Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Jádrem nové reformní strategie pro vysokoškolské vzdělávání je modernizace a zaměstnatelnost

Brusel, 20. září 2011 – Evropská komise dnes v rámci evropské strategie pro růst a zaměstnanost představila reformní strategii zaměřenou na zvýšení počtu absolventů, zlepšení kvality výuky a maximalizaci přínosů vysokoškolského vzdělávání, které má přispět k tomu, aby hospodářství EU vyšlo z krize v silnější pozici. Strategie vymezuje prioritní oblasti, v nichž musejí země EU vyvinout větší úsilí k dosažení společných cílů v oblasti vzdělávání, a zároveň uvádí opatření, jimiž může Evropská unie podpořit jejich modernizační kroky. Iniciativy na úrovni EU počítají s víceúrovňovým žebříčkem univerzit, díky němuž se budou moci studenti lépe rozhodnout, který studijní program je pro ně nejlepší, a také s programem úvěrových záruk v rámci magisterského studia Erasmus pro studenty, kteří v zahraničí absolvují plnohodnotné magisterské studium.

Evropská unie má přibližně 4 000 univerzit a jiných institucí vysokoškolského vzdělávání a více než 19 milionů studentů. V posledních letech došlo k podstatnému zvýšení počtu a rozmanitosti institucí vysokoškolského vzdělávání, jakož i počtu studentů. Ale financování, struktury řízení a studijní programy s tímto vývojem často nedrží krok. Vysokoškolské vzdělávání dosud nestačí Evropě poskytovat dostatek lidí se správným druhem dovedností, které by byly potřeba k vytvoření pracovních míst a růstu. V celosvětovém měřítku přitom hospodářská konkurence Evropy, a to zejména rozvíjející se ekonomiky, rychle zvyšuje investice právě do vysokoškolského vzdělávání.

Androulla Vassiliou, Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, ve svém proslovu u příležitosti zahájení strategie uvedla: Vysokoškolské vzdělávání představuje silný motor hospodářského růstu. Je cestou k lepší životní úrovni a otevírá nové příležitosti. Kromě toho je nejlepší pojistkou proti nezaměstnanosti. Přesto ale mnoho absolventů obtížně nachází práci nebo kvalitní zaměstnání. Musíme vysokoškolské vzdělávání a odbornou přípravu reformovat tak, abychom našim mladým lidem poskytli dovednosti, které potřebují k naplnění svého potenciálu, pokud jde o kariérní rozvoj a zaměstnatelnost.

Souvislosti

Prioritní oblasti, v nichž jsou zapotřebí další reformy:

  • Zvýšení počtu absolventů, motivace širšího vzorku společnosti k účasti na vysokoškolském vzdělávání a snížení počtu osob, které vzdělávání nedokončí.

  • Zlepšení kvality a zvýšení praktického přínosu vysokoškolského vzdělávání, aby studijní programy odpovídaly potřebám jednotlivců, trhu práce i budoucím pracovním příležitostem, ale také podpora a odměňování špičkových výsledků v oblasti výuky a výzkumu.

  • Více příležitostí, které studentům umožní osvojit si další dovednosti prostřednictvím studia nebo odborné přípravy v zahraničí, a podpora přeshraniční spolupráce s cílem zlepšovat výsledky v rámci vysokoškolského vzdělávání.

  • Rozšíření odborné přípravy pro badatele, aby se připravila půda budoucím odvětvím.

  • Posílení vazeb mezi vzděláváním, výzkumem a podnikáním, aby se podpořila špičková kvalita a inovace.

  • Zajištění účinného financování – více svobody pro řízení vysokých škol a investice do kvalitního vzdělávání, které bude odpovídat potřebám trhu práce.

Řada zemí EU vidí modernizaci svých systémů vysokoškolského vzdělávání jako prioritu; potenciál evropských institucí vysokoškolského vzdělávání, to, jak by tyto instituce mohly přispět k rozkvětu Evropy a plnit větší roli ve společnosti, zůstává ale nevyužit. Proto je vzdělávání jádrem strategie Evropa 2020, která si vytkla za cíl dosáhnout do konce tohoto desetiletí 40% vysokoškolské vzdělanosti u mladých lidí (v roce 2010 jich je 33,6 %).

Komise v červenci představila své návrhy příštího víceletého rozpočtu EU (2014–2020), které vykazují podstatné zvýšení prostředků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (+73 %), výzkumu (+46 %) a zohledňují tak jejich ústřední roli při podpoře růstu. Reformní program modernizace vysokoškolského vzdělávání bude určovat rozpočtové priority programů EU na podporu reforem.

Reformní strategie Komise vznikala na základě analýz, studií a konzultací s institucemi vysokoškolského vzdělávání, pedagogy, badateli, studenty, podniky, odborovými organizacemi, vládami a mezinárodními orgány. Doprovází ji dokument útvarů Komise, který zkoumá poslední vývoj evropských systémů vysokoškolského vzdělávání, a studie „Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě: financování a sociální rozměr“, jež zkoumá tendence v oblasti financování vysokoškolského vzdělávání a politiky zaměřené na rozšiřování přístupu k vysokoškolskému vzdělávání (IP/11/1037).

Další informace:

MEMO/11/613 - Modernizace vysokoškolského vzdělávání – fakta a čísla

MEMO/11/615 – Strategie EU pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání – otázky a odpovědi

Sdělení: Strategie EU pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf

Statistiky – Pracovní dokument útvarů Komise o posledním vývoji v oblasti evropských systémů vysokoškolského vzdělávání:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/wp0911_en.pdf

Studie provedená v rámci sítě Eurydice „Modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě: Financování a sociální rozměr“:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

Evropská komise: Vysokoškolské vzdělání:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm

Návrhy Komise pro oblast vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v příštím rozpočtu EU: IP/11/857

Kontaktní osoby :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar