Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията очертава път към икономически растеж с рационално използване на ресурсите

Брюксел, 20 септември 2011 г. — Днес Европейската комисия очерта „пътна карта“, която има за цел до 2050 г. да направи икономиката на Европа устойчива. Пътната карта за Европа на рационално използваните ресурси очертава начините за постигане на ефективен от гледна точка на ресурсите растеж, който е от основно значение за добруването и просперитета ни в бъдеще. Тя откроява икономическите отрасли, които потребяват най-много ресурси, и предлага инструменти и показатели за ориентир в Европа и в международен план. Тя представлява план за конкурентоспособност и растеж, който се основава на използването на по-малко ресурси, когато произвеждаме и потребяваме стоки, и на създаването на възможности за бизнес и за работни места от дейности, като например рециклиране, по-добър продуктов дизайн, заместване на материали и екоинженеринг.

По този повод комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Зеленият растеж е единствената форма на устойчиво развитие в бъдеще — за Европа и за света. Промишлеността и екологията трябва да работят ръка за ръка — в дългосрочен план интересите ни са общи.“

По-добро използване на ресурсите с оглед на натиска, оказван върху околната среда

Нарастващото глобално търсене засилва натиска върху околната среда и увеличава конкуренцията за ресурси. Основни природни ресурси, като например суровини, метали, енергия, разнообразие на живата природа и вода, се използват за икономически растеж сякаш тези ресурси са неизчерпаеми. Това поведение не е устойчиво в дългосрочен план. Днешната пътна карта предлага инструментите, чрез които можем да продължим да постигаме устойчив растеж.

Набелязаните мерки имат за цел да променят производството и потреблението чрез предоставяне на стимули на инвеститорите за повече екологосъобразни иновации, както и чрез отдаване на по-голямо значение на екодизайна, екомаркировка и отчитащи околната среда разходи на публичните органи. Правителствата се приканват да прехвърлят данъчното облагане от трудовите възнаграждения към замърсяването на околната среда и използването на ресурсите и да предложат нови стимули за потребление на суровинно ефективни продукти. Пътната карта също така препоръчва адаптиране на цените, за да отразяват реалните разходи за използването на ресурси, особено за опазване на околната среда и за здравеопазване.

Тя има за цел да повиши рационалното използване на природни ресурси в отрасли, които имат най-голям дял за промените в околната среда — по-специално в хранително-вкусовата промишленост, строителството и транспорта; чието въздействие върху околната среда представлява 70-80 % от общото въздействие.

Подчертава се също така и важността на по-рационалното управление на природните ресурси, които поддържат икономиката. Непрекъснато нараства натискът върху биологичното многообразие, почвите и климата и ако не успеем да постигнем набелязаните цели, може да причиним екологични катастрофи в дългосрочен план.

Поставяне на въпроса за рационалното използване на природните ресурси на всички политически равнища

Пътната карта препоръчва интегриран подход в много области на равнище ЕС и държави-членки и съсредоточаване върху ресурсите, на които се оказва най-голям натиск. Инструментите, които ще бъдат въведени, включват законодателство, пазарни инструменти, пренасочване на финансовите инструменти и насърчаване на устойчивото производство и потребление. По-ясни цели и показатели, които осигуряват предвидимост и прозрачност, ще бъдат разработени до 2013 г. посредством мащабен процес, който предвижда участието на ръководни лица, експерти, неправителствени организации, бизнеса и потребителите.

История на досието

Водещата инициатива Европа 2020 относно рационалното използване на ресурсите прикани към изготвянето на пътна карта, която да определи средносрочните и дългосрочните цели за рационалното използване на природните ресурси и методите за тяхното постигане. Пътната карта надгражда и допълва други инициативи в рамките на водещата, като например Съобщение относно пътна карта за икономика с ниски нива на въглеродни емисии и Бялата книга за транспорта, одобрени през пролетта на 2011 г., както и Пътната карта за енергетиката, която се очаква да бъде оповестена по-късно тази година. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите също така надстроява и Тематичната стратегия за устойчиво използване на природните ресурси, както и Стратегията на ЕС за устойчиво развитие.

Следващи стъпки

Ще започне работата по набелязаните в пътната карта действия и мерки. Комисията ще подготви съответните политически и законодателни предложения за изпълнението ѝ. Държавите-членки също така трябва да направят необходимото, като предложат нови мерки за ефективност на бизнеса и потребителите.

Повече информация за рационалното използване на ресурсите и за пътната карта можете да намерите на следната интернет страница:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

За контакт :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar