Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen viser vejen til ressourceeffektiv vækst

Bruxelles, den 20. september 2011 – Europa-Kommissionen fremlægger i dag en "køreplan", som skal omstille Europas økonomi og gøre den bæredygtig inden 2050. I køreplanen til et ressourceeffektivt Europa er det skitseret, hvordan vi kan nå den ressourceeffektive vækst, som er væsentlig for vores velfærd og velstand i fremtiden. Af køreplanen fremgår det, hvilke økonomiske sektorer der forbruger de fleste ressourcer, og der foreslås værktøjer og indikatorer, som kan bruges i forbindelse med tiltag i Europa og på internationalt plan. Der er tale om en dagsorden for konkurrencedygtighed og vækst, som er baseret på, at der skal bruges færre ressourcer, når vi producerer og forbruger varer, og at der skabes virksomheder og arbejdspladsmuligheder med aktiviteter som genanvendelse, bedre produktdesign, materialesubstitution og økoteknologi.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Grøn vækst er den eneste bæredygtige fremtid – for Europa og verden. Industri og miljø skal gå hånd i hånd – i det lange løb er vores interesser de samme."

En bedre ressourceanvendelse i et miljø, der er under pres

Den stigende efterspørgsel rundt om i verden lægger mere og mere pres på miljøet, og der bliver større konkurrence om ressourcerne. Vigtige naturressourcer som råmaterialer, metaller, energi, biodiversitet og vand er blevet brugt til økonomisk vækst, som om forsyningerne var uudtømmelige. Det er ikke bæredygtigt i det lange løb. I den køreplan, vi ser i dag, foreslås det, hvordan vi kan opnå fortsat vækst på en bæredygtig måde.

Sigtet med foranstaltningerne er at omstille produktion og forbrug, så der er incitamenter for investorer til at fremme grøn innovation, så økodesign og økomærkning spiller en større rolle, og så offentlige instanser opfordres til grønnere indkøb. Regeringerne opfordres til at flytte beskatningen fra arbejdskraft over til forurening og ressourcer. Køreplanen anbefaler også en pristilpasning, som afspejler de reelle omkostninger ved ressourceanvendelsen, især for miljø og sundhed.

Køreplanen sigter mod at tage fat om ressourceineffektivitet inden for de sektorer som er ansvarlige for den største del af miljøpåvirkningerne – nemlig fødevarer, bygninger og mobilitet, som samlet set står for 70-80 % af alle miljøpåvirkninger.

Det bliver også understreget, at det er særdeles vigtigt med en mere effektiv forvaltning af de naturressourcer, som er grundlæggende for vores økonomi. Presset på ressourcer som biodiversitet, jord og klima bliver ved med at stige, og hvis det ikke lykkes at nå de nuværende mål, vil det kunne være katastrofalt på længere sigt.

Håndtering af ressourceeffektivitet på alle politikniveauer

I køreplanen anbefales der en integreret tilgang inden for mange politikområder på europæisk plan og på medlemsstatsplan, og der fokuseres på de ressourcer, som er under størst pres. De instrumenter, der skal benyttes, er lovgivning, markedsbaserede instrumenter, omlægning af finansieringsinstrumenter og fremme af bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug. Der vil senest i 2013 være fastlagt klare mål og indikatorer, som alle kan forstå og gennemskue, og der vil i processen blive inddraget politiske beslutningstagere, eksperter, ngo'er, erhvervsliv og forbrugere.

Baggrund

Ifølge Europa 2020-flagskibsinitiativet om ressourceeffektivitet skal der være en køreplan med mellem- og langsigtede mål om ressourceeffektivitet og midler til at nå dem. Denne køreplan bygger på og supplerer andre initiativer under flagskibet, for eksempel Køreplanen for en lavemissionsøkonomi, Hvidbogen om transport, der blev vedtaget i foråret 2011, og energikøreplanen, der forventes at foreligge senere på året. Køreplanen for ressourceeffektivitet bygger også på 2005-temastrategien for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og EU-strategien om bæredygtig udvikling.

Næste skridt

De forskellige tiltag og foranstaltninger, der er angivet i køreplanen, vil nu blive sat i gang. Kommissionen vil udarbejde passende politik- og lovgivningsforslag for at få implementeret denne køreplan. Medlemsstaterne vil også skulle handle for deres vedkommende og forelægge nye effektivitetsforanstaltninger for erhvervsliv og forbrugere.

Yderligere oplysninger om ressourceeffektivitet og selve køreplanen kan ses på:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar