Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Kuriama baudžiamosios teisės politika siekiama užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi ES taisyklių ir apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigai

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 20 d. Kovą su nusikalstamumu europiečiai laiko prioritetu (žr. priedą). Piliečiai nori, kad nusikaltėliai negalėtų pasislėpti kitoje valstybėje ar pasinaudoti nacionalinių teisės sistemų skirtumais. Kartu baudžiamoji teisė yra pakankamai nauja ES politikos sritis.

Būtina sukurti aiškią baudžiamosios teisės politiką, kad Sąjunga galėtų apibrėžti, kada ir kaip pasinaudoti baudžiamąja teise geresniam politikos vykdymui užtikrinti. Lisabonos sutartimi tam sudarytos sąlygos, nes pagal ją ES gali pasinaudoti baudžiamąja teise, kad sustiprintų ES politikos ir taisyklių vykdymą.

Baudžiamosios sankcijos nėra tinkamiausia vykdymo užtikrinimo priemonė visose politikos srityse. Tačiau taikant baudžiamąsias sankcijas galima padidinti kai kurių ES taisyklių veiksmingumą, pavyzdžiui, užkirsti kelią manipuliavimui finansų rinkomis arba apsaugoti ES mokesčių mokėtojų pinigus nuo sukčiavimo. Baudžiamosios sankcijos turėtų būti taikomos tik itin sunkių nusikaltimų atvejais ir prieš tai reikėtų atlikti išsamią analizę.

Šiandien paskelbtame politikos komunikate „ES baudžiamosios politikos teisės kūrimas“ Europos Komisija pirmą kartą nustatė strategiją ir principus, kuriuos ketina taikyti naudodamasi baudžiamąja teise, kad sustiprintų Europos politikos vykdymą ir apsaugotų piliečių interesus.

„Europiečiai tikisi, kad ES prisidės prie kovos su nusikalstamumu. Turime imtis šio uždavinio kartu visiškai atsižvelgdami į svarbų nacionalinių vyriausybių ir parlamentų vaidmenį baudžiamosios teisės srityje, – sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Lisabonos sutartimi mums suteiktos priemonės, išlaikant pusiausvyrą ir laikantis pagrindinių laisvės ir saugumo teisių, imtis šio baudžiamosios teisės uždavinio. Naujoje Sutartyje taip pat nustatytos aiškios ribos ir tikrinimo reikalavimas: jokie sprendimai negali būti priimami be Europos Parlamento visiškos demokratinės kontrolės ir nacionalinių parlamentų, kurie atlieka svarbų vaidmenį sprendimų priėmimo procese, vykdomos priežiūros.“

Apskaičiuota, kad Europos Sąjungoje nusikaltimai visuomenei iš viso kainuoja 233 mlrd. EUR per metus. Vykdant aiškiai apibrėžtą ES baudžiamosios teisės politiką gali būti paprasčiau užtikrinti, kad ES taisyklės būtų vykdomos, visų pirma siekiant išvengti manipuliavimo finansų rinkomis, pavyzdžiui, užkirsti kelią prekybai, pasinaudojant nevieša informacija, apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus nuo sukčiavimo ES lėšomis arba apsaugoti aplinką.

Šiandien paskelbtame komunikate nustatytos sąlygos, kuriomis Sąjunga ir valstybės narės gali dirbti kartu, kad sukurtų nuoseklią ir darnią ES baudžiamosios teisės politiką.

Pagrindiniai kriterijai, kuriais reikėtų vadovautis:

  • baudžiamoji teisė turi visada išlikti kraštutinė priemonė;

  • baudžiamosios teisės sankcijos skirtos tik itin sunkiems nusikaltimams;

  • baudžiamosios teisės priemonės turi didelį poveikį pagrindinėms teisėms: pagal naujus teisės aktus privaloma griežtai paisyti pagrindinių teisių, įtvirtintų ES pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių apsaugos konvencijoje;

  • kiekvienas sprendimas dėl taikytinos baudžiamosios teisės priemonės ar sankcijos turi būti priimtas remiantis aiškiais faktiniais įrodymais ir laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų.

ES lygmeniu Europos Parlamento ir Ministrų Tarybos priimamos baudžiamosios teisės priemonės skiriasi nuo nacionalinės baudžiamosios teisės pirmiausia tuo, kad jomis negali būti nustatomos tiesioginės pareigos asmenims. ES baudžiamosios teisės sankcijos gali būti taikomos asmenims tik tada, kai nacionalinis parlamentas ją perkelia į nacionalinę teisę. Todėl, Europos Komisijos manymu, labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai dalyvautų visame baudžiamosios teisės politikos kūrimo procese.

Pagrindiniai faktai

ES taikė priemones baudžiamosios teisės srityje daugiau nei dešimtmetį, siekdama geriau kovoti su nusikaltimais, kurių tarptautinis mastas vis labiau augo ir kurie darėsi vis sudėtingesni. Tačiau anksčiau teisės aktai buvo kuriami be nuoseklaus politinio pagrindo ir ne visada veiksmingai vykdomi. 2010 m. kovo mėn. už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding nurodė poreikį sukurti harmoningesnę ir nuoseklesnę baudžiamosios teisės politikos koncepciją ir paskelbė ketinanti imtis veiksmų šioje srityje (SPEECH/10/89). Šiandien pristatytu Komunikatu „ES baudžiamosios teisės politikos kūrimas“ Komisija vykdo savo įsipareigojimą ir atkreipia dėmesį į teisininkų ir akademikų raginimą sukurti nuoseklesnę ES baudžiamosios teisės koncepciją, kurį išreiškė 2009 m. Manifesto dėl ES baudžiamosios teisės politikos rengėjai.

Komunikatą Komisijos narių kolegijai pristato pirmininko pavaduotoja Viviane Reding kartu su pirmininko pavaduotoju Siimu Kallasu ir Komisijos nariais Janezu Potočniku, Olli Rehnu, Micheliu Barnier ir Algirdu Šemeta.

2005 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė svarbų sprendimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba turi įgaliojimų taikyti baudžiamosios teisės sankcijas, kai būtina palengvinti ES teisės vykdymą (žr. IP/05/1136). Pagal Lisabonos sutartį (visų pirma pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 83 ir 325 straipsnius) ES tam tikromis sąlygomis gali priimti minimalias baudžiamosios teisės taisykles, susijusias su nusikalstamų veikų apibrėžtimis ir sankcijomis, jeigu ES taisyklės nevykdomos veiksmingai.

Lisabonos sutartimi taip pat pakeistas ES baudžiamosios teisės priemonių teisinis pagrindas: baudžiamosios teisės priemonių negalima priimti be Europos Parlamento pritarimo, o Europos Sąjungos Teisingumo Teismas dabar atlieka visišką teisminę kontrolę. Naująja Sutartimi taip pat labai sustiprintas nacionalinių parlamentų vaidmuo – jie gali pareikšti savo nuomonę dėl teisės aktų projektų ir stebėti, kaip laikomasi subsidiarumo principo. Taryba gali priimti pasiūlymą, jeigu jam pritaria kvalifikuota valstybių narių dauguma. Sritys, kuriose nustatytas poreikis taikyti ES baudžiamosios teisės politiką, yra, pavyzdžiui – finansų rinkų veikimo apsauga, euro apsauga nuo padirbinėjimo arba kova su ES biudžetui kenkiančiu sukčiavimu. Šiose srityje Komisija gegužės mėn. jau pateikė konkrečius planus (IP/11/644).

ES baudžiamosios teisės priemonėmis galima apibrėžti, kuriuos taisyklių pažeidimus galima laikyti nusikalstama veika pagal nacionalinę teisę visoje Sąjungoje. Pagal šias priemones taip pat gali būti numatytos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios sankcijos, pavyzdžiui, reikalavimas už nusikalstamą veiką skirti tam tikro dydžio pinigines baudas arba taikyti laisvės atėmimo bausmę. Tai gali būti svarbi priemonė, siekiant atgrasyti pažeidėjus ir užkirsti kelią nusikaltimams ateityje.

Komisija, prieš pateikdama šios srities teisės aktų pasiūlymus, įvertins, ar baudžiamoji teisė reikalinga, ir, jei taip, kokiomis priemonėmis tinkamiausia spręsti vykdymo problemas konkrečioje politikos srityje. Komisija, bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ir Taryba, nustatys bendras standartines formuluotes, kurios bus vartojamos būsimuose baudžiamosios teisės aktuose, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir darną. Ji taip pat įsteigs ekspertų grupę, kuri padės rinkti faktinius įrodymus apie tarpvalstybinį tam tikrų nusikaltimų pobūdį ir poveikį.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

ES baudžiamosios teisės politika

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Source: Eurobarometer 75, Spring 2011

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82


Side Bar