Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon rajab teed ressursitõhusale majanduskasvule

Brüssel, 20. september 2011 – Euroopa Komisjon tutvustas täna tegevuskava, mille eesmärk on muuta Euroopa majandus 2050. aastaks jätkusuutlikuks. Ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas tuuakse välja võimalused, kuidas saavutada ressursitõhus majanduskasv, mis on hädavajalik tulevase õitsengu ja heaolu jaoks. Tegevuskavas määratakse kindlaks enim ressursse nõudvad majandussektorid ning pakutakse välja vahendid ja näitajad, mis aitavad suunata meetmeid Euroopas ja rahvusvaheliselt. Tegevuskavaga püütakse saavutada konkurentsivõime ja majanduskasv, mis põhineb sellel, et kaupade tootmisel ja tarbimisel kasutatakse vähem ressursse ning et luuakse ettevõtlusvõimalusi ja töökohti sellistel tegevusaladel nagu ringlussevõtt, parem tootedisain, materjalide asendamine ja ökosüsteemne tehnoloogia.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Roheline majanduskasv on ainus võimalus tagada jätkusuutlik tulevik Euroopas ja kogu maailmas. Tööstus ja keskkond peavad toimima käsikäes, sest pikemas perspektiivis on meil samad huvid.”

Stressis keskkonna ressursside tõhusam kasutamine

Kogu maailmas kasvav nõudlus suurendab survet keskkonnale ning lisab konkurentsi ressursside hankimisel. Peamisi loodusvarasid, nagu tooraine, metallid, energia, elurikkus ja vesi on kasutatud majanduskasvu hoogustamiseks nii, nagu need ei lõppeks kunagi otsa. Pikas perspektiivis ei ole see jätkusuutlik. Täna esitletud tegevuskavaga nähakse ette vahendid, mille abil saame jätkata majanduskasvu edendamist jätkusuutlikul viisil.

Väljapakutud meetmega soovitakse ümber muuta tootmist ja tarbimist ning pakkuda investoritele stiimuleid rohelise innovatsiooni edendamiseks. Samuti püütakse laiendada ökodisaini ja ökomärgistamist ning muuta avaliku sektori kulutusi rohelisemaks. Valitsusi kutsutakse üles kehtestama tööjõumaksude asemel reostus- ja ressursimakse ning leidma tarbijatele uusi stiimuleid ressursitõhusate toodete tarbimiseks. Lisaks soovitatakse tegevuskavas kohandada hindu nii, et need kajastaksid ressursikasutuse reaalseid, eelkõige keskkonna ja tervisega seotud kulusid.

Tegevuskava eesmärk on edendada ressursitõhusust sellistes sektorites, mille mõju keskkonnale on kõige suurem, nagu toit, hooned ja transport. Nende osakaal kokku on 70–80% kogu keskkonnale avaldatavast mõjust.

Lisaks rõhutatakse majanduse aluseks olevate loodusvarade tõhusama majandamise tähtsust. Elurikkusele, mullale ja kliimale avaldatakse üha rohkem survet ning kui me praegusi eesmärke ei saavuta, võib see pikemas perspektiivis tuua kaasa katastroofi.

Ressursitõhususe käsitlemine igal poliitikatasandil

Tegevuskava kohaselt tuleks kohaldada paljusid poliitikavaldkondi hõlmavat terviklikku lähenemisviisi Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil ning keskenduda sellistele ressurssidele, mida tarbitakse kõige rohkem. Vahenditena tuleks kasutada õigusakte, turupõhiseid instrumente, rahastamisvahendite ümbersuunamist ning säästva tootmise ja tarbimise edendamist. Ennustatavuse ja läbipaistvuse tagamiseks töötatakse 2013. aastaks välja täpsed eesmärgid ja näitajad. Sellesse protsessi kaasatakse poliitikakujundajad, eksperdid, vabaühendused, ettevõtjad ja tarbijad.

Taust

Ressursitõhusust käsitlevas Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatuses kutsuti üles looma tegevuskava, millega määrataks kindlaks keskmise tähtajaga ja pikaajalised eesmärgid ning nende saavutamise vahendid. Praegune tegevuskava rajaneb muudel juhtalgatuse alla kuuluvatel algatustel ja täiendab neid. Näitena võib mainida 2011. aasta kevadel vastuvõetud tegevuskava vähese CO2 heitega majanduse saavutamiseks ja transpordi valget raamatut, ning energia tegevuskava, mille vastuvõtmist on oodata käesoleva aasta lõpu poole. Lisaks rajaneb ressursitõhususe tegevuskava loodusvarade säästva kasutamise 2005. aasta temaatilisel strateegial ning ELi säästva arengu strateegial.

Edasised sammud

Tegevuskavas osutatud meetmeid hakatakse nüüd edasi arendama. Komisjon koostab selleks vajalikud poliitika- ja õigusaktide ettepanekud. Ka liikmesriikidel tuleb tegutseda ja viia ressursitõhususe meetmed ettevõtjate ja tarbijateni.

Tegevuskava ja täiendavat teavet ressursitõhususe kohta vt:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar