Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Výzkum a inovace: Komise vyzývá k vytváření partnerství s cílem řešit sociální problémy

Brusel 21. září 2011 – Evropská komise dnes vyzvala veřejné a soukromé subjekty, aby na evropské úrovni společně uplatňovaly řešení vážných sociálních problémů založená na výzkumu a inovacích. Evropská komise vychází z prvních zkušeností z pilotních projektů a navrhuje kroky, které povedou k většímu počtu efektivnějších partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a partnerstvím v rámci veřejného sektoru.

Ze sdělení Komise vyplývá, že pokud se prokáže, že partnerství na úrovni EU jsou potřebná a užitečná, bude nutno zavést jednodušší a pružnější administrativní opatření. Musí se odstranit nedostatky a překážky přeshraničního výzkumu. Všichni partneři, včetně členských států EU a soukromého sektoru, musí přijmout dlouhodobé finanční závazky k projektům.

Výzkum a inovace nabízejí řešení vážných sociálních problémů, jako je stárnutí populace, důsledky změny klimatu a omezená dostupnost zdrojů, a významné nové možnosti růstu. Avšak problémy jsou často příliš velké na to, aby je řešil jeden členský stát nebo jedna společnost, zejména za současné situace omezování veřejných rozpočtů.

Návrhy založené na přístupu popsaném ve sdělení budou součástí souboru návrhů Komise Horizont 2020, který má být předložen koncem tohoto roku.

Evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Evropa musí co nejlépe využívat své zdroje, aby mohla řešit problémy, jako je zlepšování zdraví, ekologizace dopravy a modernizace naší průmyslové základny. Členské státy a průmysl se musí zavázat k silnému a dlouhodobému strategickému partnerství. Zkrácení doby potřebné k uvedení nových výrobků a služeb na trh upevní vedoucí postavení Evropy a urychlí hospodářské oživení.“

Souvislosti

Na evropské úrovni již probíhá řada iniciativ. Například je lépe koordinováno financování výzkumu EU týkajícího se 6 000 známých vzácných chorob, kterými trpí více než 20 milionů Evropanů. Společná technologická iniciativa „Clean Sky“ podporovaná EU a leteckým průmyslem vyvíjí novou leteckou technologii šetrnou k životnímu prostředí. Evropská komise v rámci své strategie Unie inovací rovněž zahájila pilotní projekt evropského inovačního partnerství se zaměřením na aktivní a zdravé stárnutí. Cílem tohoto pilotního partnerství je do roku 2020 prodloužit délku života prožitého ve zdraví o dva roky. Z tohoto pohledu sleduje vytváření partnerství tři vzájemně se doplňující cíle: zlepšení zdraví a kvality života Evropanů, podporu dlouhodobé udržitelnosti a efektivity systémů zdravotní a sociální péče a posílení konkurenceschopnosti průmyslu EU.

Důležitost evropských partnerství ve výzkumu a inovacích zdůraznilo již sdělení Komise o vytvoření Unie inovací (viz IP/10/1288) a MEMO/10/473). Některé činnosti v oblasti výzkumu a inovací jsou tak rozsáhlé a komplexní, že je nutná koordinace na úrovni EU, aby se zabránilo duplicitám a neefektivnímu vyžívání veřejných a soukromých zdrojů. Vytváření partnerství může také urychlit výzkumný a inovační cyklus, to znamená, že nápady se rychle a efektivně promítnou v užitečných výrobcích a službách.

Partnerství spojuje veřejné subjekty na evropské a vnitrostátní úrovni v partnerstvích v rámci veřejného sektoru a veřejné a soukromé subjekty v partnerstvích mezi veřejným a soukromým sektorem s řadou cílů:

  • dosažení kritického množství pro zajištění rozsahu a působnosti potřebných pro dosažení a udržení konkurenceschopnosti a k řešení vážných sociálních problémů,

  • přechod z krátkodobého přístupu na dlouhodobý,

  • umožnění vypracování společné vize a vypracování strategického programu,

  • příspěvek k přechodu od přístupu založeného na projektech k programovému přístupu v evropském výzkumu a inovacích; tato široce pojatá koncepce spojí všechny potenciální partnery,

  • vytvoření struktur a dohod přizpůsobených konkrétnímu partnerství v závislosti na jeho charakteru a cílech.

V rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj byly získány cenné zkušenosti z různých forem partnerství, mezi něž patří partnerství v rámci veřejného sektoru v iniciativách společného plánování a iniciativy podle článku 185, partnerství v rámci veřejného sektoru ve společné technologické iniciativě, partnerství v rámci veřejného sektoru v rámci plánu obnovy a evropské průmyslové iniciativy v rámci strategického plánu pro energetické technologie.

MEMO/11/623

Další informace o pilotním projektu evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Další informace o iniciativách společného plánování najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

Další informace o programu ERA-NET a iniciativách podle článku 185 najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Další informace o společných technologických iniciativách najdete na adrese:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Další informace o partnerstvích v rámci veřejného sektoru týkajících se plánu obnovy najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

Další informace o Unii inovací najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings +32 22963388

Monika Wcislo +32 22955604


Side Bar