Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Schengen: Európska komisia navrhuje európsky prístup v záujme účinnejšej ochrany voľného pohybu občanov

Brusel 16. septembra 2011 – Komisia dnes navrhla posilnenie schengenského priestoru s cieľom zaručiť voľný pohyb státisícom občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí denne cestujú v rámci tohto územia. Zámerom návrhov Komisie je zaviesť efektívnejší prístup k schengenskej spolupráci na úrovni EÚ. Špecifické problémy, ktoré by mohli sťažiť celkové fungovanie schengenského priestoru, je potrebné riešiť účinne a koordinovane. Predkladané návrhy zabezpečujú posilnený hodnotiaci a monitorovací systém na úrovni EÚ na overovanie uplatňovania schengenských pravidiel, ako aj štruktúrovanejší mechanizmus európskeho rozhodovacieho procesu, ktorý by umožnil rozhodnúť o dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc v prípade závažnej hrozby pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť.

„Týmito návrhmi zabezpečujeme budúcnosť Schengenu. Potrebujeme zabezpečiť kvalitnú správu schengenského priestoru, založenú na jasných a transparentných pravidlách, ktoré umožnia, aby celý systém bol efektívnejší. Našimi návrhmi sa zavedie európsky rozhodovací systém, ktorý posilní dôveru medzi členskými štátmi a zabezpečí lepšiu správu schengenského priestoru, aby mal lepšie predpoklady obstáť voči budúcim výzvam a neočakávaným udalostiam. Posilnením jeho európskeho rozmeru chránime jeden z najcennejších výdobytkov EÚ: voľný pohyb našich občanov“ uviedla Cecilia Malmströmová, európska komisárka pre vnútorné záležitosti.

V priestore bez vnútorných hraníc má každé narušenie integrity ktorejkoľvek časti tohto priestoru priame dôsledky pre celú schengenskú zónu a pre EÚ ako celok. Súčasný systém založený na medzivládnom partnerskom hodnotiacom mechanizme spojenom s možnosťou individuálnych rozhodnutí o mimoriadnom obnovení kontroly vnútorných hraníc, prijímaných na úrovni jednotlivých štátov, sa ukázal neefektívny z hľadiska posilňovania vzájomnej dôvery medzi členmi schengenského priestoru a rovnako aj z hľadiska zabezpečenia voľného pohybu v slobodnej zóne bez kontrol. Treba urobiť viac, aby sa posilnilo riadenie tohto spoločného priestoru a poskytla primeraná podpora členským štátom, ktoré čelia kritickým situáciám.

Komisia preto prijala dva legislatívne návrhy a vysvetľujúce oznámenie k nim s cieľom: 1) posilniť riadenie schengenského priestoru; 2) vytvoriť európsky rozhodovací mechanizmus na ochranu spoločného záujmu.

1) Posilnenie riadenia schengenského priestoru

Existujúce nástroje, ktoré máme k dispozícii na účely monitorovania a odstraňovania slabých miest, sú nedostatočné. Dnešným návrhom, vychádzajúcim z revidovaného schengenského hodnotiaceho mechanizmu, ktorý Komisia navrhla v novembri 2010 (IP/11/1493), by sa zmenil súčasný prístup medzivládneho partnerského hodnotenia na správu schengenského priestoru na úrovni EÚ. Prostredníctvom ohlásených a neohlásených monitorovacích návštev tímov vedených Komisiou vo vybranom členskom štáte za účasti expertov z iných členských štátov a z agentúry Frontex sa bude overovať uplatňovanie schengenských pravidiel.

V správe vypracovanej po každej kontrolnej návšteve sa uvedú všetky zistené nedostatky s presnými návrhmi na nápravné opatrenia a lehotami na ich vykonanie. Ako následné opatrenie bude úlohou príslušného členského štátu vypracovať akčný plán obsahujúci spôsob, akým mieni splniť tieto odporúčania.

Ďalšou dôležitou novinkou je „kontrola stavu Schengenu“, ktorá sa uskutoční dvakrát ročne formou rozpravy v Rade a Európskom parlamente o fungovaní Schengenu, pričom podkladom bude prehľad vypracovaný Európskou komisiou.

2) Rozhodovací mechanizmus na úrovni EÚ na ochranu spoločnej výhody

Súčasné pravidlá, ktoré umožňujú cestovať bez pasu v 25 krajinách Európy, umožňujú národným orgánom mimoriadne a dočasne obnoviť kontroly na hraniciach v prípade závažnej hrozby pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť. Komisia je však presvedčená, že keďže takéto opatrenia majú vplyv na celý schengenský priestor, možnosť obnovenia kontroly vnútorných hraníc by sa mala posudzovať na európskej úrovni, a to transparentne, jednotne a efektívne.

Dnešnými návrhmi sa zabezpečí, aby bol k dispozícii mechanizmus slúžiaci na koordinovanú reakciu EÚ v záujme ochrany fungovania a integrity schengenského priestoru ako celku. Podľa nového režimu by sa rozhodnutie o obnovení kontroly vnútorných hraníc v prípade predvídateľných udalostí (napríklad významného športového podujatia alebo dôležitého politického zhromaždenia) prijímalo na európskej úrovni na základe návrhu Európskej komisie podporeného „kvalifikovanou väčšinou“ expertov členských štátov. Dôvody, pre ktoré by sa mohlo prijať takéto rozhodnutie, sú rovnaké ako v súčasnosti: že opatrenie je nevyhnutné na odvrátenie závažnej hrozby pre verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť. Podľa všeobecného pravidla by potom boli povolené kontroly na určených hraniciach počas obnoviteľného obdobia 30 dní.

Členské štáty by aj naďalej mohli pristúpiť k jednostrannému kroku na obnovenie kontrol v prípade vzniku nepredvídaných núdzových situácií vyžadujúcich okamžité opatrenia, avšak iba na obdobie nepresahujúce 5 dní, po ktorom by sa na úrovni EÚ prijalo rozhodnutie o jeho prípadnom predĺžení.

V prípade závažných nedostatkov v uplatňovaní schengenských pravidiel, napríklad ak členský štát nedostatočne chráni určitý úsek vonkajších hraníc EÚ, možno prijať podporné opatrenia vrátane technickej a finančnej pomoci od Komisie, členských štátov, agentúry FRONTEX alebo iných orgánov, ako sú Europol alebo Európsky podporný úrad pre azyl (EASO). Ak však napriek týmto podporným opatreniam pretrvávajú závažné nedostatky, možno prijať rozhodnutie o dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc. Takéto krajné opatrenie by sa prijímalo na úrovni EÚ, čím by sa predišlo jednostranným rozhodnutiam jednotlivých členských štátov a uplatnil by sa kolektívny prístup na ochranu našich spoločných záujmov.

Nové návrhy plne rešpektujú právo na voľný pohyb občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov. Komisia bude informovať Európsky parlament o výsledku jednotlivých monitorovacích návštev v rámci schengenského hodnotiaceho mechanizmu a o všetkých prijatých krokoch, ktoré by mohli viesť k prípadnému obnoveniu kontrol na hraniciach.

Iniciatívy, ktoré boli dnes prijaté:

  • oznámenie („Správa schengenského priestoru – posilňovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc“),

  • návrh na posilnenie schengenského hodnotiaceho mechanizmu (revízia návrhu predloženého v minulom roku, pozri IP/10/1493),

  • návrh na vytvorenie mechanizmu na koordinované obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach za mimoriadnych okolností (ktorým sa mení a dopĺňa Kódex schengenských hraníc).

Tieto návrhy posúdi Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu (spolurozhodovací postup).

Ďalšie informácie:

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakty:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar