Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Към рационално използване на наказателното право за по-успешно прилагане на правилата на ЕС и за защита на парите на данъкоплатците

Брюксел, 20 септември 2011 г. — Борбата с престъпността е приоритет за Европа (вж. приложението). Гражданите очакват престъпниците да не могат да се крият зад граница или да се възползват от различията между националните правни системи. Същевременно наказателното право е все още сравнително нова област на правото на равнище ЕС.

Много е важно да се изготви ясна европейска наказателна политика, с която да се даде възможност на Съюза да определи дали, кога и как да използва наказателното право за по-успешно прилагане на своите политики. Понастоящем това стана възможно чрез рамката, която се дава от Лисабонския договор, тъй като съгласно него ЕС може да използва наказателното право за укрепване на прилагането на политиките и правилата на ЕС.

Наказателните санкции не са най-подходящите инструменти за правоприлагане за всички политики. Прилагането на наказателни санкции обаче може да засили ефективността на някои европейски правила, като се започне от предотвратяване на манипулирането на финансовите пазари и се стигне до защитата от измами на парите на данъкоплатците в ЕС. Използването на наказателни санкции следва да бъде ограничено до особено тежки престъпления и да бъде предшествано от солиден и подробен анализ.

В съобщение под заглавие „Към наказателна политика на ЕС“, публикувано днес, Европейската комисия изложи за първи път стратегията и принципите, които възнамерява да прилага при използването на наказателното право на ЕС за укрепване на прилагането на европейските политики и за защита на интересите на гражданите.

„Европейците очакват от ЕС да даде своя принос в борбата с престъпността. Трябва да се справим с това предизвикателство, като същевременно ключовата роля, която играят националните парламенти за наказателното право, се зачита в пълна степен,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Съгласно Договора от Лисабон разполагаме с инструменти да се справим с предизвикателството на наказателното право по балансиран начин, в съответствие с основните права на свобода и сигурност. В новия договор също така се определят ясни граници и механизми за контрол — нищо не може да бъде решено без пълния демократичен контрол на Европейския парламент и без надзор от страна на националните парламенти, които играят важна роля в процеса на вземане на решения.“

В ЕС общите разходи за обществото като цяло, свързани с престъпността, се изчисляват на 233 млрд. EUR годишно. Една ясно определена наказателна политика на ЕС може да допринесе за гарантиране на прилагането на правилата, важащи за целия ЕС, и по-специално за предотвратяване на манипулирането на финансовите пазари, включително от злоупотреби с вътрешна информация, и за защита на парите на данъкоплатците от измами с бюджета на ЕС, или за опазване на околната среда.

В днешното съобщение се очертават условията, при които Съюзът и държавите-членки могат да работят заедно, за да установят съгласувана и последователна наказателна политика на ЕС.

Сред важните водещи критерии са:

  • наказателното право трябва винаги да се използва като последно средство,

  • наказателните санкции следва да бъдат ограничени до особено тежки престъпления,

  • при наказателноправните мерки съществува чувствителност по отношение на основните права: новото законодателство изисква стриктно спазване на основните права, гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

  • всяко решение за това кой вид наказателна мярка или санкция да бъде наложена трябва да е подкрепено от ясни фактически доказателства и да спазва принципите на субсидиарност и пропорционалност.

Наказателноправните мерки, приемани на равнище ЕС от Европейския парламент и Съвета на министрите, имат една съществена разлика в сравнение с националните наказателноправни мерки — чрез тях не могат да се вменяват преки задължения на лицата. Наказателното право на ЕС може да доведе до налагане на санкции на отделно лице само след като националният парламент го транспонирал в националното законодателство. Поради тази причинна участието на националните парламенти в целия процес на наказателно законотворчество се счита за особено важно от Европейската комисия.

История на досието

Повече от десетилетие вече ЕС предприема мерки в областта на наказателното право, за да се бори по-успешно с престъпността, която става все по-международна и по-сложна. Но предходното законодателство беше разработено без наличието на съгласувана политика и не винаги се прилага ефективно. През март 2010 г. комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг очерта необходимостта от балансиран и съгласуван подход към наказателната политика и обяви намерението си да предприеме действия в тази област (SPEECH/10/89). С днешното съобщение „Към наказателна политика на ЕС“ Комисията изпълнява поетото обещание и също така се отзовава на призивите на професионалните и академичните среди в правото за по-съгласуван подход към наказателното право на равнище ЕС, изразен от съставителите на Манифест за наказателна политика на ЕС от 2009 г.

Съобщението се представя на колежа от заместник-председателя Вивиан Рединг съвместно със заместник-председателя Сийм Калас и комисарите Янез Поточник, Оли Рен, Мишел Барние и Алгирдас Шемета.

През 2005 г. Съдът на Европейския съюз се произнесе в решение от ключово значение, че Европейският парламент и Съветът разполагат с правомощия да приемат наказателноправни санкции, ако те са належащи за улесняване на прилагането на правото на ЕС (вж. IP/05/1136). Съгласно Договора от Лисабон (по-конкретно членове 83 и 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз) ЕС може да приема, при определени условия, минимални правила в наказателното право по отношение на определянето на престъпленията и на санкциите, ако правилата на ЕС не бъдат ефективно прилагани.

С Договора от Лисабон се измени също така правната рамка на наказателноправните мерки на ЕС — наказателноправните мерки не могат да бъдат решавани без съгласието на Европейския парламент и Съдът на Европейския съюз понастоящем разполага с пълен съдебен контрол. Новият договор значително засилва ролята на националните парламенти, тъй като те могат да изразяват своите становища по законодателни предложения и да наблюдават спазването на принципа на субсидиарност. Съветът може да приеме дадено предложение, ако то е подкрепено от квалифицирано мнозинство от държавите-членки. Области, за които е била установена нуждата от наказателно право на ЕС, са например защитата на функционирането на финансовите пазари, защитата на еврото срещу подправяне или борбата с измамите, насочени срещу бюджета на ЕС, за които Комисията вече представи през месец май конкретни планове (IP/11/644).

В наказателноправните мерки на ЕС може да се определи кои нарушения на правилата трябва да се считат за престъпления в националното право на всички държави-членки. В тях могат също така да бъдат предвидени ефективни, пропорционални и възпиращи наказания, като например налагането на глоби от определено равнище или лишаването от свобода за определено престъпление. Това може да бъде важно средство за възпиране на извършителите и за предотвратяване на бъдещи престъпления.

Преди извършването на законодателни предложения в тази област Комисията ще направи оценка на това дали наказателното право е необходимо и, ако е нужно, кои са най-подходящите мерки за справяне с проблемите на прилагането в определена област на политиката. Комисията ще предложи, в сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, общи примерни формулировки, които да се използват в бъдещото наказателноправно законодателство, за да се гарантира съгласуваност и последователност. Тя ще създаде също така експертна група, която да подпомага събирането на фактически доказателства относно трансграничното естество или последици от някои престъпления.

За повече информация:

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Наказателната политика на ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

ПРИЛОЖЕНИЕ

Източник: Евробарометър 75 от пролетта на 2011 г.

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)


Side Bar