Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Schengen: EU-kommissionen föreslår en EU-strategi för att bättre skydda rätten till fri rörlighet

Bryssel den 16 september 2011 – Kommissionen lade i dag fram tre förslag som innebär en förstärkning av Schengenområdet så att rätten till fri rörlighet kan garanteras för de hundratusentals EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som varje dag reser inom detta område. Syftet med kommissionens förslag är att effektivisera Schenegensamarbetet med hjälp av en strategi på EU-nivå. Vissa problem som riskerar att få Schengensamarbetet att fungera sämre totalt sett måste lösas effektivt genom ett samordnat tillvägagångssätt. Det som föreslås är ett starkare EU-system för utvärdering och övervakning av tillämpningen av Schengenbestämmelserna och en mer strukturerad europeisk beslutsmekanism som gör det möjligt att tillfälligt återinföra gränskontroller vid de inre gränserna om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

”De förslag vi nu lägger fram ska säkra Schengenområdets framtid. Vi måste säkerställa en välfungerande förvaltning av Schengensamarbetet med klara och tydliga regler för att göra systemet effektivare. Förslagen innebär att det införs en europeisk beslutsmekanism, vilket kommer att stärka medlemsländernas ömsesidiga förtroende och göra det lättare att hantera framtida problem och oförutsedda händelser inom Schengenområdet. Genom att stärka den europeiska dimensionen skyddar vi en av EU:s viktigaste landvinningar, nämligen den fria rörligheten för våra medborgare”, enligt Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

Om integriteten hos en eller några deltagare i området utan inre gränser ifrågasätts får detta direkta konsekvenser både för Schengenområdet i dess helhet och för EU. Det nuvarande systemet, som bygger på en mellanstatlig mekanism för inbördes utvärdering, kombinerat med en möjlighet för medlemsländerna att fatta beslut på nationell nivå om att undantagsvis återinföra gränskontroller vid de inre gränserna, har inte lyckats stärka det ömsesidiga förtoendet mellan deltagarna i Schengensamarbetet eller garantera fri rörlighet inom området utan inre gränskontroller. Förvaltningen av detta gemensamma område måste förbättras och de medlemsländer som står inför kritiska situationer måste få ett bättre stöd.

Kommissionen har således antagit två lagförslag, åtföjda av ett förklarande meddelande, som syftar till att 1) förbättra förvaltningen av Shengenområdet och 2) fastställa en europeisk beslutsmekanism för att skydda det gemensamma intresset.

1) Förbättra förvaltningen av Shengenområdet

De instrument vi för närvarande förfogar över för att övervaka och avhjälpa svagheter räcker inte till. Det förslag vi lägger fram i dag – som grundar sig på den reviderade Schengenutvärderingsmekanism som kommissionen föreslog i november 2010 (IP/11/1493) – skulle om det förverkligas omvandla metoden med en mellanstalig inbördes utvärdering till en EU-baserad förvaltning av Schengensamarbetet. Tillämpningen av Schengenbestämmelserna kommer att kontrolleras genom både förhandsanmälda och oanmälda kontrollbesök i de enskilda medlemsländerna. Dessa besök som sker under ledning av kommissionen med experter från Frontex och övriga medlemsstater.

Varje kontrollbesök ska följas upp med en rapport om eventuella brister som konstaterats, och med tydliga förslag till korrigerande åtgärder och en tidsfrist för att genomföra förslagen. Vidare är det tänkt att medlemsländerna som uppföljning till detta ska utarbeta en handlingsplan om vilka åtgärder de avser att vidta med anledning av dessa rekommendationer.

En annan viktig innovation är en ”hälsokontroll” av Schengensamarbetet, som ska göras två gånger per år och omfatta en diskussion i rådet och Europaparlamentet om hur Schengenområdet fungerar. En översikt som läggs fram av Europeiska kommissionen ska ligga till grund för dessa diskussioner.

2) En EU-baserad beslutsmekanism till skydd för det allmänna bästa

Med stöd av de nuvarande reglerna, som möjliggör resa utan pass i 25 medlemsländer, kan medlemsländernas myndigheter undantagsvis och tillfälligt återinföra gränskontroller vid ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Kommissionen är emellertid övertygad om att eftersom sådana åtgärder påverkar hela Schengenområdet, bör möjligheten att återinföra gränskontroller vid de inre gränserna hanteras på EU-nivå på ett öppet, konsekvent och ändamålsenligt sätt.

De förslag som läggs fram i dag garanterar att vi får rutiner för samordnade åtgärder på EU-nivå som kan garantera Schengenområdets funktion och integritet. I det nya systemet är det tänkt att ett beslut om att återinföra gränskontroller vid de inre gränserna som åtgärd inför förutsebara händelser (t.ex. ett större idrottsevenemang eller en stor politisk sammankomst) ska fattas på EU-nivå på grundval av ett förslag från Europeiska kommissionen uppbackat av en ”kvalificerad majoritet” av sakkunniga från medlemsländerna. Ett sådant beslut ska kunna fattas av samma skäl som hittills: att åtgärden är nödvändig för att avvärja ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Som allmän regel skulle kontroller tillåtas vid vissa utvalda gränser för en period av 30 dagar, med möjlighet till förlängning.

Medlemsländerna ska fortfarande kunna vidta ensidiga åtgärder för att återinföra gränskontroller om de ställs inför oförutsedda nödsituationer som kräver akuta åtgärder. Sådana åtgärder får dock omfatta högst fem dagar. Efter det fattas ett beslut på EU-nivå om en eventuell förlängning.

Vid allvarliga brister i tillämpningen av Schengenreglerna, t.ex. om ett medlemsland inte klarar av att skydda en del av EU:s yttre gräns på ett adekvat sätt, kan stödåtgärder vidtas som bl.a. omfattar tekniskt och ekonomiskt stöd från kommissionen, medlemsländerna, Frontex eller andra EU-myndigheter (t.ex. Europol eller Europeiska stödkontoret för asylfrågor). Om allvarliga brister kvarstår trots dessa stödåtgärder finns det möjlighet att fatta ett beslut om att tillfälligt återinföra gränskontroller vid de inre gränserna. Beslutet att som sista utväg vidta sådana åtgärder skulle fattas på EU-nivå. Då undviker man att enskilda medlemsländer fattar ensidiga beslut, och vi får en gemensam syn på skyddet av våra gemensamma intressen.

De nya förslagen respekterar fullt ut rätten till fri rörlighet för EU-invånarna och deras familjer. Kommissionen kommer att underrätta Europaparlamentet om resultatet av de olika kontrollbesök som gjorts i samband med utvärderingsmekanismen för Schengen, och om eventuella åtgärder som vidtagits som kan leda till att gränskontroller återinförs.

De initiativ som antagits i dag är följande:

  • Ett meddelande (Förvaltningen av Schengensamarbetet – att stärka området utan inre gränskontroller)

  • Ett förslag om att stärka utvärderingsmekanismen för Schengen (ändring av ett förslag som lades fram i fjol, se IP/10/1493)

  • Ett förslag om att införa ett system för samordnat återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna i undantagsfall (ändring av kodexen om Schengengränserna).

Dessa förslag kommer att granskas av Europaparlamentet och rådet enligt det sedvanliga lagstiftningsförfarandet (medbeslutandeförfarandet).

Mer information

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbplats för GD Inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar