Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija nustato efektyviu išteklių naudojimu grindžiamo augimo planą

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 20 d. Šiandien Europos Komisija pateikė veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Europos ekonomika iki 2050 m. taptų tvari. Efektyviai išteklius naudojančios Europos kūrimo veiksmų plane nurodoma, kaip užtikrinti efektyviu išteklių naudojimu grindžiamą augimą, kad sudarytume sąlygas būsimai gerovei ir klestėjimui. Veiksmų plane nurodomi ekonomikos sektoriai, kuriuose naudojama daugiausiai išteklių, ir siūlomos priemonės bei rodikliai, kurie padėtų imtis reikiamų veiksmų Europos ir tarptautiniu lygmeniu. Tai darbotvarkė, kurią įgyvendinant būtų skatinamas konkurencingumas ir augimas, pagrįstas tausesniu išteklių naudojimu gaminant ir vartojant prekes, taip pat verslo ir užimtumo galimybėmis, kurių teikia perdirbimas, geresnis produktų dizainas, medžiagų pakaitalų naudojimas ir ekologinė inžinerija.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Žaliasis augimas – vienintelė tvari Europos ir pasaulio ateitis. Būtina užtikrinti pramonės ir aplinkosaugos sektoriaus glaudų bendradarbiavimą – mūsų ilgalaikiai interesai yra tokie pat.“

Geresnis išteklių naudojimas aplinkoje, kuriai daromas didelis poveikis

Visame pasaulyje auga poreikiai, todėl didėja poveikis aplinkai ir konkurencija dėl išteklių. Pagrindiniai gamtos ištekliai, tokie kaip žaliavos, metalai, energija, biologinė įvairovė ir vanduo, ekonominiam augimui iki šiol naudojami taip, tarsi jų atsargos būtų neribotos. Tačiau toks augimas nėra tvarus ilgalaikėje perspektyvoje. Šiandienos veiksmų plane pateikiamos priemonės, kurias naudodami galime užtikrinti tvarų augimą.

Numatytomis priemonėmis siekiama iš esmės pakeisti gamybą ir vartojimą, skatinti investuotojus remti ekologiškas inovacijas ir daugiau dėmesio skirti ekologiniam dizainui, ekologiniam ženklinimui ir viešojo sektoriaus institucijų žaliesiems pirkimams. Valstybėms siūloma apmokestinimo sistemą perorientuoti nuo darbo jėgos link taršos ir išteklių, taip pat vartotojus toliau skatinti pereiti prie efektyviu išteklių naudojimu grindžiamų produktų. Be to, plane siūloma pritaikyti kainas, kad jos geriau atspindėtų, kiek iš tiesų kainuoja išteklių naudojimas, visų pirma vertinant poveikį aplinkai ir sveikatai.

Plane siekiama spręsti neefektyvaus išteklių naudojimo problemą maisto, statybos ir judumo sektoriuose, kurių poveikis aplinkai didžiausias – jų bendras poveikis sudaro 70–80 % viso poveikio aplinkai.

Be to, pabrėžiama, kaip svarbu efektyviau valdyti gamtos išteklius, kurių naudojimu grindžiama mūsų ekonomika. Poveikis ištekliams, tokiems kaip biologinė įvairovė, žemė ir klimatas, nuolat auga, todėl, jei nustatyti tikslai nebus pasiekti, ilgesniuoju laikotarpiu gali kilti didelių problemų.

Efektyvaus išteklių valdymo klausimo sprendimas visais politikos lygmenimis

Veiksmų plane Europos ir valstybių narių lygmenimis rekomenduojamas daugeliui politikos sričių taikytinas integruotas požiūris, dėmesį sutelkiant į išteklius, kurie eikvojami labiausiai. Bus naudojamos tokios priemonės kaip teisės aktai, rinkos priemonės, finansavimo priemonių pertvarkymas, taip pat tvarios gamybos ir vartojimo skatinimas. Nuspėjamumą ir skaidrumą užtikrinantys aiškūs tikslai ir rodikliai bus parengti iki 2013 m.; šiame procese dalyvaus politikos formuotojai, ekspertai, nevyriausybinės organizacijos, verslo atstovai ir vartotojai.

Pagrindiniai faktai

Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėje iniciatyvoje dėl efektyvaus išteklių naudojimo raginama parengti veiksmų planą, kuriame būtų apibrėžti vidutinės trukmės ir ilgalaikiai efektyvaus išteklių naudojimo tikslai ir priemonės jiems pasiekti. Šis veiksmų planas remiasi kitomis pavyzdinėmis iniciatyvomis, kaip antai 2011 m. pavasarį priimtu Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo veiksmų planu, Transporto politikos baltąja knyga ir Energetikos veiksmų planu, kuris turėtų būti priimtas vėliau šiemet, ir juos papildo. Be to, Efektyvaus išteklių naudojimo veiksmų planas remiasi 2005 m. temine tvaraus gamtos išteklių naudojimo strategija ir ES darnaus vystymosi strategija.

Tolesni veiksmai

Įvairūs veiksmų plane numatyti veiksmai ir priemonės jau bus pradedami įgyvendinti. Komisija parengs atitinkamą politiką ir jos įgyvendinimo teisės aktų pasiūlymus. Be to, valstybės narės turės imtis veiksmų ir savo lygmeniu, kad įmonėms bei vartotojams pateiktų naujų efektyvumo priemonių.

Daugiau informacijos apie išteklių naudojimo efektyvumą ir veiksmų planą

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren tel. +32 2 299 18 30


Side Bar