Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

Bryssel 28. tammikuuta 2011

Komission viesti Afrikan johtajille: lisää vakautta ja kestävää kehitystä

EU:n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs osallistuu Addis Abebassa 30. ja 31. tammikuuta järjestettävään Afrikan unionin huippukokoukseen, jonka teemana on yhtenäisyyden ja integraation edistäminen yhteisten arvojen pohjalta. Piebalgs osallistuu myös Somalian tilanteesta YK:n pääsihteerin Ban Ki-Moonin johdolla järjestettävään kokoukseen ja kahdenvälisiin tapaamisiin Afrikan keskeisten vaikuttajien kanssa.

Komissaarin mukaan huippukokouksen teema – yhtenäisyys ja yhteiset arvot – on erittäin ajankohtainen Afrikassa käynnissä olevan poliittisen myllerryksen huomioon ottaen. ”Osallistun huippukokoukseen ilmaistakseni EU:n täyden tuen kehitykselle, jonka päämääränä on integraation, demokratian ja hyvän hallinnon edistäminen Afrikassa”, Piebalgs totesi matkansa edellä. Komissaarin ohjelmassa on tapaamiset Afrikan unionin komission puheenjohtajan Jean Pingin, rauhasta ja turvallisuudesta vastaavan Afrikan unionin komission jäsenen Ramtane Lamamran sekä Beninin, Etelä-Afrikan, Kap Verden, Kenian, Nigerian, Sambian, Senegalin ja Ugandan edustajien kanssa. Lisäksi Piebalgsille tarjoutuu tilaisuus tavata Bill ja Melinda Gates -säätiön ja Mo Ibrahim -säätiön johtajat.

Afrikan ja EU:n kumppanuus solmittiin vuonna 2007 ja sitä tarkistettiin vuonna 2010. EU tekee sen puitteissa aktiivista yhteistyötä Afrikan unionin kanssa moitteettoman hallintotavan, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja kulttuurin edistämiseksi sekä afrikkalaisen hallintorakennemallin (African Governance Architecture, AGA) kehittämiseksi. Malli käsittää joukon normatiivisia asiakirjoja (esim. Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirja ja Afrikan unionin yleissopimus lahjonnan ehkäisemisestä ja torjumisesta) sekä instituutioita (esim. Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien tuomioistuin ja yleisafrikkalainen parlamentti).

Rahallisesti EU tukee afrikkalaisten kumppaneidensa demokratisointi- ja ihmisoikeustoimia yli 2 miljardilla eurolla vuosina 2007–2013. Tämän yhteistyön merkittäviä saavutuksia ovat muun muassa tuki Afrikan unionin vaaliavustusrahastolle (1 milj. euroa) ja Brysselissä marraskuussa 2010 perustettu hallintotapaan ja ihmisoikeuksiin keskittyvä Afrikan ja EU:n keskustelufoorumi, joka kokoaa yhteen keskeiset sidosryhmät, instituutiot, hallitukset ja kansalaisyhteiskunnan.

Kaksi esimerkkiä EU:n tuesta

Tansania: Vuoden 2007 vaalien jälkeen Euroopan komissio myönsi 1,4 miljoonaa euroa ohjelmalle, jonka avulla on tehostettu kansallisen talousarvion tarkastelua parlamentissa ja lakialoitteiden valvontaa valiokuntien puheenjohtajien toimesta. Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen lakialoitteiden tarkasteluun on kasvattanut sen mahdollisuuksia vaikuttaa lainsäädäntöön ja lisännyt sen ja parlamentin välistä vuoropuhelua.

Sudan: EU myönsi 80 000 euroa hankkeeseen, jolla on onnistuttu lisäämään naisten ja maaseutuväestön (lähinnä nubien) tietoisuutta kansalaisoikeuksista, väestölaskennasta ja äänestäjien rekisteröinnistä vuonna 2010 järjestettyjen vaalien alla. Lisäksi sillä on tuettu paikallisyhteisöjen johtajien osallistumista vaaleihin ja niiden valvontaan.

Tausta

Euroopan ja Afrikan maiden ja hallitusten päämiehet solmivat vuonna 2007 perinteistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa täydentävän, yhteisen strategisen kumppanuuden, joka käsittää kahdeksan aihepiiriä: rauha ja turvallisuus; demokraattinen hallinto ja ihmisoikeudet; kauppa, alueellinen yhdentyminen ja infrastruktuuri; YK:n vuosituhattavoitteet; energia; ilmastonmuutos; muuttoliike, liikkuvuus ja työllisyys; tiede, tietoyhteiskunta ja avaruus. Libyassa marraskuussa 2010 järjestetyssä Afrikan ja EU:n kolmannessa huippukokouksessa maanosien johtajat vahvistivat sitoutumisensa kumppanuuteen ja hyväksyivät toisen, kaikki kahdeksan aihepiiriä kattavan toimintasuunnitelman vuosiksi 2011–2013.

Lisätietoja

Afrikan ja EU:n kolmas huippukokous: IP/10/1605 ja MEMO/10/604

EuropeAid-kehitys- ja -yhteistyöpääosaston sivusto:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaari Andris Piebalgsin sivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Afrikan ja EU:n kumppanuussivusto: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar