Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija nakazala pot do z viri gospodarne rasti

Bruselj, 20. septembra 2011 – Komisija je danes predstavila načrt, s pomočjo katerega naj bi do leta 2050 evropsko gospodarstvo postalo trajnostno. Načrt za Evropo, ki bo gospodarna z viri, predstavlja načine, kako lahko dosežemo z viri gospodarno rast, ki je bistvenega pomena za naše dobro počutje in blaginjo v prihodnosti. V načrtu so opredeljeni gospodarski sektorji, ki potrošijo največ virov, poleg tega so v njem predlagana orodja in kazalniki, s pomočjo katerih bomo vodili razne ukrepe tako v Evropi kot izven njenih meja. Gre za program za konkurenčnost in rast, ki bosta osnovani na uporabi manj virov pri proizvodnji in potrošnji blaga ter na ustvarjanju poslovnih priložnosti in delovnih mest pri dejavnostih, kot so recikliranje, boljše oblikovanje izdelkov, nadomestitev materialov in ekološko inženirstvo.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Zelena rast je edina trajnostna prihodnost – tako za Evropo kot za ves svet. Industrija in okolje si morata podati roké – dolgoročno gledano so naši interesi namreč isti.“

Boljša uporaba virov v izčrpanem okolju

Naraščajoče povpraševanje po vsem svetu stopnjuje pritisk na okolje in veča konkurenco na področju dostopanja do virov. Poglavitni naravni viri, kot so na primer surovine, kovine, energija, biotska raznovrstnost in voda, so bili za pogon gospodarstva do sedaj črpani, kot da so njihove zaloge neskončne. Dolgoročno gledano to ni trajnostno. Današnji načrt objavlja načine, kako lahko še naprej dosegamo rast, ki pa bo odslej trajnostna.

Opredeljeni so ukrepi za preoblikovanje proizvodnje in potrošnje, s pobudami za investitorje, namenjenimi promoviranju okolju prijaznih inovacij, pripisovanja večje vloge okolju prijaznemu oblikovanju izdelkov, ekološkega označevanja in okolju prijaznega namenjanja sredstev s strani javnih organov. Vlade se poziva, naj namesto dela obdavčijo onesnaževanje in uporabo virov in zagotovijo sveže pobude, s katerimi bodo potrošnike prepričale, naj se odločajo za izdelke, ki so gospodarni z viri. Načrt prav tako vsebuje priporočila, naj se cene prilagodijo tako, da bodo odražale dejanske stroške uporabe virov, zlasti na področju varovanja okolja in zdravstva.

Namen tega načrta je obravnavati negospodarnost z viri v sektorjih, ki so najbolj odgovorni za vplive na okolje, tj. živilski sektor ter sektorja gradnje in mobilnosti, katerih vpliv skupno znaša 70–80 % vseh vplivov na okolje.

Poudarjena je tudi pomembnost upravljanja z naravnimi viri, ki podpirajo naše gospodarstvo. Obremenjevanje virov, kot so biotska raznovrstnost, prst in podnebje, neprestano narašča in če nam ne uspe doseči zastavljenih ciljev, lahko to dolgoročno privede do katastrofe.

Prizadevanje za gospodarnost z viri na vseh ravneh politike

Načrt priporoča celostni pristop na vseh področjih politike, tako na evropski ravni kot na ravni držav članic, ter osredotočanje na tiste vire, ki so trenutno najbolj izkoriščani. Instrumenti, ki se bodo pri tem uporabili, bodo med drugim zakonodaja, tržni instrumenti, preusmeritev instrumentov financiranja ter spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje. Jasni cilji in kazalniki, ki bodo zagotavljali predvidljivost in transparentnost za vse, bodo pripravljeni do leta 2013, in sicer prek sodelovanja z oblikovalci politike, strokovnjaki, nevladnimi organizacijami, podjetji in potrošniki.

Ozadje

Vodilna pobuda strategije Evropa 2020 v zvezi z gospodarnostjo virov poudarja potrebo po načrtu za opredelitev srednje- in dolgoročnih ciljev glede gospodarnosti z viri in sredstvi za njihovo izpolnitev. Ta načrt je osnovan na drugih pobudah v okviru te vodilne pobude, ki jih tudi dopolnjuje, na primer na časovnem načrtu za nizkoogljično gospodarstvo, Beli knjigi o prometu, ki je bila sprejeta spomladi 2011, in načrtu za energijo, katerega objava se pričakuje letos. Načrt za gospodarnost z viri je osnovan tudi na tematski strategiji o trajnostni uporabi naravnih virov iz leta 2005 in strategiji EU za trajnostni razvoj.

Naslednji koraki

Začeli se bodo izvajati različni ukrepi iz tega načrta. Komisija bo pripravila ustrezno politiko in zakonodajne predloge za izvajanje načrta. Potrebno bo ukrepati tudi na ravni držav članic, in sicer v smislu uvedbe novih, z viri gospodarnih ukrepov za podjetja in potrošnike.

Več informacij o načrtu za gospodarnost z viri ter samo besedilo načrta je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontakta :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar