Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Prawa autorskie: Komisja pośredniczy w zawarciu porozumienia służącego ułatwieniu dostępu do książek o wyczerpanym nakładzie

Bruksela, 20 września 2011 r. – Co roku na europejski rynek wydawniczy wchodzą setki tysięcy nowych tytułów, lecz tylko nieliczne zostają prawdziwymi bestsellerami. W wielu przypadkach, po wyczerpaniu nakładu tytuły znikają z rynku, ponieważ wydawcy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z marketingiem i magazynowaniem książek, jeżeli nie sprzedają się one wystarczająco dobrze. Mimo iż wydawcy oferują coraz więcej książek w formacie cyfrowym i w ramach druku na życzenie, wiele tytułów jest dostępnych tylko w zbiorach i archiwach europejskich bibliotek.

Sytuacja ta wkrótce ulegnie zmianie, ponieważ pod przewodnictwem Michela Barnier, europejskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, podpisano w dniu dzisiejszym protokół ustaleń, na mocy którego biblioteki, wydawcy, autorzy oraz reprezentujące ich organizacje zbiorowego zarządzania uzgodnili pakiet kluczowych zasad umożliwiających europejskim bibliotekom i innym instytucjom kulturalnym digitalizację i udostępnianie w internecie znajdujących się w ich zbiorach książek i czasopism naukowych o wyczerpanym nakładzie. Kluczowe zasady zawarte w protokole ustaleń będą stanowić podstawę dobrowolnych umów licencyjnych, zapewniając jednocześnie pełne poszanowanie praw autorskich i gwarantując, że prawo do digitalizacji i udostępnienia dzieł o wyczerpanym nakładzie przysługuje w pierwszej kolejności podmiotom praw autorskich. Protokół ustaleń stanowi istotną część działań podejmowanych przez zainteresowane strony i Komisję w odpowiedzi na potrzebę przeprowadzenia masowej digitalizacji zasobów zgromadzonych przez europejskie instytucje kulturalne.

Komisarz Barnier powiedział: „Zawarte w dniu dzisiejszym porozumienie stanowi ważny krok, który ułatwi zainteresowanym stronom znalezienie praktycznych i konkretnych rozwiązań mających na celu dalszy rozwój europejskich bibliotek cyfrowych i zapewnienie dostępu do naszego bogatego dziedzictwa kulturowego. Jestem przekonany, że podpisanie porozumienia dowodzi, iż poprzez dialog i uwzględnienie potrzeb poszczególnych sektorów możliwe jest wynegocjowanie rozwiązań, które umożliwią uregulowanie kwestii związanych z prawami autorskimi w dobie cyfrowej.”

Sygnatariusze również wyrazili zadowolenie z wyniku dialogu między zainteresowanymi stronami.

Dr Pirjo Hiidenmaa, przewodniczący Rady Pisarzy Europejskich, powiedział: „Protokół ustaleń uznaje kluczową rolę autorów, daje ich książkom nowe życie oraz umożliwia czytelnikom dalsze, wielokrotne korzystanie z tych książek.”

„Organizacje zrzeszające biblioteki z zadowoleniem przyjmują wyniki dialogu zainteresowanych stron dotyczącego utworów o wyczerpanym nakładzie. Mamy nadzieję, że temu pierwszemu krokowi w kierunku opracowania efektywnych mechanizmów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi towarzyszyć będą inicjatywy w innych dziedzinach, ” powiedział Gerald Leitner, przewodniczący Europejskiego Biura ds. Bibliotek, Informacji i Dokumentacji (EBLIDA).

Fergal Tobin, przewodniczący Federacji Wydawców Europejskich (FEP), dodał: „Europejscy wydawcy z zadowoleniem przyjmują te opracowane dla poszczególnych sektorów zasady, które stanowią wyraźne wytyczne dotyczące realizacji projektów digitalizacji na szczeblu krajowym i które umożliwiają wydawcom wznawianie i komercyjne wykorzystanie coraz większej liczby publikacji za pośrednictwem innowacyjnych rozwiązań.”

„Przyjęty protokół ustaleń to kolejny przykład przełomowego osiągnięcia, które nastąpiło dzięki konstruktywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Członkowie IFFRO i EVA (European Visual Artists) są doświadczonymi podmiotami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i chętne biorą udział w realizacji tego ważnego celu, jakim jest udostępnianie dziedzictwa kulturowego w Europie,” dodała Magdalena Vinent, przewodnicząca Międzynarodowej Federacji Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Reprograficznymi (IFFRO).

Kontekst

Protokół ustaleń stanowi uwieńczenie trwającego osiem miesięcy dialogu między zainteresowanymi stronami zorganizowanego przez Komisję. W wyniku prowadzonej od listopada 2010 r. współpracy między europejskimi autorami, wydawcami, bibliotekami i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami uzgodniono rozwiązanie, które uwzględnia zarówno interesy autorów i branży wydawniczej, z jednej strony, jak i bibliotek i projektów masowej digitalizacji, z drugiej strony. Organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące podmioty praw w dziedzinie książek i czasopism naukowych będą odgrywać kluczową rolę w praktycznej realizacji protokołu ustaleń, który powinien znacznie ułatwić negocjowanie i uzyskiwanie pozwoleń potrzebnych bibliotekom i innym podobnym instytucjom kulturalnym do celów digitalizacji i udostępniania w internecie znacznej części ich archiwów (tj. przechowywanych przez nie książek i czasopism o wyczerpanym nakładzie).

Podpisanie protokołu ustaleń w sprawie utworów o wyczerpanym nakładzie przewidziano w Europejskiej agendzie cyfrowej (zob. IP/10/581), a ostatnio potwierdzono w komunikacie dotyczącym jednolitego rynku w obszarze praw własności intelektualnej (IP/11/630). Protokół wpisuje się w ogólny cel polegający na stworzeniu w Europie bibliotek cyfrowych i udostępnieniu w internecie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Jest to środek o charakterze nieustawodawczym, który stanowi uzupełnienie niedawno przyjętego wniosku ustawodawczego Komisji w sprawie utworów osieroconych (IP/11/630). Obie inicjatywy mają duże znaczenie dla dalszego rozwoju europejskich bibliotek cyfrowych oraz portalu Europeana (http://www.europeana.eu).

Więcej informacji na ten temat protokołu ustaleń znajduje się w dokumencie

MEMO/11/619.

Tekst protokołu i inne informacje na temat praw autorskich w UE:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Kontakt :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar