Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Autorská práva: Komise prostředníkem dohody o zpřístupnění většího počtu knih, které se již nevydávají

Brusel 20. září 2011 – Každý rok se na evropském knižním trhu objevují statisíce nových titulů, ale jen některé z nich se stanou skutečným bestsellerem. Značná část z nich je nakonec stažena z prodeje, protože vydavatelé nemohou nést náklady na udržování vydávaných knih na trhu a jejich skladování, pokud se již dál neprodávají. Vydavatelé sice vracejí knihy do prodeje v elektronické podobě a na požádání i tiskem, mnoho titulů však stále zůstává ve fondech evropských knihoven.

Tato situace se má brzy změnit: Michel Barnier, evropský komisař pro vnitřní trh a služby, předsedal dnes podepsání memoranda o porozumění (dále jen „memorandum“), v jehož rámci se knihovny, vydavatelé, autoři a jejich organizace pro kolektivní správu práv dohodli na souboru hlavních zásad, jež umožní evropským knihovnám a podobným kulturním institucím knihy a odborné časopisy stažené z prodeje, které jsou součástí jejich sbírek, digitalizovat a zpřístupnit on‑line. Hlavní zásady obsažené v memorandu budou podněcovat a podporovat dobrovolné licenční dohody za přísného dodržování autorského práva; uznávají, že jako první by o digitalizaci a dostupnosti děl stažených z prodeje měli rozhodovat držitelé práv. Memorandum je neodmyslitelnou součástí úsilí zúčastněných stran a Komise o řešení potřeb hromadné digitalizace evropskými kulturními institucemi.

Komisař Barnier prohlásil: „Dnešní dohoda je významným krokem zúčastněných stran k nalezení životaschopných a konkrétních řešení v úsilí o vytvoření evropských digitálních knihoven a zajištění přístupu k našemu bohatému kulturnímu dědictví. Pevně věřím, že se jedná o jasný signál, že na základě dialogu a s ohledem na konkrétní potřeby jednotlivých odvětví je možné jednáním dospět k řešení, jež umožní překonat problémy související s autorským právem v digitální epoše.“

Své uspokojení s výsledky dialogu zúčastněných stran vyjádřili i signatáři.

Dr. Pirjo Hiidenmaaová, předsedkyně Evropské rady spisovatelů (EWC), uvedla: „Memorandum uznává zásadní úlohu autorů, jejich knihám propůjčuje nový život a čtenářům umožňuje se k nim vracet a nadále se z nich těšit.“

„Organizace knihoven vítají pozitivní přínos dialogu zúčastněných stran pro díla, která již nejsou nabízena na trhu. Doufáme, že tento první krok ve vývoji nástrojů pro účinnou správu kolektivních práv budou následovat iniciativy v jiných oblastech,“ řekl Gerald Leitner, předseda Evropské kanceláře knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA)

Fergal Tobin, předseda Federace evropských nakladatelů (FEP), k tomu dále uvedl: „Evropští vydavatelé vítají tyto odvětvové zásady, které poskytují jasné pokyny, jak dospět k dohodě o projektech digitalizace na vnitrostátní úrovni, a zároveň umožňují nakladatelům oživit a udržet v prodeji stále více publikací díky inovativním řešením.“

„ Memorandum je dalším příkladem převratných úspěchů, jež přináší konstruktivní spolupráce zúčastněných stran. Členové Mezinárodní federace reprografických práv (IFRRO) a sdružení evropských vizuálních umělců (European Visual Artists) mají se správou kolektivních práv značné zkušenosti a chtějí ze všech sil přispět k naplnění důležitého cíle zpřístupnění kulturního dědictví v Evropě,“ dodala Magdalena Vinentová, předsedkyně IFRRO.

Souvislosti

Memorandum je úspěšný výsledek osmiměsíčního dialogu zúčastněných stran, k jehož dosažení přispěla Komise. Evropští autoři, vydavatelé, knihovny a organizace kolektivní správy autorských práv spolupracovali od listopadu 2010 a dohodli se na řešení, které zohledňuje zájmy autorů a vydavatelství na jedné straně a knihoven a projektů hromadné digitalizace na straně druhé. Klíčovou úlohu při praktickém provádění memoranda budou hrát společnosti pro kolektivní správu práv zastupující držitele práv ke knihám a odborným časopisům, jež by měly výrazně usnadňovat jednání a získání licencí, které knihovny a podobné kulturní instituce potřebují k digitalizaci a on-line zpřístupnění důležité součásti svých archivů (tj. těch knih a odborných časopisů ve svých sbírkách, které již nejsou nabízeny na trhu).

Memorandum o dílech, která již nejsou nabízena trhu, vychází z Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581) a nedávného sdělení o jednotném trhu práv duševního vlastnictví (IP/11/630). Je zakotveno v celkovém cíli umožnit vznik evropských digitálních knihoven a zpřístupnění evropského kulturního dědictví on-line. Tato nelegislativní iniciativa doplňuje nedávno přijatý legislativní návrh Komise týkající se osiřelých děl (IP/11/630). Obě iniciativy jsou důležité pro další rozvoj evropských digitálních knihoven a portálu Europeana (http://www.europeana.eu).

Pro více informací o memorandu viz MEMO/11/619

Memorandum a další informace o autorském právu v EU naleznete na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes +32 22964450

Catherine Bunyan +32 22996512

Carmel Dunne +32 22998894


Side Bar