Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Schengensko območje: Evropska komisija predlaga evropski pristop za boljšo zaščito prostega gibanja državljanov

Bruselj, 16. septembra 2011 – Z danes predstavljenimi predlogi želi Komisija okrepiti schengensko območje ter tako zagotoviti prosto gibanje več sto tisoč državljanom EU in državljanom tretjih držav, ki dnevno potujejo na tem območju. Cilj teh predlogov je vzpostavitev učinkovitejšega pristopa k schengenskemu sodelovanju na ravni EU. Posamezne izzive, ki bi lahko otežili celovito delovanje schengenskega območja, je treba reševati na učinkovit in usklajen način. Predlogi predvidevajo strožji sistem ocenjevanja in spremljanja na ravni EU, s katerim se bo preverjala in zagotavljala uporaba schengenskih pravil, ter bolj strukturiran mehanizem odločanja na ravni EU, ki bo omogočal začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah v primeru resne grožnje za javni red ali notranjo varnost.

„S temi predlogi želimo zaščititi prihodnost schengenskega območja. Zagotoviti moramo dobro upravljanje tega območja na podlagi jasnih in preglednih pravil, da bi dosegli večjo učinkovitost. Naši predlogi bodo uvedli sistem odločanja na ravni EU, ki bo okrepil zaupanje med državami članicami ter bolje pripravil schengensko območje na prihodnje izzive in nepredvidene dogodke. S krepitvijo evropske razsežnosti ščitimo enega najbolj cenjenih dosežkov EU: prosto gibanje naših državljanov,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Na območju brez notranjih meja ima lahko vse, kar vpliva na celovitost katerega koli dela tega območja, neposredne posledice za celotno schengensko območje in za EU kot celoto. Sedanji sistem, ki temelji na medvladnem mehanizmu medsebojnih pregledov v povezavi z možnostjo posamičnih odločitev na nacionalni ravni o izjemni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah, se je izkazal za neučinkovitega pri krepitvi medsebojnega zaupanja med članicami schengenskega območja in varovanju prostega gibanja na območju brez nadzora na mejah. Več je treba narediti za okrepitev upravljanja tega skupnega prostora in za zagotovitev ustrezne podpore državam članicam, ki se soočajo s kritičnimi razmerami.

Komisija je tako poleg sporočila sprejela dva zakonodajna predloga, s katerima želi 1) okrepiti upravljanje schengenskega območja in 2) vzpostaviti mehanizem odločanja na ravni EU za zaščito skupne koristi.

1) Krepitev upravljanja schengenskega območja

Orodja, ki jih imamo trenutno na voljo za spremljanje in odpravo pomanjkljivosti, ne zadostujejo. Današnji predlog temelji na revidiranem mehanizmu za ocenjevanje schengenskega območja, ki ga je Komisija predlagala novembra 2010 (IP/11/1493), in pomeni prehod od sedanjega medvladnega pristopa na podlagi medsebojnih pregledov k upravljanju schengenskega območja na ravni EU. Predvideva napovedane in nenapovedane obiske v državah članicah, namenjene spremljanju, s katerimi se bo preverjala uporaba schengenskih pravil. Preverjanje bodo izvajali strokovnjaki iz drugih držav članic in agencije Frontex pod vodstvom Komisije.

V poročilu, ki bo pripravljeno po vsakem obisku, bodo izpostavljene morebitne pomanjkljivosti in navedeni jasni predlogi za popravne ukrepe ter rok za izvedbo teh ukrepov. V okviru nadaljnjih ukrepov bo zadevna država članica morala izdelati akcijski načrt, kako namerava uresničiti ta priporočila.

Še ena pomembna novost je t. i. sistematski pregled schengenskega območja, ki se bo izvajal dvakrat letno v obliki razprave v Svetu in Evropskem parlamentu. Razprava o delovanju schengenskega območja bo temeljila na pregledu, ki ga bo predstavila Evropska komisija.

2) Mehanizem odločanja na ravni EU za zaščito skupne koristi

Na podlagi obstoječih pravil, ki omogočajo potovanje brez potnega lista v 25 evropskih državah, lahko nacionalni organi izjemoma in začasno ponovno uvedejo nadzor na mejah v primeru resne grožnje za javni red ali notranjo varnost. Ker pa sprejetje takih ukrepov vpliva na celotno schengensko območje, je Komisija prepričana, da je možnost ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah treba obravnavati na evropski ravni na pregleden, usklajen in učinkovit način.

Danes predstavljeni predlogi bodo zagotovili, da bo na voljo mehanizem za usklajeno odzivanje EU, ki bo ščitil delovanje in celovitost schengenskega območja. Nova ureditev predvideva, da bo odločitev o ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah za predvidljive dogodke (kot so pomembni športni dogodki ali politična srečanja) sprejeta na ravni EU na podlagi predloga Evropske komisije, ki ga podpre „kvalificirana večina“ strokovnjakov iz držav članic. Razlogi za sprejetje takšne odločitve ostajajo enaki kot danes: da je ukrep potreben zaradi resne grožnje za javni red in notranjo varnost. Kot splošno pravilo bo veljalo, da bo v tem primeru mogoč nadzor na določenih mejah za obnovljivo obdobje 30 dni.

Države članice bi še naprej imele možnost za enostransko ponovno uvedbo nadzora na mejah, kadar se soočijo z nepredvidenimi izrednimi dogodki, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, a le za obdobje, ki ne presega 5 dni, po tem pa bi bila glede morebitnega podaljšanja sprejeta odločitev na ravni EU.

V primeru resnih pomanjkljivosti pri uporabi schengenskih pravil (če denimo država članica ne bi ustrezno varovala dela zunanje meje EU) se lahko sprejmejo podporni ukrepi, vključno s tehnično in finančno podporo Komisije, držav članic, agencije Frontex ali drugih agencij, kot sta Europol ali Evropski azilni podporni urad. Če pa se ne glede na te podporne ukrepe resne pomanjkljivosti nadaljujejo, je možna odločitev o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah. Vsak tak ukrep v skrajnem primeru bo sprejet na ravni EU, s čimer bi se izognili enostranskim odločitvam posameznih držav članic in vzpostavili kolektiven pristop k zaščiti skupnih interesov.

Novi predlogi v celoti spoštujejo pravico do svobodnega gibanja državljanov EU in njihovih družinskih članov. Evropska komisija bo obveščala Evropski parlament o rezultatih različnih obiskov, namenjenih spremljanju v okviru mehanizma za ocenjevanje schengenskega območja, in o vseh drugih ukrepih, ki bi lahko vodili do morebitne ponovne uvedbe nadzora na mejah.

Danes sprejete pobude so:

  • sporočilo („Upravljanje schengenskega območja – krepitev območja brez nadzora na notranjih mejah“);

  • predlog o krepitvi mehanizma za ocenjevanje schengenskega območja (revidiran predlog iz lanskega leta, glej IP/10/1493);

  • predlog o vzpostavitvi mehanizma za usklajeno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah v izjemnih razmerah (sprememba Zakonika o schengenskih mejah).

Evropski parlament in Svet bosta te predloge obravnavala v okviru rednega zakonodajnega postopka (soodločanje).

Več informacij

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar