Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Vägen till resurssnål tillväxt

Bryssel den 20 september 2011 – Kommissionens nya färdplan ska göra EU:s ekonomi till en hållbar sådan före 2050. Färdplanen för ett resurseffektiv Europa visar hur vi kan få den resurseffektiva tillväxt som är en förutsättning för vårt välmående och välstånd i framtiden. Den ringar in de näringsgrenar som förbrukar mest resurser och föreslår verktyg och indikatorer som kan hjälpa till att åtgärda detta i Europa och internationellt. Det är en strategi för konkurrens och tillväxt som går ut på att vi ska använda färre resurser när vi framställer och konsumerar varor och som ska skapa näringsmöjligheter och jobb inom olika verksamheter som återvinning, bättre produktutformning, materialersättning och ekoteknik.

Miljökommissionär Janez Potočnik beskriver det med dessa ord. ”Grön tillväxt är den enda hållbara framtiden – för Europa och för världen. Näringslivet och miljön måste gå hand i hand – i det långa loppet har vi samma mål.”

Hårt tryck på miljön kräver bättre resursanvändning

Den ökande efterfrågan världen över ökar också trycket på miljön och skapar hårdare konkurrens om resurserna. Viktiga naturresurser som råmaterial, metaller, energi, biologisk mångfald och vatten har använts för att driva på den ekonomiska tillväxten som om dessa resurser var outtömliga. På sikt är detta inte hållbart. Färdplanen visar vilka medel vi kan använda för att fortsätta att skapa tillväxt, men på ett hållbart sätt.

Avsikten med åtgärderna är att förändra produktionen och konsumtionen. De ska uppmuntra investerare att satsa på grön innovation och ge större utrymme för ekodesign och ekomärkning och främja en grönare användning av budgetmedlen från de offentliga myndigheternas sida. Regeringarna uppmanas att lägga skattetyngden på föroreningar och resurser i stället för på arbete och att ge konsumenterna nya incitament och skäl till att köpa resurseffektiva produkter. Färdplanen rekommenderar även att priserna anpassas så att de visar vad resursanvändningen faktiskt kostar, både för miljön och hälsan.

Ett annat mål är att åtgärda ineffektiv resursanvändning inom de sektorer som påverkar miljön mest, nämligen livsmedel, byggnader och transporter. Tillsammans står de för 70–80 % av den totala miljöpåverkan.

Det betonas också hur viktigt det är att de naturresurser som vi grundar hela vår ekonomi på förvaltas på rätt sätt. Trycket på resurser som biologisk mångfald, jordmån och klimat ökar ständigt. Misslyckas vi med att uppnå de satta målen riskerar vi en katastrof längre fram.

Resurseffektivitet på alla politiska nivåer

Färdplanen rekommenderar en integrerad strategi tvärs över en lång rad politiska områden på EU-nivå såväl som i medlemsländerna, med fokus på de resurser som utsätts för kraftigast tryck. Detta kommer bland annat att kräva ny lagstiftning och nya marknadsbaserade instrument, omprioriteringar för finansieringsinstrumenten och främjande av hållbar produktion och konsumtion. Under 2013 kommer man att utarbeta klara mål och indikatorer som ska skapa förutsebarhet, öppenhet och insyn för alla. Processen kommer att vara deltagandebaserad och involvera beslutsfattare, experter, icke-statliga organisationer, näringslivet och konsumenterna.

Bakgrund

Flaggskeppsinitiativet Europa 2020 om resurseffektivitet efterlyste en färdplan som definierar målen för resurseffektivitet på medellång och lång sikt, och verktyg och medel för att uppnå målen. Den färdplan som nu presenteras bygger på och kompletterar andra initiativ inom flaggskeppsinitiativet som t.ex. färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle och vitboken om transporter som antogs våren 2011 samt energifärdplanen som väntas komma senare i år. Färdplanen för resurseffektivitet bygger också på 2005 års temainriktade strategi om hållbar användning av naturresurserna och EU:s strategi för hållbar utveckling.

Nästa steg

Man kommer nu att börja sätta de olika åtgärder och insatser som anges i färdplanen i verket. Kommissionen kommer att utarbeta en politik för detta tillsammans med lagstiftningsförlag för att genomföra den. Medlemsstaterna kommer också att behöva agera på sin nivå med nya effektivitetsåtgärder för företag och konsumenter.

Mer information om resurseffektivitet och färdplanen finns på

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar