Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Primerané uplatňovanie trestného práva by mohlo prispieť k účinnejšiemu presadzovaniu predpisov EÚ a lepšej ochrane peňazí daňových poplatníkov

Brusel 20. septembra 2011 – Boj proti trestnej činnosti je pre Európanov prioritou (pozri prílohu). Občania očakávajú, že páchatelia trestných činov sa nebudú môcť skrývať za hranicami, ani zneužívať rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi systémami. Zároveň je však na úrovni EÚ trestné právo relatívne novou oblasťou.

V oblasti trestného práva je potrebné vytvoriť jasnú európsku politiku, ktorá by Únii umožnila vymedziť, či je možné použiť trestné právo na lepšie presadzovanie politík, a tiež kedy a ako ho možno použiť. Rámec Lisabonskej zmluvy to v súčasnosti umožňuje, keďže stanovuje, že EÚ môže na posilnenie presadzovania svojich politík a predpisov použiť trestné právo.

Trestné sankcie nie sú najlepšími nástrojmi presadzovania v prípade všetkých politík. Uplatnenie takýchto sankcií však môže zvýšiť účinnosť niektorých európskych pravidiel, čo sa týka napr. oblasti predchádzania manipulácii s finančnými trhmi alebo ochrany peňazí daňových poplatníkov EÚ pred podvodmi. Použitie trestnoprávnych sankcií by malo byť vyhradené pre mimoriadne závažné trestné činy a mala by mu predchádzať riadna a dôkladná analýza.

V dnes uverejnenom oznámení s názvom „Smerom k politike EÚ v oblasti trestného práva“ Európska komisia po prvýkrát vytyčuje stratégiu a zásady, ktoré hodlá uplatňovať pri používaní trestného práva EÚ na posilnenie presadzovania európskych politík a na ochranu záujmov občanov.

„Európania očakávajú, že EÚ prispeje k boju proti trestnej činnosti. Musíme túto výzvu prijať a zároveň v plnej miere rešpektovať kľúčovú úlohu národných parlamentov v oblasti trestného práva,“ povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Lisabonská zmluva nám poskytuje nástroje na riešenie mnohých výziev v oblasti trestného práva vyváženým spôsobom, v súlade so základnými právami na slobodu a bezpečnosť. Nová zmluva takisto stanovuje jasné limity a kontrolu nič nemôže byť rozhodnuté bez úplnej demokratickej kontroly Európskeho parlamentu a bez dohľadu národných parlamentov, ktoré zohrávajú v rozhodovacom procese dôležitú úlohu.“

Podľa odhadov dosahujú v EÚ celkové škody pre spoločnosť zapríčinené trestnou činnosťou 233 miliárd EUR ročne. Jasne definovaná politika EÚ v oblasti trestného práva môže pomôcť zabezpečiť presadzovanie právnych predpisov v celej EÚ, a to najmä s cieľom predchádzať manipuláciám na finančných trhoch (vrátane zneužívania dôverných informácií) a chrániť peniaze daňových poplatníkov pred podvodmi s dosahom na rozpočet EÚ, ako aj chrániť životné prostredie.

Dnešné oznámenie stanovuje podmienky, za ktorých môžu Únia a členské štáty spolupracovať na vytváraní súdržnej a konzistentnej politiky v oblasti trestného práva.

Niektoré z dôležitých usmerňujúcich kritérií:

  • Trestné právo musí vždy byť krajným prostriedkom.

  • Použitie trestnoprávnych sankcií by malo byť vyhradené pre mimoriadne závažné trestné činy.

  • Pri opatreniach v oblasti trestného práva je potrebné brať ohľad na základné práva: nové právne predpisy si vyžadujú striktné rešpektovanie základných práv tak, ako ich zaručuje Charta základných práv EÚ a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv.

  • Každé rozhodnutie o tom, aký typ trestnoprávneho opatrenia alebo sankcie sa použije, musí byť podložené jasnými a konkrétnymi dôkazmi a musí rešpektovať zásadu subsidiarity a proporcionality.

Opatrenia v oblasti trestného práva prijaté Európskym parlamentom a Radou ministrov na úrovni EÚ sa od vnútroštátneho trestného práva odlišujú v jednom dôležitom ohľade: nemôžu ukladať priame povinnosti jednotlivcom. Právne predpisy EÚ v oblasti trestného práva môžu viesť k sankcionovaniu jednotlivcov iba po transpozícii do vnútroštátnych právnych predpisov. To je dôvod, prečo Európska komisia považuje zapojenie národných parlamentov do celého procesu tvorby právnych predpisov v oblasti trestného práva za mimoriadne dôležité.

Kontext

Už viac ako desaťročie prijíma EÚ opatrenia v oblasti trestného práva s cieľom účinnejšie bojovať proti trestnej činnosti, ktorá je stále viac sofistikovaná a má v rastúcej miere medzinárodný charakter. Predchádzajúce právne predpisy však boli vytvárané bez súdržného politického základu a nie sú vždy účinne presadzované. V marci 2011 komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová zdôraznila potrebu vyváženého a súdržného prístupu k politike v oblasti trestného práva a oznámila svoj úmysel podniknúť v tomto smere náležité kroky (SPEECH/10/89). Dnešným oznámením „Smerom k politike EÚ v oblasti trestného práva“ Komisia splnila svoj sľub a zohľadnila tiež žiadosti právnikov a akademických pracovníkov o súdržnejší prístup v oblasti trestného práva na úrovni EÚ, ako to vyjadrili navrhovatelia Vyhlásenia o politike EÚ v oblasti trestného práva z roku 2009.

Oznámenie kolégiu predkladá podpredsedníčka Vivane Redingová spolu s podpredsedom Siimom Kallasom a komisármi Janezom Potočnikom, Olli Rehnom, Michelom Barnierom a Algirdasom Šemetom.

V roku 2005 Súdny dvor Európskej únie vydal prelomové rozhodnutie, podľa ktorého sú Európsky parlament a Rada oprávnené prijímať trestnoprávne sankcie v prípade, že je to nevyhnutné na presadzovanie práva EÚ (pozri IP/05/1136). Lisabonská zmluva (najmä články 83 a 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) umožňuje EÚ za určitých okolností prijímať minimálne pravidlá v oblasti trestného práva týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií, ak právne predpisy EÚ nie sú účinne presadzované.

Lisabonská zmluva takisto zmenila právny rámec opatrení EÚ v oblasti trestného práva: o žiadnom opatrení v oblasti trestného práva nemožno rozhodnúť bez súhlasu Európskeho parlamentu a Súdny dvor Európskej únie má teraz úplnú súdnu kontrolu. Nová zmluva takisto výrazne posilňuje úlohu národných parlamentov tým, že im umožňuje predkladať stanoviská k návrhom právnych predpisov a monitorovať dodržiavanie zásady subsidiarity. Rada má právomoc prijať návrh, pokiaľ ho podporí kvalifikovaná väčšina členských štátov. Potreba trestného práva EÚ bola zistená v oblastiach, ako je ochrana fungovania finančných trhov, ochrana eura proti falšovaniu alebo boj proti podvodom s dosahom na rozpočet EÚ, v ktorých už Komisia v máji predložila konkrétne plány (IP/11/644).

Opatrenia EÚ v oblasti trestného práva môžu vymedziť, ktoré porušenia predpisov sa majú vo vnútroštátnych právnych predpisoch v celej Únii považovať za trestné činy. Môžu takisto stanoviť účinné, primerané a odradzujúce trestnoprávne sankcie, napr. žiadať, aby sa trestný čin postihoval uložením pokuty v určitej výške alebo trestom odňatia slobody. To môže predstavovať dôležitý nástroj na odradenie páchateľov a predchádzanie trestným činom v budúcnosti.

Pred predložením legislatívnych návrhov v tejto oblasti Komisia najprv posúdi, či je potrebné uplatniť trestné právo a ak áno, ktoré opatrenia sú najvhodnejšie na riešenie problémov s presadzovaním v konkrétnej oblasti politiky. Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou predloží spoločné štandardné formulácie, ktoré by sa mali v budúcich trestnoprávnych predpisoch používať na zabezpečenie súdržnosti a konzistentnosti. Takisto zriadi skupinu expertov, ktorá bude pomáhať pri zhromažďovaní konkrétnych dôkazov o cezhraničnej povahe alebo dôsledkoch určitých trestných činov.

Ďalšie informácie:

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Politika EÚ v oblasti trestného práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

PRÍLOHA

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Zdroj: Eurobarometer 75, jar 2011

Kontaktné osoby :

Matthew Newman (+32 2 296 2406)

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)


Side Bar