Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Научни изследвания и иновации: Комисията призовава да се търсят решения, основани на партньорства, за да се справим с предизвикателствата пред обществото

Брюксел, 21 септември 2011 г. – Европейската комисия призова днес представителите на публичния и частния сектор да обединят усилията си на европейско ниво за прилагането на научни и новаторски решения към основните предизвикателства пред обществото. В съобщението си Комисията споделя първите изводи от пилотните проекти и очертава стъпки, които да доведат до по-ефективни публични и публично-частни партньорства.

В съобщението се подчертава, че когато дадени партньорства на ниво ЕС се определят като нужни и полезни, административните формалности следва да се опростят. Забавянията и препятствията пред трансграничната изследователска дейност трябва да бъдат премахнати и всички партньори, включително държавите-членки и частния сектор, трябва да поемат дългосрочни финансови ангажименти към проектите.

Изследователската дейност и иновациите предлагат както значителни нови възможности за растеж, така и решения за основните предизвикателства пред обществото като застаряването на населението, последиците от измененията на климата и ограничените ресурси. Въпросите обаче са прекалено мащабни за възможностите на една държава-членка или едно предприятие, особено предвид актуалните бюджетни ограничения в публичния сектор.

Предложенията, базирани на очертания от Комисията подход, ще бъдат част от пакета Хоризонт 2020 на Комисията, който ще бъде оповестен по-късно тази година.

Както посочи по този повод г-жа Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите: „Европа трябва да използва оптимално ресурсите си, за да се справи с предизвикателства като подобряването на здравето, екологизирането на транспорта и модернизирането на индустриалната ни база. Държавите-членки и индустриалният сектор трябва да поемат стабилен и дългосрочен ангажимент за стратегически партньорства. Съкращаването на времето за въвеждане на пазара на новаторски продукти и услуги ще заздрави лидерските позиции на Европа и ще стимулира възстановяването на икономиката ни.“

Допълнителна информация

На европейско ниво вече се работи по редица инициативи. Една от тях е подобряване на координацията при финансирането на изследователската дейност в ЕС, като целта е борба с шестте хиляди известни до момента редки заболявания, които засягат 20 милиона европейски граждани. Съвместната технологична инициатива (СТИ) „Чисто небе“, поддържана от ЕС и въздухоплавателната индустрия, разработва нови екологосъобразни технологии в самолетостроенето. В рамките на стратегията си „Съюз за иновации“, Европейската комисия също така стартира пилотно европейско партньорство за иновации, съсредоточено върху въпроси, свързани с активното стареене в добро здраве. Целта на това пилотно партньорство ще бъде увеличаване до 2020 г. на средната продължителност на живота в добро здраве в Европейския съюз с две години. В това отношение партньорството си поставя три взаимно допълващи се цели: подобряване на здравето и качеството на живот на европейските граждани; поддържане на дългосрочната устойчивост и ефикасност на системите за здравеопазване и социални грижи и повишаване на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС.

Съобщението на Комисията за създаването на „Съюз за иновации“ (виж IP/10/1288) и MEMO/10/473) вече подчерта значението на европейското сътрудничество в областта на научната дейност и иновациите. Някои изследователски и новаторски дейности са толкова мащабни и сложни, че е необходима координация на ниво ЕС, за да се избегнат дублирането и неефективното използване на публичните и частните бюджетни средства. Партньорството може да ускори също изследователския и иновационен цикъл, което означава бързо и ефективно превръщане на идеите в продукти и услуги.

Сътрудничеството обединява участници от публичния сектор на европейско и национално равнище в публични партньорства (ПП) и участници от публичния и частния сектор в публично-частни партньорства (ПЧП) с редица цели:

  • да се постигне критична маса, която да осигури необходимите за поддържане на конкурентоспособността мащаб и обхват и да се обърне внимание на значимите предизвикателства пред обществото;

  • да се премине от краткосрочен към дългосрочен подход;

  • да се улесни разработването на съвместна визия и стратегическа програма;

  • да се допринесе за преминаването от проектен към програмен подход в европейската изследователска дейност и иновациите. Това ще осигури по-широка база, която ще обедини всички потенциални партньори;

  • да се предложат индивидуални структури и мерки за партньорствата в зависимост от естеството и целите им.

Седмата рамкова програма за изследвания (FP7) събра ценен опит от различните форми на сътрудничество. Те включват публични партньорства за изследователска дейност чрез инициативи за съвместно планиране и инициативи по член 185; публично-частни партньорства, произтичащи от съвместните технологични инициативи (СТИ); ПЧП в рамките на Плана за възстановяване и европейски индустриални инициативи (ЕИИ) в рамките на стратегическия план за енергийните технологии (SET).

MEMO/11/623

За повече информация относно пилотното европейско партньорство за иновации по въпросите, свързани с активното стареене в добро здраве, посетете:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

За повече информация относно инициативите за съвместно планиране посетете:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

За повече информация относно инициативите по ERA-NET и по член 185 посетете:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

За повече информация относно съвместните технологични инициативи посетете:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

За повече информация относно ПЧП в рамките на Плана за възстановяване посетете:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

За повече информация относно „Съюза за иновации“ посетете:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contacts :

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar