Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/103

Bryssel den 28 januari 2011

Andris Piebalgs åker till Etiopien för diskussioner om utbyggnad av förbindelserna och för att underteckna en överenskommelse om ett bidrag på 13,7 miljoner euro till projekt rörande klimatförändringarna

Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor, träffar Etiopiens premiärminister Meles Zenawi och andra ledamöter av landets regering i Addis Abeba den 31 januari för diskussioner om en utbyggnad av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Etiopien bl.a. på området utvecklingssamarbete. Etiopien är en viktig regional partner till unionen och den största enskilda mottagaren av EU-bistånd. Andris Piebalgs kommer att undersöka möjligheterna för unionen att understödja den etiopiska regeringens femårsstrategi för tillväxt och omvandling, Growth and Transformation Plan. Han kommer också att underteckna en bidragsöverenskommelse gällande genomförandet i Etiopien av vissa projekt inom ramen för den globala klimatförändringsalliansen (Global Climate Change Alliance).

Andris Piebalgs gjorde följande yttrande inför resan till Etiopien: ”Etiopien är en högt skattad partner till EU och vi önskar bygga ut våra förbindelser med landet ytterligare. Jag ser särskilt fram emot en fördjupning av vår dialog om ekonomisk politik och om hur millennieutvecklingsmålen ska uppnås. Jag är tacksam mot Etiopien för att landet har ställt sig i förgrunden för diskussionerna i internationella forum om klimatförändringarna. Etiopien är ett av de länder som EU har prioriterat för projekt inom ramen för den globala klimatförändringsalliansen. Undertecknandet mellan EU och Etiopien av en bidragsöverenskommelse om ett belopp på 13,7 miljoner euro är ett viktigt steg för att hjälpa Etiopien att bygga upp en klimattålig ekonomi.”

Andris Piebalgs kommer att träffa bl.a. följande personer under resan:

  • Meles Zenawi, premiärminister.

  • Desalegn Hailemariam, vice premiärminister och utrikesminister.

  • Sufian Ahmed, finansminister och minister för ekonomisk utveckling.

  • Tefera Deribew, jordbruksminister.

Diskussionerna kommer att inriktas på Etiopiens nya satsningar på ekonomisk tillväxt och på att uppnå millennieutvecklingsmålen. Under 2010 antog den etiopiska regeringen en femårsstrategi för tillväxt och omvandling, Growth and Transformation Plan. Syftet med strategin är att uppnå hög årstillväxt i ekonomin och göra framsteg i fråga om millennieutvecklingsmålen, särskilt på områdena hälsa, utbildning och dricksvattenförsörjning. Strategin kommer att ge EU tillfälle att intensifiera policydialogen och fokusera denna på centrala reformfrågor, såsom genomförandet av en ny industripolitik och modernisering av det nationella banksystemet.

Andris Piebalgs kommer även att besöka Commodity Exchange Board och träffa företrädare för näringslivet.

Undertecknande av en överenskommelse om stöd till projekt rörande klimatförändringarna

Andris Piebalgs och Sufian Ahmed (finansminister och minister för ekonomisk utveckling) kommer att underteckna en bidragsöverenskommelse om ett belopp på 13,7 miljoner euro för genomförandet i Etiopien av vissa projekt inom ramen för den globala klimatförändringsalliansen. Det huvudsakliga målet för programmet är att bidra till en koldioxidneutral, klimattålig ekonomi. Stödet till projekten, vilka kommer att genomföras i vissa avrinningsområden i Nilbäckenet och väntas komma ungefär 110 000 hushåll i de berörda fem regionerna till godo, kommer bl.a. att användas

  • för institutionellt stöd – huvudsakligen till Etiopiens miljöskyddsmyndighet – för policyer och projekt,

  • för att göra berörda parter mer medvetna om klimatförändringsfrågorna och öka deras kunskap om dessa, och

  • för att identifiera och testa, i vissa områden, olika metoder för bekämpning av/anpassning till klimatförändringarna.

Bakgrund

Etiopien är en av de största mottagarna av stöd från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) bland AVS-länderna. Från tionde EUF, som omfattar perioden 2008–2013, har det anslagits ett belopp på sammanlagt 644 miljoner euro till Etiopien. Om man räknar stödet både från Europeiska kommissionen och från EU-medlemsstaterna, är EU den största givaren till Etiopien: åtagandena uppgår sammanlagt till ungefär 1 miljard euro per år (vilket utgör 40 % av det totala officiella utvecklingsbiståndet till Etiopien). EU är Etiopiens viktigaste exportmarknad. Tillväxten i landets ekonomi under de senaste fem åren var i genomsnitt 10 % per år. Under 2010 beräknas tillväxten ha varit något lägre, 7%.

Syftet med den globala klimatförändringsalliansen (Global Climate Change Alliance, GCCA), som lanserades av Europeiska kommissionen år 2007, är att fördjupa dialogen och samarbetet om klimatförändringarna mellan EU och de utvecklingsländer som är mest utsatta för dessa (särskilt gruppen med de minst utvecklade länderna (LDC) och gruppen små östater under utveckling (SIDS)) och att bygga ut stödet för att komma till rätta med klimatförändringarna. Till verksamheten inom ramen för GCCA hör bl.a. finansieringsöverenskommelser med särskilt utvalda mottagarländer, regional dialog för att fördjupa samarbetet i fråga om klimatförändringarna samt tekniskt stöd (såsom projektutveckling och kapacitetsuppbyggnad).

Ytterligare upplysningar

Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webbplatsen för Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplatsen för EU:s delegation i Etiopien:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Webbplatsen för Global Climate Change Alliance:

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html


Side Bar