Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската комисия насърчава трансграничното доброволчество

Брюксел, 20 септември 2011 г. – Европейската комисия съобщи днес плановете си за допълнително повишаване на признанието и насърчаването на доброволческата дейност в ЕС. В контекста на Европейската година на доброволчеството (2011 г.) в Съобщението на Комисията относно политиките на ЕС и доброволчеството се очертават редица мерки, които ще помогнат да се насърчи доброволческата дейност в ЕС, включително създаването на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ и създаването на „Европейски паспорт на уменията“. От особено значение е, че в случая Европейската комисия за пръв път е приела политически документ, посветен изключително на доброволчеството.

Заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, отговарящ за правосъдието, основните права и гражданството, заяви: „В ЕС днес има 100 милиона доброволци, които дават своя принос Европа и светът да станат по-добри места за живеене. През Европейската година на доброволчеството (2011 г.) се поставя ударение върху техните постижения, насърчава се присъединяването на нови хора и доброволците и доброволческите организации се подпомагат да вършат още по-добре своята работа.“

Предистория

Доброволческата дейност пряко допринася за постигането на ключовите цели на политиките на ЕС, каквито са социалното приобщаване, заетостта, образованието, развитието на уменията и насърчаването на гражданството. При все това няма ясна правна рамка за доброволческата дейност и уменията, които придобиват доброволците, често не се признават в достатъчна степен. Комисията е решена да се справи с тези пречки пред доброволчеството, особено с трансграничните им измерения.

В публикуваното днес съобщение Комисията очертава възможностите за ЕС и държавите-членки да започнат да използват в пълна степен огромния потенциал, който предлага доброволческата дейност.

Действия за насърчаване на доброволчеството на нивото на ЕС

Комисията предлага да се създаде Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ до 2012 г. Вече е в ход подготовката на рамка за предоставянето на помощ от европейски доброволци в операциите за хуманитарна помощ на Европейския съюз.

Освен това Комисията също работи да се повиши признаването на уменията, получени при доброволческа дейност, чрез създаването на „Европейски паспорт на уменията“. Това ще гарантира признаване на професионалните квалификации отвъд границите и ще даде също на отделните лица възможността да отбелязват уменията и компетенциите, които придобиват по време на доброволчеството. Европейският паспорт на уменията ще бъде на базата на Европас (европейската автобиография онлайн), за да се даде възможност уменията да се вписват по прозрачен и съпоставим начин.

Има вече редица схеми за финансиране на ниво ЕС на доброволчеството, от които най-известната е може би Европейската доброволческа служба (част от програмата на ЕС „Младежта в действие“), която бележи своята 15-та годишнина през тази година. Комисията иска да надгражда въз основа на тези успехи и да насочи в по-голяма степен вниманието си към доброволците в други области на политиката.

Комисията също очертава конкретни възможности за държавите-членки за по-добро използване на потенциала на доброволчеството и призовава държавите-членки да открият национални схеми за насърчаване на трансграничното доброволчество.

За повече информация:

Официален уебсайт на Европейската година на доброволчеството (2011 г.):

http://europa.eu/volunteering/

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Съобщение на Комисията относно Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ:

IP/10/1543

Съобщение на Комисията относно „Младежта в движение“, включително Европейски паспорт на уменията:

IP/10/1124

Връзка към Европас:

http://europass.cedefop.europa.eu/

За контакти :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar