Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Schengen: komisjon soovib kodanike vaba liikumist Euroopas paremini kaitsta

Brüssel, 16. september 2011 – Komisjon tegi täna ettepaneku tugevdada Schengeni ala, et tagada iga päev Euroopas reisivate sadade tuhandete ELi ja kolmandate riikide kodanike vaba liikumine. Komisjoni ettepanekute eesmärk on Schengeni koostööd tõhustada ja käsitleda seda ELi tasandil. Schengeni ala üldist toimimist ohustavate probleemidega tuleks tegeleda tõhusalt ja kooskõlastatult. Ettepanekutega nähakse ette efektiivsem ELi hindamis- ja järelevalvesüsteem Schengeni eeskirjade kohaldamise kontrollimiseks ja tagamiseks ning struktureeritum otsuste tegemise mehhanism ELis, mis võimaldaks ajutiselt taaskehtestada piirikontrolli sisepiiridel juhul, kui avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht.

„Nende ettepanekute eesmärk on kaitsta Schengeni tulevikku. Tuleks tagada Schengeni ala tõhus haldamine selgete ja läbipaistvate eeskirjade alusel, et süsteemi tulemuslikumaks muuta. Meie ettepanekute kohaselt võetaks Euroopas kasutusele otsuste tegemise süsteem, mis suurendaks usaldust liikmesriikides ja aitaks Schengeni alal tulevaste probleemide ja ettenägematute olukordadega paremini toime tulla. Euroopa mõõdet tugevdades kaitseme ühte ELi kõige olulisemat saavutust – oma kodanike vaba liikumist,” ütles Euroopa Liidu siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Tegemist on sisepiirideta alaga ja seetõttu mõjutab mis tahes selles osas tekkinud probleem otse kogu Schengeni ala ja ELi tervikuna. Praegune süsteem põhineb valitsustevahelisel vastastikuse järelevalve mehhanismil, mis hõlmab võimalust võtta liikmesriigi tasandil vastu üksikotsuseid sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestamise kohta erandjuhtudel. Kuid see ei ole osutunud tõhusaks juhul, kui tekib vajadus vastastikuse usalduse suurendamiseks Schengeni ala liikmete vahel ning piirikontrollita alal liikumisvabaduse tagamiseks. Tuleb veelgi rohkem ära teha, et tugevdada selle ühise ala haldamist ja piisavalt toetada kriitilises olukorras olevaid liikmesriike.

Koos selgitava teatisega võttis komisjon vastu kaks õigusakti ettepanekut, mille eesmärgid on: 1) Schengeni ala haldamise tugevdamine; 2) Euroopa otsuste tegemise mehhanismi määratlemine ühishuvide kaitseks.

1) Schengeni ala haldamise tugevdamine

Meie käsutuses olevad vahendid ei ole puuduste järelevalveks ja kõrvaldamiseks piisavad. Tänases ettepanekus, mis põhineb komisjoni 2010. aasta novembris esitatud läbivaadatud ettepanekul Schengeni hindamismehhanismi kohta (IP/11/1493) – minnakse praeguselt valitsustevaheliselt vastastikuse järelevalve mehhanismilt üle Schengeni ala haldamisele ELi tasandil. Asjaomases liikmesriigis toimuvate etteteatatud ja etteteatamata kontrollkäikude raames hakkavad Schengeni eeskirjade kohaldamist kontrollima komisjoni juhitavad rühmad. Nendes rühmades osalevad ka teiste liikmesriikide ja Frontexi eksperdid.

Iga kontrollkäigu kohta koostatud aruandes esitatakse kõik puudused ning antakse selged soovitused puuduste kõrvaldamiseks ja tähtajad soovituste elluviimiseks. Järelmeetmena peab asjaomane liikmesriik koostama tegevuskava, milles näidatakse, kuidas kavatsetakse neid soovitusi järgida.

Teine oluline uuendus on Schengeni ala läbivaatamine, mida tehakse kaks korda aastas nõukogus ja Euroopa Parlamendis Schengeni ala toimimise üle peetava arutelu raames, mille aluseks võetakse Euroopa Komisjoni esitatud ülevaade.

2) Otsuste tegemise mehhanism ELi tasandil ühise hüve kaitseks

Praeguste eeskirjade kohaselt saab ilma passita reisida 25 Euroopa riigis ning riiklikud ametiasutused võivad avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardava tõsise ohu korral piirikontrolli erandjuhtudel ja ajutiselt taaskehtestada. Ometi on komisjon veendunud, et kuna sellised meetmed mõjutavad kogu Schengeni ala, tuleks võimalust taaskehtestada sisepiiridel piirikontroll käsitleda Euroopa tasandil läbipaistvalt, järjekindlalt ja tõhusalt.

Tänaste ettepanekutega tagatakse tegevuse kooskõlastamine ELi tasandil, et kaitsta Schengeni ala toimimist ja selle terviklikkust. Uue süsteemi järgi võetakse teadaolevate sündmuste (nt oluline spordi- või poliitikasündmus) puhul sisepiiridel piirikontrolli taaskehtestamist käsitlev otsus vastu Euroopa tasandil komisjoni ettepaneku põhjal, mida toetavad liikmesriikide eksperdid kvalifitseeritud häälteenamusel. Alused sellise otsuse tegemiseks jäävad samaks, kui on praegu: meetmeid on vaja avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardava tõsise ohu kõrvaldamiseks. Üldjuhul kehtestatakse kontroll asjaomastel piiridel 30 päevaste perioodidena, mida saab pikendada.

Liikmesriigid võivad kiireloomulisi meetmeid nõudvate ettenägematute eriolukordade puhul võtta ühepoolselt meetmeid kontrolli taaskehtestamiseks kuni viieks päevaks, kuid pikendada saab seda Euroopa tasandil vastuvõetud otsusega .

Schengeni eeskirjade kohaldamisel esinevate oluliste puuduste korral, näiteks kui liikmesriik ei suuda piisavalt kaitsta ELi välispiiri osa, võib võtta toetusmeetmeid, sealhulgas komisjoni, liikmesriikide, FRONTEXi või muude asutuste nt Europoli või Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti pakutav tehniline ja rahaline abi. Kui olulised puudused hoolimata nendest toetusmeetmetest siiski püsivad, võib otsustada ajutiselt taastada piirikontrolli sisepiiril. Kõik viimase abinõu meetmed võetaks ELi tasandil, vältides seega üksikute liikmesriikide ühepoolseid otsuseid ning luues ühise käsituse meie ühishuvide kaitseks.

Uues ettepanekus on täielikult järgitud ELi kodanike ja nende pereliikmete õigust vabalt liikuda. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti Schengeni hindamismehhanismi raames teostatavate kontrollkäikude tulemustest ning mis tahes sammudest, mille tagajärjeks võiks olla piirikontrolli võimalik taaskehtestamine.

Täna vastuvõetud algatused on:

  • Teatis („Schengeni ala haldamine – sisepiirikontrollita ala tugevdamine”)

  • Ettepanek tugevdada Schengeni hindamismehhanismi (eelmisel aastal esitatud ettepaneku läbivaatamine, vt IP/10/1493)

  • Ettepanek sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel (millega muudetakse Schengeni piirieeskirju).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu vaatavad kõnealused ettepanekud seadusandliku tavamenetluse (kaasotsustamismenetlus) alusel läbi.

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar