Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Statsstøtte: Kommissionen godkender danske afgiftsregler for onlinespil

Bruxelles, den 20. september 2011 – Europa-Kommissionen konkluderer efter en grundig undersøgelse, at en lov, der liberaliserer spillemarkedet i Danmark og samtidig indfører lavere afgifter for onlinekasinoer end for landbaserede kasinoer, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Godkendelsen begrundes med, at liberaliseringens positive virkninger mere end opvejer eventuelle konkurrencefordrejninger.

Danmark vedtog i 2010 en lov om liberalisering af spillemarkedet, som indtil nu har været underlagt statsmonopol. Lovens ikrafttræden blev udskudt under afventning af Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne.

Ifølge den danske spilleafgiftslov skal onlineudbydere af kasinospil og spilleautomater betale en afgift på 20 % af deres bruttospilleindtægt (BSI - indtægter minus gevinster), mens landbaserede kasinoer og spillehaller skal betale en afgift på op til 75 %.

Da Kommissionen vurderede lovens forenelighed med artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tog den hensyn til udbuddet af indimellem ulovlige onlinespil fra udbydere, der er etableret i andre lande eller er underlagt en lavere afgift eller fritaget for afgift. En afgift, der gør danske onlineudbyderes spil for dyre, ville gøre liberaliseringen af markedet nyttesløs. Kommissionen noterede sig lovens øvrige mål om at få ulovlige onlinespil underlagt lovgivning og samtidig beskytte unge og udsatte personer mod at udvikle spilafhængighed.

Det fremgår af Kommissionens afgørelse, at den lavere afgift for onlinespil klart udgør statsstøtte, men er forenelig med EU-reglerne, fordi de positive virkninger af liberaliseringen af markedet mere end opvejer de konkurrencefordrejninger, som foranstaltningen indebærer.

Kommissionen indledte i december sidste år en grundig undersøgelse af den lov, som Danmark anmeldte (se IP/10/1711), efter at have modtaget klager fra landbaserede spiludbydere, og den var i tvivl om, hvorvidt den afgiftsmæssige forskelsbehandling gav onlinekasinoer en uberettiget konkurrencefordel. Kommissionen modtog efterfølgende bemærkninger fra 17 interesserede parter (medlemsstater, foreninger og virksomheder) og fik derigennem et bedre indblik i markedssituationen, navnlig det nye og hurtigt voksende marked for onlinespil i Danmark.

Baggrund

Danmark har i dag et spilmonopol. Risikoen for omgåelse af monopolet, afgiftsprovenutabet og den manglende kontrol med ulovlige spil førte til, at regeringen foreslog at åbne onlinemarkedet. Onlinespil kan i henhold til den nye lov lovligt udbydes af spiludbydere, der er etableret i Danmark og har opnået de danske myndigheders tilladelse.

De medlemsstater, der allerede har liberaliseret deres spillemarkeder, anvender generelt en lavere afgift for onlinespil sammenlignet med afgiften for landbaserede kasinoer (f.eks. Det Forenede Kongerige med en afgift på 15 % af BSI mod op til 50 % for landbaserede kasinoer). Flere medlemsstater, som i øjeblikket er i gang med at liberalisere deres spillemarkeder, agter også at indføre forskellige afgiftssatser (f.eks. Spanien, Grækenland og Tyskland).

Den ikke-officielle version af afgørelsen vil kunne findes under sagsnummer C35/2010 i statsstøtteregistret på webstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence, når alle fortrolige spørgsmål er færdigbehandlet. Der findes en oversigt over de seneste statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på nettet og i Den Europæiske Unions Tidende, i det elektroniske nyhedsbrev State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersoner:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar