Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΔελτίο Τύπου

Έρευνα & καινοτομία: η Επιτροπή κινητοποιεί συμπράξεις για να αντιμετωπίσει προκλήσεις της κοινωνίας

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκάλεσε σήμερα δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να συμβάλουν με τις δυνάμεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε με λύσεις έρευνας και καινοτομίας να ανταποκριθούν σε μείζονες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η κοινωνία. Η ανακοίνωση της Επιτροπής βασίζεται σε κάποιες πρώτες εμπειρίες από πιλοτικά έργα και περιγράφει βήματα τα οποία θα οδηγήσουν σε περισσότερες, και πλέον αποτελεσματικές, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μεταξύ δημόσιων φορέων.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής συμπεραίνει ότι όταν κρίνονται αναγκαίες και χρήσιμες οι συμπράξεις σε επίπεδο ΕΕ, οι διοικητικές ρυθμίσεις χρειάζεται να γίνουν απλούστερες και πιο ευέλικτες. Επιβάλλεται να αρθούν τα εμπόδια και τα σημεία συμφόρησης στη διασυνοριακή έρευνα και όλοι οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ και του ιδιωτικού τομέα, χρειάζεται να αναλάβουν μακροχρόνιες οικονομικές δεσμεύσεις ως προς τα έργα.

Η έρευνα και η καινοτομία προσφέρουν λύσεις σε μείζονες προκλήσεις της κοινωνίας, όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι επενέργειες της κλιματικής αλλαγής και η μειωμένη διαθεσιμότητα πόρων, ενώ παράλληλα προσφέρουν μείζονες νέες ευκαιρίες οικονομικής μεγέθυνσης. Ωστόσο, συχνά τα προβλήματα είναι υπέρμετρα μεγάλα για να μπορεί να τα λύσει μόνο του ένα κράτος μέλος ή μία εταιρεία, ιδιαίτερα με δεδομένη την τρέχουσα συμπίεση των προϋπολογισμών του δημόσιου τομέα.

Στη δέσμη μέτρων με ορίζοντα το 2020, την οποία θα καταθέσει η Επιτροπή αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, θα ενταχθούν προτάσεις στηριζόμενες στη θεώρηση που περιγράφεται στην ανακοίνωση.

Η αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη Ευρωπαία επίτροπος κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Η Ευρώπη οφείλει να κάνει βέλτιστη χρήση των πόρων της ώστε να ανταποκριθεί σε προκλήσεις όπως η βελτίωση της υγείας, ο οικολογικός προσανατολισμός των μεταφορών και ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής μας βάσης. Τα κράτη μέλη και η βιομηχανία χρειάζεται να αναλάβουν ισχυρές, μακροχρόνιες δεσμεύσεις με συμμετοχή σε στρατηγικές συμπράξεις. Η επιβράχυνση του απαιτούμενου χρόνου μέχρι να φθάσουν καινοτόμα νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά θα παγιώσει την ηγετική θέση της Ευρώπης και θα δώσει ώθηση στην οικονομική μας ανάκαμψη.»

Ιστορικό

Έχουν ήδη δρομολογηθεί ορισμένες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα, έχει επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός της χρηματοδότησης της ενωσιακής έρευνας ώστε να αντιμετωπιστούν οι 6.000 γνωστές σπάνιες ασθένειες που πλήττουν άνω των 20 εκατομμυρίων Ευρωπαίους πολίτες. Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) Clean Sky (Καθαρός Ουρανός), την οποία στηρίζουν η ΕΕ και η αεροναυτική βιομηχανία, αναπτύσσει νέα, φιλική για το περιβάλλον τεχνολογία αεροσκαφών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δρομολογήσει πιλοτικές ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας (ΕΣΚ) στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την «Ένωση Καινοτομίας», με εστίαση στην ενεργό και υγιή γήρανση. Στόχος των εν λόγω πιλοτικών συμπράξεων είναι η αύξηση της μέσης διάρκειας ζωής με υγεία κατά δύο έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2020. Ως προς αυτό, με τις συμπράξεις επιζητούνται τρεις συμπληρωματικοί στόχοι: η βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων, η στήριξη της μακροχρόνιας βιωσιμότητας και απόδοσης των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ενωσιακής βιομηχανίας.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία της «Ένωσης Καινοτομίας» (βλ. IP/10/1288) και MEMO/10/473) τονίστηκε ήδη η σημασία των ευρωπαϊκών συμπράξεων στην έρευνα και καινοτομία. Ορισμένες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας είναι τέτοιας κλίμακας και πολυπλοκότητας ώστε να απαιτούν συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη επανάληψη και η μη αποδοτική χρήση κονδυλίων από δημόσιους και ιδιωτικούς προϋπολογισμούς. Οι συμπράξεις μπορούν επίσης να επιταχύνουν τον κύκλο έρευνας και καινοτομίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδέες γίνονται χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες σύντομα και αποδοτικά.

Οι συμπράξεις συνενώνουν δημόσιους φορείς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων (ΣΔΦ), καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με ορισμένους σκοπούς:

  • να επιτύχουν κρίσιμη μάζα ώστε να διασφαλισθεί η κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής που απαιτούνται για την επίτευξη και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, και για να αντιμετωπιστούν μείζονες προκλήσεις της κοινωνίας·

  • να προχωρήσουν από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια προσέγγιση·

  • να διευκολύνουν την από κοινού ανάπτυξη οράματος και τον καθορισμό στρατηγικού θεματολογίου·

  • να συμβάλουν στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας από μια προσέγγιση με βάση το έργο σε μια προσέγγιση βάσει προγραμματισμού. Αυτό θα διασφαλίσει ευρύτερη προσέγγιση στην οποία συντελούν όλοι οι δυνητικοί εταίροι·

  • να προβλέψουν εξατομικευμένες δομές και ρυθμίσεις για την εκάστοτε σύμπραξη, ανάλογα με τη φύση και τις επιδιώξεις της.

Από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας (7ο ΠΠ) αποκτήθηκε πολύτιμη πείρα σε διάφορες μορφές σύμπραξης. Αυτές περιλαμβάνουν τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων σε ερευνητικές εργασίες μέσω των πρωτοβουλιών κοινού προγραμματισμού (ΠΚΠ) και των πρωτοβουλιών βάσει του άρθρου 185, ΣΔΙΤ που πηγάζουν από τις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (ΚΤΠ), ΣΔΙΤ στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (SET).

MEMO/11/623

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιλοτικές ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας με αντικείμενο την ενεργό και υγιή γήρανση θα βρείτε στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες κοινού προγραμματισμού μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες ERA-NET/άρθρου 185 μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες θα βρείτε στον ιστότοπο:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΣΔΙΤ στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας θα βρείτε στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar