Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

Brüssel, 28. jaanuar 2011

Volinik Piebalgs rõhutab Aafrika Liidu tippkohtumisel vajadust suurema stabiilsuse järele jätkusuutliku arengu nimel

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs osaleb 30.−31. jaanuaril toimuval Aafrika Liidu tippkohtumisel. Poliitikajuhid kohtuvad, et arutada tippkohtumise peateema üle, milleks on „Suurem ühtsus ja integratsioon läbi jagatud väärtuste”. Euroopa Liit teeb Aafrika Liiduga tihedat koostööd hea valitsemistava, õigusriigi, inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja kultuuri edendamisel. Samuti osaleb volinik Ban-Ki-Mooni eesistumisel toimuval kohtumisel, kus arutatakse olukorra üle Somaalias, ja peab ka ise rea kahepoolseid kohtumisi Aafrika mandri võtmeesindajatega, et arutada nendega poliitilisi ja abi andmist puudutavaid küsimusi.

„Aafrika Liidu tippkohtumise rõhuasetus suuremale ühtsusele ja jagatud väärtusele on eelkõige Aafrika viimase aja poliitiliste sündmuste valguses erakordselt ajakohane. Osalen tippkohtumisel, et kinnitada ELi täielikku toetust Aafrika arengule suurema integratsiooni, demokraatia ja hea valitsemistava suunas. Need kolm aspekti moodustavad hädavajaliku aluse, mille pinnalt saab pikemas perspektiivis võrsuda Aafrika majanduse õitseng ja kasu tema rahvale,” sõnas volinik Piebalgs enne ärasõitu.

Osana 2007. aastal loodud ja 2010. aastal läbivaadatud Aafrika ja ELi partnerlusest teeb EL Aafrika Liiduga (AL) aktiivset koostööd, et aidata tal välja arendada tulevane Aafrika juhtimisstruktuur. See juhtimisstruktuur hõlmab endas mitmeid normatiivseid ja institutsionaalseid vahendeid ja asutusi, nagu inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta, Inimõiguste ja Rahvaste Õiguste Aafrika Kohus ja Üleaafrikaline Parlament ning Aafrika Liidu konventsioon korruptsiooni ennetamise ja korruptsioonivastase võitluse kohta.

EL toetab Aafrika Liidu tööd inimõiguste kaitse ja demokraatia levitamisel ka rahaliselt, panustades sellesse ajavahemiku 2007−2013 jooksul 2 miljardit eurot. Aafrika ja ELi partnerluse peamiste saavutuste hulka selles valdkonnas kuuluvad järgmised meetmed.

EL toetab ALi valimisabi fondi 1 miljoni euroga.

2010. aasta novembris loodi Brüsselis Aafrika-ELi platvorm valitsemistavade ja inimõiguste üle peetavaks dialoogiks. Pakkudes avatud foorumit peamistele huvirühmadele, institutsioonidele, valitsustele ja kodanikuühiskonnale, aitab see kaasa demokraatlikku valitsemistava järgiva poliitika ja inimõiguste tagamise edendamisele mõlemal mandril.

Kaks näidet ELi toetusest demokraatlikule valitsemistavale ja inimõigustele

Tansaania: Pärast 2007. aasta valimisi toetas Euroopa Komisjon 1,4 miljoni euroga programmi, mis on aidanud parandada riigieelarve parlamendis läbivaatamise kvaliteeti ning seaduseelnõude kontrolli parlamendikomisjonide esimeeste poolt. Lisaks suurendas see parlamendi ja kodanikuühiskonna vahelist dialoogi. Kodanikuühiskonna kaasamine seaduseelnõude läbivaatamisse on suurendanud tema mõju seadusloomes.

Sudaan: EL toetas 80 000 euroga projekti, millega saavutati edu Sudaani naiste ja maapiirkondade (eelkõige Nuubia kogukonna) elanike teadlikkuse tõstmisel enne 2010. aasta valimisi. Projekti raames tõsteti teadlikkust kodanikuõigustest, rahvaloendusest ja hääletajate registreerimisest. Samuti suurendas see kohalike kogukondade juhtide võimalusi valimistel osaleda ja neid jälgida.

Komisjoni volinik Piebalgs'i päevakava

Tippkohtumise raames kohtub volinik Piebalgs ka Aafrika Liidu Komisjoni esimehe Jean Pingi ning rahu ja julgeoleku voliniku Ramtane Lamamraga.

Samuti on tal kohtumised Keenia, Benini, Cabo Verde, Nigeeria, Senegali, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Uganda ja Sambia esindajatega.

Tippkohtumine annab võimaluse kohtuda ka Bill Gatesiga, kes on Bill ja Melinda Gatesi sihtasutuse asepresident, ja Mo Ibrahimiga, kes juhib Mo Ibrahimi sihtasutust.

Taust

2007. aastal käivitasid Euroopa ja Aafrika riigipead ja valitsusjuhid Aafrika ja ELi ühise strateegilise partnerluse, et toetada traditsioonilisest arengupoliitikast kaugemale ulatuvaid ühist huvi pakkuvaid valdkondi. Algatati kaheksa temaatilist partnerlust, et tagada meetmete võtmine järgmistes valdkondades: rahu ja julgeolek; demokraatlik valitsemistava ja inimõigused; kaubandus ning piirkondlik integratsioon ja infrastruktuur; aastatuhande arengueesmärgid; energeetika; kliimamuutused; ränne, liikuvus ja tööhõive; teadus, infoühiskond ja kosmos.

2010. aasta novembris toimunud kolmandal Aafrika ja ELi tippkohtumisel kinnitasid Aafrika ja Euroopa liidrid oma pühendumust partnerlusele ja võtsid vastu teise tegevuskava, mis hõlmab kõiki kaheksat valdkonda ajavahemikul 2011−2013.

Täiendav teave:

IP/10/1605, mis käsitleb Aafrika ja ELi kolmandat tippkohtumist Liibüas

MEMO/10/604 Aafrika ja ELi kolmanda tippkohtumise kohta

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAidi veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Aafrika ja ELi partnerluse veebisait:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar