamist;

  • aidata Euroopal teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas minna üle projektipõhiselt lähenemisviisilt kavandamispõhisele lähenemisviisile. Tänu sellele on võimalik kaasata kõiki võimalikke partnereid;

  • näha ette eriotstarbelised partnerlusstruktuurid ja -kord.

Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi rakendamisel on saadud väärtuslikke kogemusi eri partnerlusvormide kaudu. Sinna hulka kuuluvad ka ühise kavandamise algatuste ja artikli 185 kohaste algatuste raames loodavad avaliku sektori sisesed teadusuuringutealased partnerlussuhted, ühistest tehnoloogiaalgatustest tulenevad avaliku ja erasektori partnerlussuhted, avaliku ja erasektori partnerlussuhted majanduse elavdamise kava raames ning Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava kohased tööstusalgatused.

MEMO/11/623

Lisateave täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonialase katsepartnerluse kohta on veebisaidil:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Lisateave ühise kavandamise algatuste kohta on veebisaidil:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

Lisateave ERA-NET ja artikli 185 kohaste algatuste kohta on veebisaidil:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Lisateave ühiste tehnoloogiaalgatuste kohta on veebisaidil:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Lisateave majanduse elavdamise kava raames loodavate avaliku ja erasektori partnerlussuhete kohta on veebisaidil:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

Lisateave innovatiivse liidu kohta on veebisaidil:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktisikud :

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar