Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio ehdottaa uutta toimintamallia kansalaisten vapaan liikkuvuuden suojelemiseksi Schengen-alueella

Bryssel 16. syyskuuta 2011 – Komissio antoi tänään ehdotuksia Schengen-alueen vahvistamiseksi. Ehdotusten tarkoituksena on alueella päivittäin liikkuvien satojentuhansien EU:n kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten vapaan liikkuvuuden takaaminen. Tavoitteena on ottaa käyttöön tehokkaampi ja EU-lähtöinen Schengen-yhteistyömalli. Alueen toimintaa vaikeuttavia haasteita on käsiteltävä tehokkaalla ja koordinoidulla tavalla. Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että käyttöön otettaisiin vahvempi EU-lähtöinen arviointi- ja seurantajärjestelmä Schengen-sääntöjen soveltamisen tarkastamiseksi ja varmistamiseksi. Lisäksi tarvitaan jäsennellympi eurooppalainen päätöksentekomekanismi, jonka avulla voidaan päättää sisärajatarkastusten soveltamisesta uudelleen silloin, kun on kyse vakavasta uhasta yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle.

”Näiden ehdotusten tarkoituksena on suojella Schengen-alueen tulevaisuutta”, sisäasioista vastaava Euroopan komission jäsen Cecilia Malmström toteaa. ”Pyrkimyksenä on oltava selkeisiin ja avoimiin sääntöihin perustuva Schengenin hallinto, jotta järjestelmästä saadaan tehokkaampi. Ehdotusten mukainen eurooppalainen päätöksentekojärjestelmä vahvistaa luottamusta jäsenvaltioiden välillä ja valmistaa Schengen-aluetta selviytymään paremmin tulevista haasteista ja odottamattomista käänteistä. Vahvistamalla eurooppalaista ulottuvuutta suojelemme yhtä EU:n tärkeimmistä saavutuksista: kansalaisten vapaata liikkuvuutta”, komissaari Malmström sanoo.

Koska Schengen-alueella ei ole sisärajoja, kaikki sen yhteen osaan kohdistuvat haasteet vaikuttavat suoraan koko alueeseen ja EU:hun kokonaisuudessaan. Nykyinen järjestelmä perustuu hallitusten väliseen vertaisarviointijärjestelmään ja kansallisella tasolla tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat sisärajatarkastusten palauttamista poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämä järjestelmä on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi. Se ei pysty vahvistamaan Schengen-alueen jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta eikä suojelemaan vapaata liikkuvuutta rajavalvonnasta vapaalla alueella. Yhteisen alueen hallintoa on tehostettava ja kriittisiin tilanteisiin joutuville jäsenvaltioille on annettava riittävästi tukea.

Tulkitsevan tiedonannon lisäksi komissio on antanut kaksi säädösehdotusta, joiden tarkoituksena on 1) Schengen-alueen halllinnon tehostaminen ja 2) eurooppalaisen päätöksentekomekanismin määritteleminen yhteisen edun suojelemiseksi.

Taustaa

1) Schengen-alueen hallinnon tehostaminen

Nykyiset keinot hallinnon puutteiden toteamiseksi ja niiden poistamiseksi ovat riittämättömät. Tämänpäiväinen ehdotus perustuu komission marraskuussa 2010 ehdottamaan tarkistettuun Schengen-alueen arviointimekanismiin (IP/11/1493). Sen tavoitteena on muuttaa nykyinen hallitusten väliseen vertaisarviointijärjestelmään perustuva malli ja ottaa käyttöön EU-lähtöinen Schengen-alueen hallinto. Schengen-sääntöjen soveltaminen tarkastetaan komission johtamien asiantuntijaryhmien suorittamilla ennalta ilmoitetuilla ja ilmoittamattomilla tarkastuskäynneillä tiettyyn jäsenvaltioon. Kyseisiin asiantuntijaryhmiin osallistuu asiantuntijoita muista jäsenvaltioista ja Frontexista.

Kunkin tarkastuskäynnin jälkeen laadittavassa raportissa olisi todettava puutteet ja annettava selkeät ehdotukset toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanon määräaika. Kyseessä olevan jäsenvaltion olisi laadittava toimintasuunnitelma suositusten täytäntöönpanemiseksi.

Toinen tärkeä uudistus on Schengen-alueen kuntotesti”. Tämä arviointi tehdään kahdesti vuodessa neuvostossa ja Euroopan parlamentissa käytävissä Schengen-alueen toimintaa käsittelevissä keskusteluissa, joiden pohjana on komission esittämä yleiskatsaus.

2) EU-lähtöinen päätöksentekomekanismi, jolla suojellaan yhteistä etua

Nykyiset säännöt sallivat passittoman matkustamisen 25 Euroopan maassa. Ne sallivat myös sen, että kansalliset viranomaiset ottavat poikkeuksellisissa olosuhteissa ja väliaikaisesti uudelleen käyttöön rajatarkastukset silloin, kun kyseessä on vakava uhka yleiselle järjestykselle ja sisäiselle turvallisuudelle. Komissio on kuitenkin vakuuttunut siitä, että koska kyseiset toimenpiteet vaikuttavat koko Schengen-alueeseen, mahdollisuutta soveltaa uudelleen sisärajatarkastuksia olisi tarkasteltava koko EU:n tasolla avoimella, johdonmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Tänään esitetyt ehdotukset varmistavat, että käytössä on EU:n tasolla koordinoitu toimintamalli koko Schengen-alueen toiminnan ja koskemattomuuden suojelemiseksi. Uudessa järjestelmässä päätös sisärajatarkastusten ottamisesta uudelleen käyttöön tehtäisiin ennakoitavissa olevissa tilanteissa (kuten suuret urheilutapahtumat tai tärkeät poliittiset kokoukset) EU:n tasolla. Päätös edellyttäisi jäsenvaltioiden asiantuntijoiden määräenemmistön tukea komission ehdotukselle. Perusteet kyseisen päätöksen tekemiselle pysyvät samoina kuin nytkin: toimenpide on tarpeen yleisestä järjestystä tai sisäistä turvallisuutta koskevan vakavan uhan poistamiseksi. Periaatteena on, että tarkastuksia voitaisiin toteuttaa tietyillä rajoilla 30 päivän ajan. Aikaa olisi myös mahdollista pidentää.

Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin toteuttaa yksipuolisia tarkastuksia ennakoimattomissa, nopeita toimia edellyttävissä hätätilanteissa, mutta enintään viiden päivän ajan. Tämän jälkeen päätös toimien jatkamisesta tehdään EU:n tasolla.

Jos Schengenin säännöstön soveltamisessa ilmenee vakavia puutteita, kuten jos jäsenvaltio ei pysty suojelemaan riittävästi osaa EU:n ulkorajasta, komissio, jäsenvaltiot, Frontex ja muut virastot (kuten Europol tai Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)) voivat antaa teknistä tukea ja rahoitustukea. Jos kyseisistä tukitoimenpiteistä huolimatta ongelmat jatkuvat, voidaan tehdä päätös sisärajatarkastusten väliaikaisesta käyttöönotosta. Kyseinen toimenpide toteutetaan EU:n tasolla, jolloin vältetään yksittäisten jäsenvaltioiden yksipuoliset päätökset ja vahvistetaan yhteinen toimintalinja yhteisten etujen suojelemiseksi.

Uusissa ehdotuksissa kunnioitetaan täysin EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäseniensä oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille Schengenin valvontajärjestelmän puitteissa tehtävien tarkastuskäyntien tuloksista sekä kaikista toimista, jotka voisivat johtaa mahdolliseen rajatarkastusten uudelleen käyttöönottoon.

Tänään hyväksytyt aloitteet ovat seuraavat:

  • Tiedonanto (Schengen-alueen hallinnointi – vapaan liikkumisen alue vahvemmaksi)

  • Ehdotus Schengen-alueen arviointimekanismin vahvistamiseksi (viime vuonna tehdyn ehdotuksen tarkistus, ks. IP/10/1493)

  • Ehdotus rajavalvonnan koordinoitua palauttamista sisärajoille poikkeuksellisissa olosuhteissa koskevan mekanismin vahvistamiseksi (Schengenin rajasäännöstön muuttaminen).

Kyseisiä ehdotuksia tarkastellaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (yhteispäätösmenettely).

Lisätietoja

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar