Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese commissie - Persbericht

Commissie stippelt de weg uit naar hulpbronnenefficiënte groei

Brussel, 20 september 2011 – Vandaag heeft de Europese Commissie het stappenplan bekend gemaakt dat tot doel heeft de Europese economie tegen 2050 om te vormen tot een duurzame economie. Het stappenplan laat zien hoe we hulpbronnenefficiënte groei kunnen verwezenlijken die van fundamenteel belang is voor ons welzijn en onze welvaart in de toekomst. Ook worden de economische sectoren belicht die de meeste hulpbronnen verbruiken en worden instrumenten en indicatoren voorgesteld die als leidraad kunnen fungeren bij het nemen van maatregelen op Europees en op internationaal niveau. Het stappenplan is een agenda voor concurrentievermogen en groei die gebaseerd zijn op een lager verbruik van hulpbronnen bij productie en verbruik van goederen en waarbij ernaar gestreefd wordt bedrijfskansen en banen te creëren door middel van bijvoorbeeld recycling, beter productontwerp, materiaalvervanging en eco-engineering.

Janez Potočnik, commissaris voor milieu verklaarde: "Groene groei is de enige duurzame toekomst – voor Europa en voor de wereld. De industrie- en de milieusector moeten samenwerken – op lange termijn hebben ze dezelfde belangen."

Beter gebruik van hulpbronnen in een overbelast milieu

De wereldwijde toename van de vraag betekent meer druk op het milieu en meer concurrentie bij de vraag naar hulpbronnen. De voornaamste natuurlijke hulpbronnen zoals grondstoffen, metalen, energie, biodiversiteit en water zijn gebruikt om de economische groei te stimuleren alsof het onuitputtelijke voorraden betrof. Dit is op lange termijn echter niet houdbaar. Met het vandaag bekend gemaakte stappenplan kunnen wij aan duurzame groei blijven werken.

Het draaiboek bevat maatregelen om de productie en consumptie grondig te veranderen, met stimulerende maatregelen voor investeerders om groene innovatie te bevorderen en een grotere rol voor ecologisch ontwerp, milieukeuren en een groener uitgavenpatroon van de overheden. Regeringen wordt gevraagd de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar vervuiling en hulpbronnengebruik en nieuwe stimulerende maatregelen te nemen om consumenten ertoe aan te zetten over te stappen op hulpbronnenefficiënte producten. Tevens wordt de aanbeveling gedaan de prijzen aan te passen zodat ze de reële kosten van het gebruik van hulpbronnen weergeven, met name op het stuk van milieu en gezondheid.

Het stappenplan wil het inefficiënte gebruik van hulpbronnen aanpakken in sectoren die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de milieuschade – namelijk de levensmiddelenindustrie, de bouw- en transportsector, die tezamen 70-80 % van alle milieuschade veroorzaken.

Tevens wordt onderstreept hoe belangrijk het is dat de natuurlijke hulpbronnen zodanig worden beheerd dat ze onze economie efficiënter ondersteunen. De druk op hulpbronnen als biodiversiteit, bodem en klimaat neemt voortdurend toe en wanneer wij er niet in slagen de bestaande doelstellingen te verwezenlijken, zou dat wel eens desastreuze gevolgen kunnen hebben op lange termijn.

Hulpbronnenefficiëntie aanpakken op alle beleidsniveaus

In het stappenplan worden gepleit voor een geïntegreerde aanpak die tal van beleidsterreinen bestrijkt op het niveau van zowel de Europese Unie als de lidstaten en waarbij de nadruk ligt op de hulpbronnen die het meest onder druk staan. De instrumenten die hiertoe kunnen worden ingezet zijn ondermeer regelgeving, op de markt gebaseerde instrumenten, heroriëntering van financieringsinstrumenten en het bevorderen van duurzame productie en duurzaam verbruik. Duidelijke streefcijfers en indicatoren die zorgen voor voorspelbaarheid en transparantie voor iedereen, zullen tegen 2013 zijn ontwikkeld dankzij een participatief proces waarbij beleidsmakers, deskundigen, ngo's, bedrijven en consumenten betrokken worden.

Achtergrond

In het Europa 2020 vlaggenschipinitiatief over hulpbronnenefficiëntie werd gepleit voor een stappenplan waarin de doelstellingen op het gebied van hulpbronnenefficiëntie op middellange en lange termijn en de middelen waarmee deze kunnen worden gerealiseerd, worden gedefinieerd. Dit stappenplan bouwt voort en vormt een aanvulling op andere initiatieven in het kader van dit vlaggenschipinitiatief, zoals het in het voorjaar van 2011 vastgestelde stappenplan voor een koolstofarme economie en het witboek over het vervoerbeleid en het later dit jaar verwachte energiestappenplan. Het stappenplan voor hulpbronnenefficiëntie bouwt tevens voort op de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen van 2005 en de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling.

Volgende stappen

De verschillende in het stappenplan uiteengezette maatregelen moeten nu worden uitgevoerd. De Commissie zal passende beleids- en wetsvoorstellen voorbereiden om het plan uit te voeren. De lidstaten moeten op hun niveau zelf ook tot actie overgaan en nieuwe maatregelen nemen op het gebied van hulpbronnenefficiëntie, gericht op zowel bedrijfsleven als consumenten.

Ga voor meer informatie over hulpbronnenefficiëntie en om het stappenplan te raadplegen naar:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar