Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Modernisering och anställbarhet i den nya strategin för reform av högskoleutbildningen

Bryssel den 20 september 2011 – Som ett led i EU:s strategi för jobb och tillväxt presenterar i dag EU-kommissionen en reformstrategi för att öka antalet utexaminerade från högre utbildning, höja den pedagogiska kvaliteten och ta vara på den högre utbildningens möjligheter att hjälpa EU:s ekonomi att gå stärkt ur krisen. I strategin redovisas prioriterade områden där EU-länderna behöver göra mer för att nå gemensamma utbildningsmål och sätt som EU kan stödja deras modernisering på. På EU-nivå ska bl.a. högskolor rangordnas efter en rad krav så att studerande kan se vilka kurser som är bäst för dem och det nya systemet Erasmus för Masters ska ge lånegarantier för studerande som läser in en hel examen utomlands.

I EU finns det omkring 4 000 universitet och högskolor, och över 19 miljoner studenter. På senare år har högskolornas antal och mångfald ökat avsevärt, liksom antalet studenter. Men anslag, styrning och kursplaner har ofta inte hängt med i utvecklingen. Den högre utbildningen fungerar inte tillräckligt väl för att förse EU med tillräckligt många personer med rätt färdigheter för att skapa jobb och tillväxt. Och i resten av världen ökar EU:s konkurrentländer, särskilt de framväxande ekonomierna, snabbt sina investeringar i högre utbildning.

– Högre utbildning driver på ekonomisk tillväxt och skapar möjligheter för bättre levnadsstandard. Det är också den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Trots det har många högskoleutbildade svårt att hitta jobb eller att hitta rätt jobb. Vi behöver reformera den högre utbildningen, och yrkesutbildningen för den delen, så att våra ungdomar får de färdigheter de behöver för att utveckla sin potential både i fråga om personlig utveckling och anställbarhet, sade EU-kommissionären för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor Androulla Vassiliou när strategin presenterades.

Bakgrund

Bland annat krävs reformer på följande områden:

  • Öka antalet utexaminerade, locka ett bredare urval från samhället till den högre utbildningen och minska antalet som hoppar av utan att ta examen.

  • Stärka den högre utbildningens kvalitet och relevans så att kursplanerna motsvarar de enskildas, arbetsmarknadens och framtidens behov, samtidigt som den stimulerar och belönar hög kvalitet inom undervisning och forskning.

  • Öka möjligheterna för studerande att få kompletterande färdigheter genom studier utomlands och uppmuntra samarbetet mellan länder för att stärka den högre utbildningen.

  • Utbilda fler forskare för att bana väg för morgondagens industrier.

  • Stärka kopplingarna mellan utbildning, forskning och näringsliv för att främja spetskunskap och innovation.

  • Se till att medlen används effektivt, göra styrningen av den högre utbildningen flexiblare och investera i utbildning av hög kvalitet som svarar mot arbetsmarknadens behov.

Många EU-länder satsar på att modernisera sina system för högre utbildning, men de europeiska högskolornas potential att bidra till ekonomin och samhället i stort är fortfarande underutnyttjad. Därför står utbildning i centrum för strategin Europa 2020, som har som mål att 40 % av Europas ungdomar ska ha högskoleexamen i slutet av detta årtionde (33,6 % hade det 2010).

I juli lade kommissionen fram sina förslag till EU:s nästa långtidsbudget (2014–2020) med avsevärda ökningar för utbildning och ungdom (+73 %) och för forskning (+46 %) med tanke på deras stora betydelse för tillväxten. Moderniseringen av den högre utbildningen ska vara vägledande för medelsfördelningen inom EU:s program till stöd för reformerna.

Till kommissionens reformstrategi har analyser, studier och samråd med högskolor, lärare, forskare, studenter, företag, fack, regeringar och internationella organ bidragit. Strategin åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om den senaste tidens utveckling inom den högre utbildningen i Europa och av studien Modernisation of higher education in Europe: funding and the social dimension om tendenser i finansieringen av högre utbildning och insatser för att bredda rekryteringen till högre utbildning (IP/11/1037).

Mer information:

MEMO/11/613 - Modernisering av den högre utbildningen – faktablad

MEMO/11/615 –EU:s strategi för modernisering av den högre utbildningen – Frågor och svar

Meddelande om EU:s strategi för modernisering av den högre utbildningen:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf

Statistik – Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om den senaste utvecklingen i Europas system för högre utbildning:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/wp0911_en.pdf

Eurydicestudien Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

Europeiska kommissionens webbsida för högre utbildning:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm

Kommissionens förslag om utbildning och ungdom i EU:s nästa långtidsbudget: IP/11/857

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott +32 22959258

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar