Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

Bryssel den 28 januari 2011

Kommissionären Piebalgs budskap till Afrikas ledare: mer stabilitet och hållbar utveckling

EU:s kommissionär för utveckling, Andris Piebalgs, kommer att närvara vid Afrikanska unionens toppmöte i Addis Abeba den 30–31 januari. Mötet har temat "Ökad enighet och integrering med hjälp av delade värderingar". Europeiska unionen arbetar i nära partnerskap med Afrikanska unionen för att främja sund samhällsstyrning, rättsstats­principen, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen och kultur. Piebalgs ska också delta i ett möte, under Ban-Ki-Moons ordförandeskap, som tar upp situationen i Somalia och han kommer även att hålla en rad bilaterala möten med viktiga afrikanska företrädare för att diskutera politiska och biståndsrelaterade frågor.

Inför sin resa lämnade kommissionären Piebalgs följande uttalande: "Att Afrikanska unionens toppmöte fokuseras på ökad enighet och delade värderingar ligger särskilt väl i tiden med tanke på den senaste tidens politiska händelser I Afrika. Jag kommer att delta i toppmötet för att visa EU:s fulla stöd för Afrikas utveckling i riktning mot ökad integrering, demokrati och god samhällsstyrning. Detta utgör grundvalen för en blomstrande tillväxt i Afrika på lång sikt som kommer alla till del". "

Som en del av partnerskapet Afrika-EU, som grundades 2007 och förnyades 2010, samarbetar EU aktivt med Afrikanska unionen (AU) i dess arbete med att utveckla den framväxande afrikanska arkitekturen för samhällsstyrning (AGA). AGA består av en uppsättning normativa och institutionella instrument och organ, t.ex. Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter, Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter och folkens rättigheter och det panafrikanska parlamentet samt Afrikanska unionens konvention om förebyggande och bekämpning av korruption.

Finansiellt stöder EU sina afrikanska partners arbete med att sprida demokrati och mänskliga rättigheter med mer än 2 miljarder euro under perioden 2007–2013. Bland partnerskapet Afrika-EU:s viktigaste bidrag på detta område märks:

EU stöd till AU:s valbiståndsfond på 1 miljon euro.

I november 2010 startades plattformen för dialog mellan EU och Afrika om samhällsstyrning och mänskliga rättigheter i Bryssel. Genom att skapa ett öppen plats för centrala intressenter, institutioner, regeringar och civilsamhället kommer den att bidra till att främja demokratisk samhällsstyrning och respekten för de mänskliga rättigheterna i de båda världsdelarna.

Två exempel på hur EU stöder demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter

Tanzania: Efter valen 2007 bidrog Europeiska kommissionen med 1,4 miljoner euro till ett program som har hjälpt till att förbättra kvaliteten på parlamentets genomgång av den nationella budgeten liksom även utskottsordförandenas granskning av lagförslag. Programmet har dessutom lett till en intensivare dialog mellan parlamentet och civilsamhället. Civilsamhällets medverkan i genomgången av lagförslag har ökat dess inflytande på lagstiftningen.

Sudan: EU har gett 80 000 euro till ett projekt som framgångsrikt ökat medvetenheten bland kvinnor och landsbygdsbor (nubafolket) i Sudan inför valen år 2010. Genom projektet bibringades deltagarna kunskaper om medborgerliga rättigheter, folkräkningen och väljarregistrering. Det bidrog också till att uppmuntra lederna för lokalsamhället till att delta i valen och att övervaka dem.

Kommissionären Piebalgs program

Vid sidan av toppmötet kommer Andris Piebalgs att träffa Jean Ping, AU-kommissionens ordförande, och Ramtane Lamamra, AU:s kommissionär för fred och säkerhet.

Han kommer också att möta företrädare från Kenya, Benin, Kap Verde, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Uganda och Zambia.

Toppmötet kommer också att ge tillfälle att träffa Bill Gates, ordförande för Bill and Melinda Gates Foundation samt Mo Ibrahim som är ordförande för Mo Ibrahim Foundation.

Bakgrund

År 2007 inledde stats- och regeringschefer från Europa och Afrika det strategiska partnerskapet Afrika-EU med inriktning på gemensamma intressen bortom den traditionella utvecklingspolitiken. Det inbegriper åtta tematiska partnerskap: Fred och säkerhet, demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, handel, regional integration och infrastruktur, millennieutvecklingsmålen, energi, klimatförändringen, migration, mobilitet och sysselsättning, vetenskap, informationssamhället och rymden.

Vid det tredje toppmötet Afrika-EU i Libyen i november 2010 förnyade de afrikanska och europeiska ledarna sina åtaganden inom partnerskapet och antog en andra handlingsplan som omfattar alla åtta områden för perioden 2011–2013.

Ytterligare upplysningar:

IP/10/1605 inför det tredje toppmötet Afrika–EU i Libyen

MEMO/10/604 om det tredje toppmötet Afrika-EU

Webbplats för generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webbplats för Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utveckling:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplats för partnerskapet Afrika-EU:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar