Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Schengen: Commissie stelt Europese aanpak voor om het recht van vrij verkeer beter te beschermen

Brussel, 16 september 2011. Dagelijks maken honderdduizenden EU-burgers en onderdanen van derde landen gebruik van het recht van vrij verkeer in de Schengenruimte. Om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft, heeft de Commissie heeft vandaag voorgesteld deze ruimte te versterken. De voorstellen van de Commissie moeten ertoe leiden dat de Schengensamenwerking nadrukkelijker in EU-verband wordt aangepakt en doeltreffender verloopt. Problemen die de algehele werking van de Schengenregeling onder druk kunnen zetten, moeten op doeltreffende en gecoördineerde wijze worden opgelost. De voorstellen voorzien in een krachtiger evaluatie- en toezichtsysteem voor het controleren en waarborgen van de toepassing van de Schengenregels. Ook stelt de Commissie voor om de Europese besluitvorming inzake tijdelijke herinvoering van het toezicht aan de binnengrenzen bij een ernstige bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid beter te structureren.

"Met deze voorstellen stellen we de toekomst van Schengen veilig. We moeten ervoor zorgen dat de Schengenruimte goed wordt beheerd, op basis van duidelijke en transparante regels, zodat het systeem doeltreffender wordt. We stellen een Europees besluitvormingssysteem voor dat het onderlinge vertrouwen van de lidstaten bevordert en waardoor de Schengenruimte beter bestand zal zijn tegen nieuwe problemen en onvoorziene gebeurtenissen. Door de Europese dimensie van Schengen te versterken, beschermen we een van de grootste successen van de EU: het vrij verkeer van onze burgers," aldus Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Binnenlandse zaken.

Elke aantasting van de integriteit van een deel van de ruimte zonder binnengrenzen heeft direct gevolgen voor het totale Schengengebied en voor de EU als geheel. Het huidige systeem is gebaseerd op een intergouvernementeel mechanisme voor wederzijdse beoordeling en op de mogelijkheid om op nationaal niveau te beslissen om bij wijze van uitzondering opnieuw toezicht aan de binnengrens in te voeren. Deze aanpak blijkt het onderlinge vertrouwen tussen lidstaten van het Schengengebied niet ten goede te komen en ook de vrijheid van verkeer in een ruimte zonder grenstoezicht niet te waarborgen. Er moeten maatregelen worden getroffen om deze gemeenschappelijke ruimte krachtiger te beheren en passende ondersteuning te bieden aan lidstaten die met kritieke situaties worden geconfronteerd.

De Commissie heeft naast een mededeling met uitleg dan ook twee wetgevingsvoorstellen goedgekeurd om te komen tot: 1) beter beheer van het Schengengebied, en 2) een Europees besluitvormingsmechanisme ter bescherming van het algemeen belang.

1) Beter beheer van het Schengengebied

De bestaande instrumenten voor het controleren en aanpakken van zwakke punten schieten tekort. Het voorstel van vandaag – dat voortbouwt op de herziening van het Schengenevaluatiemechanisme die de Commissie in november 2010 heeft voorgesteld (IP/11/1493) – verruilt de intergouvernementele wederzijdse beoordeling voor een aanpak waarbij de EU een grotere rol speelt bij het beheer van Schengen. Zo kan de Commissie de toepassing van de Schengenregels in een lidstaat controleren door aangekondigde en onaangekondigde bezoeken met teams van deskundigen uit andere lidstaten en van Frontex.

Na elk bezoek worden in een verslag eventuele tekortkomingen, duidelijke aanbevelingen voor corrigerende maatregelen en termijnen voor de tenuitvoerlegging daarvan vastgesteld. De lidstaat waar de controle heeft plaatsgevonden, stelt vervolgens een actieplan op om de aanbevelingen uit te voeren.

Een andere belangrijke vernieuwing is de 'Schengenkeuring' die tweemaal per jaar zal plaatsvinden. Daarbij zal het functioneren van het Schengensysteem worden besproken in de Raad en het Europees Parlement op basis van een door de Commissie opgesteld overzicht.

2) Een Europees besluitvormingsmechanisme ter bescherming van het algemeen belang

Op grond van de huidige regels kan er in 25 Europese landen zonder paspoort worden gereisd en kunnen de nationale autoriteiten overgaan tot uitzonderlijke en tijdelijke herinvoering van grenstoezicht als de openbare orde of de binnenlandse veiligheid ernstig wordt bedreigd. Aangezien dit gevolgen heeft voor het hele Schengengebied, is de Commissie echter van mening dat eventuele herinvoering van binnengrenscontroles op Europees niveau dient te worden beheerd, op transparante, consistente en doelmatige wijze.

De voorstellen van vandaag omvatten een mechanisme voor een gecoördineerde EU-respons ter bescherming van het functioneren en de integriteit van de Schengenruimte als geheel. De nieuwe regeling houdt in dat een besluit over herinvoering van binnengrenscontrole in verband met voorzienbare gebeurtenissen (zoals een belangrijk sportevenement of een politieke topontmoeting) op Europees niveau wordt genomen op basis van een voorstel van de Europese Commissie en met de steun van een gekwalificeerde meerderheid van deskundigen van de lidstaten. De gronden waarop een dergelijk besluit kan worden genomen, blijven gelijk: de maatregel moet nodig zijn om een ernstige bedreiging voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid tegen te gaan. In dat geval kunnen aan bepaalde grenzen controles worden toegestaan voor een verlengbare periode van dertig dagen.

In onvoorziene noodsituaties die onmiddellijk optreden vereisen, kunnen lidstaten nog steeds unilateraal besluiten om opnieuw grenstoezicht in te voeren, maar voor hoogstens vijf dagen. Voor een eventuele verlenging is een besluit op EU-niveau nodig.

Ingeval van ernstige gebreken bij de toepassing van de Schengenregels, als een lidstaat bijvoorbeeld verzuimt om een deel van de buitengrens van de EU afdoende te beschermen, zijn ondersteunende maatregelen mogelijk, zoals technische en financiële hulp van de Commissie, de lidstaten, Frontex of andere agentschappen als Europol of het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO). Als de ernstige gebreken aanhouden, kan echter worden besloten tot tijdelijke herinvoering van controles aan de binnengrenzen. Het gaat om een uiterste maatregel, die op EU-niveau moet worden genomen om unilaterale besluiten van afzonderlijke lidstaten te voorkomen en te waarborgen dat we bij het beschermen van onze gemeenschappelijke belangen gelijk optrekken.

Het recht van vrij verkeer van EU-burgers en hun gezinsleden wordt door de nieuwe voorstellen volledig gewaarborgd. De Commissie zal het Europees Parlement in kennis stellen van de resultaten van de controlebezoeken in het kader van het Schengenevaluatiemechanisme en van stappen die zouden kunnen leiden tot herinvoering van grenscontroles.

De initiatieven die vandaag zijn goedgekeurd:

  • een mededeling ("Schengengovernance – versterking van de ruimte zonder toezicht aan de binnengrenzen")

  • een voorstel ter versterking van het Schengenevaluatiemechanisme (herziening van het voorstel van vorig jaar, zie: IP/10/1493)

  • een voorstel tot instelling van een mechanisme voor de gecoördineerde herinvoering van toezicht aan binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden (tot wijziging van de Schengengrenscode).

Deze voorstellen zullen worden behandeld door het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure).

Voor meer informatie

- Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse zaken

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

- Homepage DG Binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contactpersonen:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar