Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise vytyčuje cestu k růstu založenému na účinném využívání zdrojů

Brusel, 20. září 2011 – Evropská komise dnes vytyčuje plán zaměřený na přeměnu evropského hospodářství v hospodářství udržitelné do roku 2050. Plán pro Evropu méně náročnou na zdroje nastiňuje, jak můžeme dosáhnout růstu založeného na účinném využívání zdrojů, které má podstatný význam pro náš budoucí blahobyt a naši prosperitu. Plán označuje hospodářská odvětví, jež spotřebovávají nejvíce zdrojů, a navrhuje nástroje a ukazatele, jimiž by se přispělo k řízení činnosti v Evropě i v mezinárodním měřítku. Je to agenda pro konkurenceschopnost a růst vycházející z využívání menšího objemu zdrojů, kdy produkujeme a spotřebováváme zboží a vytváříme podnikatelské příležitosti i příležitosti k vytváření pracovních míst z činností, jako je recyklace, lepší design výrobků, nahrazení materiálů a ekoinženýring.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Zelený růst je jedinou udržitelnou budoucností – pro Evropu i pro svět. Odvětví průmyslu a odvětví životního prostředí musí spolupracovat – v dlouhodobém horizontu jsou naše zájmy stejné.“

Lepší využívání zdrojů v přetěžovaném životním prostředí

Celosvětově rostoucí poptávka zvyšuje tlak na životní prostřed a dále podněcuje hospodářskou soutěž o získání zdrojů. Klíčové přírodní zdroje, např. suroviny, kovy, energie, biologická rozmanitost a voda, se využívají k podpoře hospodářského růstu, jako kdyby tyto zdroje byly nevyčerpatelné. To v dlouhodobém horizontu není udržitelné. Dnešní plán ozřejmuje, jak bychom udržitelným způsobem mohli nadále dosahovat růstu.

Opatření jsou zacílena na přeměnu výroby a spotřeby, s pobídkami pro investory k podpoře ekologických inovací a pro větší úlohu pro ekologickou konstrukci, ekoznačku a pro ekologičtější vynakládání peněz ze strany veřejných orgánů. Vlády se vyzývají, aby zmírnily zdaňování práce a zdaňovaly znečišťování životního prostředí a spotřebu zdrojů a stanovily nové pobídky, jež by vedly spotřebitele k výrobkům založeným na účinném využívání zdrojů. Plán také doporučuje přijímání takových cen, jež odrážejí skutečné náklady využití zdrojů, zejména u životního prostředí a zdraví.

Plán má řešit neúčinné využívání zdrojů v odvětvích, na něž připadá nejvyšší podíl dopadů na životní prostředí – totiž v potravinářství, stavebnictví a dopravě, na něž celkem připadá 70 – 80 % veškerých dopadů na životní prostředí.

Zdůrazňuje také význam účinnějšího řízení přírodních zdrojů, na nichž závisí naše hospodářství. Tlaky na zdroje, jako jsou biologická rozmanitost, půda a podnebí, stále rostou a nesplnění stávajících cílů by mohlo v dlouhodobém horizontu znamenat katastrofu.

Zápasit s problémem účinného využívání zdrojů na všech mocenských úrovních

Plán doporučuje integrovaný přístup napříč mnoha politickými oblastmi na evropské úrovni i na úrovni členských států a zaměření na zdroje, jež jsou pod největším tlakem. Použité nástroje budou zahrnovat legislativu, tržní nástroje, přesměrování nástrojů financování a podporu udržitelné výroby a udržitelné spotřeby. Do roku 2013 budou vypracovány jasné cíle a ukazatele, jež budou pro všechny zajišťovat předpověditelnost a transparentnost; dospěje se k tomu participativním postupem zahrnujícím tvůrce politik, odborníky, nevládní organizace, podniky a spotřebitele.

Souvislosti

Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 s názvem „Evropa méně náročná na zdroje“ vyzývala k vytvoření plánu s cílem stanovit střednědobé a krátkodobé cíle pro účinné využívání zdrojů a stanovit prostředky k dosažení těchto cílů. Tento plán tvůrčím způsobem vychází z dalších iniciativ v rámci této stěžejní iniciativy, jako např. plánu týkajícího se nízkouhlíkového hospodářství, bílé knihy o dopravě přijaté na jaře 2011 a plánu pro energetiku, který má být přijat koncem tohoto roku. Plán pro účinné využívání zdrojů také navazuje na tématickou strategii udržitelného využívání přírodních zdrojů z roku 2005 a strategie udržitelného rozvoje, kterou přijala EU.

Další kroky

Realizovány nyní budou různé akce a různá opatření nahlášená v plánu. Komise připraví vhodné návrhy politik a právních předpisů k jejich provedení. Členské státy také budou muset jednat na své úrovni a zprostředkovat podnikům i spotřebitelům nová opatření v oblasti účinného využívání zdrojů.

Více informací o účinném využívání zdrojů a související plán lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar