Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Upphovsrätten: Kommissionen förhandlar fram en överenskommelse för att fler böcker som inte längre finns i handeln ska bli tillgängliga igen

Bryssel den 20 september 2011 – Hundratusentals nya böcker kommer ut på den europeiska bokmarknaden varje år – men det är bara ett par som blir riktiga bästsäljare. Ett stort antal kommer till slut att försvinna från handeln då det inte lönar sig för bokförlagen att marknadsföra och lagra tryckta böcker som inte säljer bra. Även om bokförlagen gör alltfler böcker tillgängliga i form av e-böcker och genom möjligheten att på begäran beställa tryckning är det många boktitlar som inte längre handlas men som finns i samlingar och arkiv i Europas bibliotek.

Detta kommer emellertid snart att ändras då Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, idag stod i spetsen för undertecknandet av ett samförståndsavtal. Enligt avtalet har bibliotek, bokförlag, författare och deras upphovsrättsorganisationer kommit överens om ett antal nyckelprinciper som kommer att ge de europeiska biblioteken och liknande kulturinstitutioner möjlighet att digitalisera och tillgängliggöra böcker och forskningstidskrifter som inte längre finns i handeln men som finns i dessa institutioners samlingar. Nyckelprinciperna i samförståndsavtalet kommer att uppmuntra och stärka frivilliga licensavtal, samtidigt som upphovsrätten till fullo respekteras. Samtidigt erkänns att rättsinnehavare alltid ska ha första rätten till att digitalisera och tillgängliggöra ett verk som inte längre finns i handeln. Samförståndsavtalet är en viktig del av de berörda parternas och kommissionens ansträngningar för att tillgodose de europeiska kulturinstitutionernas behov av storskalig digitalisering.

- Dagens överenskommelse innebär ett viktigt steg framåt för de berörda aktörerna att hitta genomförbara och konkreta lösningar i syfte att främja skapandet av Europas digitala bibliotek och säkerställa tillgången till vårt rika kulturarv. Jag är fast övertygad om att det, genom dialoger och hänsyn till de specifika behov som de enskilda sektorerna har, blir möjligt att hitta lösningar för att övervinna upphovsrättsliga frågor i den digitala tidsåldern, säger kommissionsledamot Michel Barnier.

De undertecknande parterna var också nöjda med resultaten av dialogen mellan de intresserade parterna.

- Samförståndsavtalet erkänner författarnas centrala roll och ger deras böcker möjlighet till ett nytt liv. Samtidigt blir det möjligt för läsarna att även i fortsättningen få glädje av böckerna, säger Dr. Pirjo Hiidenmaa, ordförande för Europeiska författarkongressen (EWC).

- Biblioteksorganisationerna välkomnar de positiva resultaten från dialogen mellan berörda parter om verk som inte finns i handeln. Vi hoppas att detta första steg för att ta fram effektivare förvaltning av kollektiva immateriella rättigheter kan följas av initiativ inom andra områden, säger Gerald Leitner, ordförande för European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA).

- De europeiska förlagen välkomnar dessa sektorsspecifika principer som ger tydliga riktlinjer för hur man ska komma överens om digitaliseringsprojekt på nationell nivå, samtidigt som det blir möjligt för förlagen att genom innovativa lösningar återuppliva handeln för alltfler publikationer, säger Fergal Tobin, ordförande för Europeiska förläggarfederationen (FEP).

- Samförståndsavtalet är ytterligare ett exempel på den typ av banbrytande insatser som möjliggörs när de berörda aktörerna samarbetar på ett konstruktivt sätt. IFRRO och medlemmarna i European Visual Artists är erfarna förvaltare av kollektiva immateriella rättigheter och vill gärna bidra till det viktiga målet att göra kulturarvet tillgängligt i Europa, säger Magdalena Vinent, Ordförande för International Federation of Reprographic Rights Organisations (IFRRO).

Bakgrund

Samförståndsavtalet är det framgångsrika resultatet av en åtta månader lång dialog mellan berörda parter och som underlättats av kommissionen. Europeiska författare, förläggare, bibliotek och upphovsrättsorganisationer har sedan november 2010 arbetat tillsammans och kommit överens om en lösning som beaktar, å ena sidan författarnas och förlagssektorns intressen och, å andra sidan bibliotekens och de storskaliga digitaliseringsprojektens. Upphovsrättsorganisationer som företräder böckernas och forskningstidskrifternas rättighetsinnehavare kommer att spela en viktig roll i det praktiska genomförandet av samförståndsavtalet, vilket i hög grad kommer att underlätta förhandlingarna om och förvärven av de licenser som bibliotek och liknande kulturinstitutioner behöver för att kunna digitalisera en betydande del av sina arkiv och lägga ut det på nätet (dvs. de böcker och forskningstidskrifter i deras samlingar som inte längre finns i handeln).

Samförståndsavtalet om verk som inte finns i handeln härrör från den digitala agendan för Europa (se IP/10/581) och det nyare meddelandet om en inre marknad för immateriella rättigheter (IP/11/630). Det har sin grund i det övergripande målet om att lansera digitala bibliotek och göra det europeiska kulturarvet tillgängligt på nätet. Detta icke-rättsliga initiativ kompletterar kommissionens nyligen antagna lagstiftningsförslag om verk av okända upphovsmän (IP/11/630). Båda initiativen är viktiga för att främja utvecklingen av europeiska digitala bibliotek och Europeana-portalen (http://www.europeana.eu).

För mer information om samförståndsavtalet: MEMO/11/619

För samförståndsavtalet och annan information om upphovsrätten i EU:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar