Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Nykyaikaistaminen ja työllistettävyys korkea-asteen koulutuksen uudistamisstrategian painopisteinä

Bryssel 20. syyskuuta 2011 – Euroopan komissio esitti tänään osana Euroopan kasvu- ja työllisyysstrategiaa uudistusstrategian, jolla pyritään lisäämään tutkinnon suorittaneiden lukumäärää, parantamaan opetuksen laatua ja hyödyntämään täysipainoisesti korkea-asteen koulutuksen mahdollisuuksia auttaa EU:n taloutta selviytymään nykyisestä kriisistä vahvempana. Strategiassa kartoitetaan ne ensisijaiset alat, joilla EU-maiden on ponnisteltava lisää koulutusalan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja esitetään keinot, joilla Euroopan unioni voi tukea jäsenvaltioiden nykyaikaistamistoimia. EU-tason aloitteisiin kuuluvat moniulotteinen korkeakoulujen luokitusjärjestelmä, jonka avulla opiskelijat saavat paremmin tietoa heille parhaiten soveltuvista kursseista, sekä Erasmus for Masters ‑lainatakuujärjestelmä opiskelijoille, jotka suorittavat koko tutkinnon ulkomailla.

Euroopan unionissa on arviolta 4 000 yliopistoa ja muuta korkea-asteen oppilaitosta ja yli 19 miljoonaa opiskelijaa. Korkeakoulujen määrä ja valikoima sekä opiskelijoiden määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Niiden rahoitus, hallintorakenteet ja opetussuunnitelmat eivät kuitenkaan ole aina pysyneet kehityksen tasalla. Korkea-asteen koulutus ei toimi tarpeeksi hyvin tarjotakseen Euroopalle riittävästi työvoimaa, jolla on oikeanlaiset taidot kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Maailmanlaajuisesti Euroopan kilpailijat, erityisesti nousevan talouden maat, lisäävät nopeasti investointejaan korkea-asteen koulutukseen.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisosta vastaava komissaari Androulla Vassiliou totesi puhuessaan strategian käynnistämistilaisuudessa, että korkea-asteen koulutus on voimakas talouskasvun moottori ja voi auttaa parantamaan elinoloja. Se antaa ihmisille mahdollisuuksia ja on paras vakuus työttömyyttä vastaan, vaikkakin liian monilla tutkinnon suorittaneilla on vaikeuksia työn tai laadukkaan työpaikan löytämisessä. ”Korkea-asteen koulutusta – ja ammatillista koulutusta – on uudistettava, jotta nuorilla olisi ne taidot, joita he tarvitsevat voidakseen hyödyntää koko potentiaalinsa niin henkilökohtaisen kehityksen kuin työllistettävyyden mittapuilla mitattuna.”

Taustaa

Painopistealoja, joilla lisäuudistuksia tarvitaan, ovat muun muassa seuraavat:

  • On lisättävä tutkinnon suorittaneiden määrää, houkuteltava korkea-asteen koulutuksen piiriin opiskelijoita laajemmin koko yhteiskunnasta ja vähennettävä tutkinnon suorittamisen keskeyttäneiden määrää.

  • On parannettava korkea-asteen koulutuksen laatua ja merkitystä, jotta opetussuunnitelmat täyttävät opiskelijoiden, työmarkkinoiden ja tulevaisuuden ammattiurien tarpeet, ja edistettävä ja palkittava erityisosaamista opetuksen ja tutkimuksen alalla.

  • On tarjottava opiskelijoille enemmän tilaisuuksia hankkia lisätaitoja ulkomailla suoritetun opiskelu- tai koulutusjakson aikana ja kannustettava rajatylittävää yhteistyötä korkea-asteen oppilaitosten suoritustason nostamiseksi.

  • On koulutettava lisää tutkijoita valmistelemaan maaperää tulevaisuuden toimialoja varten.

  • On vahvistettava koulutuksen, tutkimuksen ja yritysmaailman välisiä yhteyksiä erityisosaamisen ja innovoinnin edistämiseksi.

  • On varmistettava tehokas rahoitus helpottamalla korkeakoulujen hallintoa ja investoimalla laadukkaaseen, työmarkkinoiden tarpeisiin vastaavaan koulutukseen.

Monet EU-maat asettavat korkeakoulutusjärjestelmiensä nykyaikaistamisen etusijalle, mutta eurooppalaisten korkeakoulujen potentiaalia edistää Euroopan hyvinvointia ja täyttää laajempi tehtävänsä yhteiskunnassa ei edelleenkään hyödynnetä täysipainoisesti. Koulutus on tämän vuoksi keskeisellä sijalla Eurooppa 2020 -strategiassa, jossa on asetettu tavoitteeksi, että 40 prosentilla Euroopan nuorista pitäisi olla korkea-asteen tutkinto tämän vuosikymmenen loppuun mennessä (33,6 prosenttia vuonna 2010).

Komissio esitti heinäkuussa EU:n monivuotista talousarviota (2014–2020) koskevat ehdotuksensa, joihin sisältyy merkittävät lisäykset koulutus- ja nuorisomenoihin (+73 prosenttia) ja tutkimusmenoihin (+46 prosenttia), koska näillä aloilla on ratkaiseva asema kasvun tukemisessa. Korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamiseen tähtäävä uudistusohjelma suuntaa EU-ohjelmien menojen priorisointia uudistusten tueksi.

Komission uudistusstrategiaa on muokattu analyyseillä ja tutkimuksilla ja kuulemalla korkeakouluja, opettajia, tutkijoita, opiskelijoita, yrityksiä, ammattiliittoja, viranomaisia ja kansainvälisiä elimiä. Sen rinnalla julkaistaan komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa tarkastellaan Euroopan korkeakoulutusjärjestelmän viimeaikaista kehitystä, sekä tutkimus ”Modernisation of higher education in Europe: funding and the social dimension”, jossa selvitetään korkea-asteen koulutuksen rahoituksen suuntauksia ja toimintalinjoja korkea-asteen koulutukseen pääsyn parantamiseksi( IP/11/1037).

Lisätietoja:

MEMO/11/613 – Korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistaminen – tilastotiedot

MEMO/11/615 – EU:n strategia korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamiseksi – kysymyksiä ja vastauksia

Tiedonanto: EU:n strategia korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamiseksi:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf

Tilastot – komission yksiköiden valmisteluasiakirja Euroopan korkea-asteen koulutusjärjestelmien viimeaikaisesta kehityksestä:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/wp0911_en.pdf

Eurydice study ”Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension”:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

Euroopan komissio: korkea-asteen koulutus:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm

Koulutusta ja nuorisoa koskevat komission ehdotukset EU:n seuraavaa talousarviota varten: IP/11/857

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar