Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Autoriõigused: komisjon aitab sõlmida kokkulepet selliste raamatute kättesaadavaks tegemiseks, mida kaubandusvõrgus enam ei ole

Brüssel, 20. september 2011 – Ehkki igal aastal jõuab Euroopa raamatuturule sadu tuhandeid uusi väljaandeid, saab vaid mõnest üksikust tõeline menuk. Suur osa väljaannetest kõrvaldatakse kaubandusvõrgust, kuna kirjastajatel puudub võimalus jätkata raamatute turustamise ja ladustamisega seotud kulude kandmist, kui raamatu müük enam ei edene. Ehkki kirjastajad teevad e-raamatute väljaandmise ja nõudmisel trükkimise kaudu üha rohkem raamatuid taas kättesaadavaks, jäävad paljud väljaanded siiski Euroopa raamatukogude hoidlatesse ja arhiividesse.

See olukord peaks varsti muutuma, sest täna allkirjastati siseturu ja teenuste voliniku Michel Barnier' eesistumisel vastastikuse mõistmise memorandum, milles raamatukogud, kirjastajad, kirjanikud ja nende kollektiivse esindamise organisatsioonid leppisid kokku teatavad põhimõtted, mis annavad Euroopa raamatukogudele ja muudele sarnastele kultuuriasutustele võimaluse digitaliseerida ja teha kättesaadavaks kõnealuste asutuste kogudesse kuuluvad raamatud ja teadusajakirjad, mida turul enam ei ole. Memorandumis kokku lepitud põhimõtetega soodustatakse ja toetatakse vabatahtlike litsentsilepingute sõlmimist, järgides seejuures rangelt autoriõiguse nõudeid ning tunnustades õiguste omaja eelisõigust kaubandusvõrgust kõrvaldatud raamatute digitaliseerimisel ja kättesaadavaks tegemisel. Vastastikuse mõistmise memorandum on sidusrühmade ja komisjoni poolt Euroopa kultuuriastutuste massilise digiteerimise vajaduste rahuldamiseks tehtava töö üks peamisi osi.

Volinik Barnier märkis: "Täna allkirjastatud kokkulepe on sidusrühmade jaoks oluline saavutus, mis aitab leida toimivaid ja konkreetseid lahendusi Euroopa digitaalsete raamatukogude loomiseks ja juurdepääsu tagamiseks meie rikkalikule kultuuripärandile. Minu arvates näitab see selgelt, kuidas dialoogi arendades ja konkreetsete sektorite konkreetseid vajadusi arvesse võttes on võimalik leida kõiki osapooli rahuldavaid lahendusi, mis aitavad ületada digiajastu autoriõigustega seotud takistused.”

Memorandumi allkirjastanud osapooled väljendasid ka oma rahulolu sidusrühmade dialoogi tulemuse suhtes.

Euroopa Kirjanike Nõukogu (European Writers' Council) president dr Pirjo Hiidenmaa sõnas: „Memorandumiga tunnustatakse kirjanike keskset rolli, antakse nende teostele uus elu ning võimaldatakse lugejatel neid ikka ja jälle nautida.”

„Raamatukogusid ühendavad organisatsioonid on rahul sidusrühmade poolt kaubandusvõrgust kõrvaldatud raamatute üle peetava dialoogi positiivse tulemusega. Me loodame, et esimesele sammule kollektiivsete õiguste tõhusa haldusmehhanismi väljatöötamise suunas järgnevad algatused ka muudes valdkondades,” lausus Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) president Gerald Leitner.

Euroopa Kirjastajate Föderatsiooni (Federation of European Publishers) president Fergan Tobin lisas: „Euroopa kirjastajad väljendavad heameelt kõnealuste sektorikesksete põhimõtete üle, mis annavad selgeid juhiseid digiteerimisprojektide kooskõlastamiseks riiklikul tasandil ning võimaldavad kirjastajatel innovatiivsete lahenduste abil üha rohkem raamatuid uuesti välja anda ning ringluses hoida".

„Kõnealune memorandum on veel üks näide murrangulistest saavutustest, mis saavad võimalikuks siis, kui kõik sidusrühmad koostöös konstruktiivselt osalevad. Rahvusvaheline Reproduktsiooniõiguste Organisatsioonide Föderatsiooni (International Federation of Reproduction Rights Organisations) ja Euroopa Visuaalkunstnike Ühenduse (European Visual Artists) liikmetel on seoses kollektiivsete õiguste haldamisega hulgaliselt kogemusi ning nad on valmis andma oma panuse Euroopa kultuuripärandi kättesaadavaks muutmiseks,” lisas Rahvusvahelise Reproduktsiooniõiguste Organisatsioonide Föderatsiooni president Magdalena Vinent.

Taust

Vastastikuse mõistmise memorandum on komisjoni toetusel kaheksa kuud peetud sidusrühmade vahelise dialoogi positiivne lõpptulemus. Euroopa kirjanikud, kirjastajad, raamatukogud ja kollektiivsed haldusorganisatsioonid on teinud alates 2010. aasta novembrist koostööd ning leppinud kokku lahenduses, milles arvestatakse nii kirjanike ja kirjastussektori kui ka raamatukogude ja massilise digiteerimise projektide huve. Raamatute ja teadusajakirjadega seotud õiguste omajate huve kaitsvad kollektiivse esindamise organisatsioonid mängivad memorandumi tegelikul elluviimisel olulist rolli, hõlbustades oluliselt läbirääkimisi ning litsentside hankimist, mis annab kultuuriasutustele võimaluse olulise osa oma kogudest (st sellised raamatud ja teadusajakirjad, mida kaubandusvõrgus enam ei ole) digiteerida ja internetis avaldada.

Kaubandusvõrgust kõrvaldatud raamatuid käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum on välja kasvanud digitaalarengu tegevuskavast (vt IP/10/581) ja komisjoni teatisest intellektuaalomandiõiguste ühtse turu kohta (vt IP/11/630). Memorandumi üldine eesmärk on aidata kaasa Euroopa digitaalsete raamatukogude loomisele ja Euroopa kultuuripärandi kättesaadavaks tegemisele internetis. Kõnealune muu kui seadusandlik algatus täiendab komisjoni hiljuti vastu võetud seadusandlikku ettepanekut omanikuta teoste kohta (IP/11/630). Mõlemad algatused mängivad olulist rolli Euroopa digitaalsete raamatukogude ja portaali Europeana (http://www.europeana.eu) arengu edendamisel.

Lisateabe saamiseks memorandumi kohta vt MEMO/11/619.

Täiendavat teavet memorandumi ja muude ELis kehtivate autoriõiguste kohta saab aadressil:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Kontaktisikud :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar