Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Schengenský prostor: Komise navrhuje evropský přístup s cílem lépe chránit práva občanů na volný pohyb

V Bruselu dne 16. září 2011 – Komise dnes navrhla posílit pravidla schengenského prostoru, aby byl zaručen volný pohyb statisíců občanů EU i státních příslušníků třetích zemí, kteří v tomto prostoru cestují každý den. Cílem návrhu Komise je zavést účinnější přístup k schengenské spolupráci, který bude vycházet z úrovně EU. Je třeba účinným a koordinovaným způsobem řešit konkrétní problémy, které mohou ohrozit celkové fungování schengenského prostoru. Návrh zavádí důkladnější hodnotící a monitorovací systém na úrovni EU k ověření a zajištění toho, že jsou uplatňována schengenská pravidla, a více strukturovaný mechanismus rozhodování na evropské úrovni, který by mohl umožnit opětovné zavedení dočasných kontrol na vnitřních hranicích v případě závažného ohrožení veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti.

„Těmito návrhy bráníme budoucnost Schengenu. Musíme zajistit řádné řízení schengenského prostoru, které by bylo založeno na jasných a transparentních pravidlech, která by systém učinila účinnějším. Naše návrhy zavedou systém s rozhodováním na evropské úrovni, který mezi členskými státy znovu prohloubí důvěru a vybaví schengenský prostor lepšími nástroji pro řešení budoucích výzev a neočekávaných událostí. Posílením evropského rozměru chráníme jeden z nejdražších výdobytků EU: volný pohyb našich občanů“, uvedla evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

V oblasti bez vnitřních hranic má jakékoliv zpochybnění integrity některé její části bezprostřední důsledky pro celý schengenský prostor i pro Evropskou unii jako celek. Stávající systém založený mezivládním vzájemném hodnocení doplněném možností přijmout na úrovni členských států individuální rozhodnutí o mimořádném znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích se ukázal neúčinným, pokud jde o obnovení vzájemné důvěry mezi členy schengenského prostoru a o zaručení svobody volného pohybu v prostoru bez vnitřních hranic. Je třeba mnohé vykonat, aby se posílilo řízení tohoto společného prostoru a členské státy čelící kritickým situacím získaly odpovídající podporu.

Spolu s vysvětlujícím sdělením přijala proto Komise dva legislativní návrhy s těmito cíli: 1) posílit řízení schengenského prostoru; 2) stanovit mechanismus rozhodování na evropské úrovni pro ochranu společného zájmu.

1) Posílit řízení schengenského prostoru

Stávající nástroje, jež máme k dispozici pro monitorování a nápravu nedostatků, jsou nevyhovující. Dnešní návrh – vycházející z revidovaného schengenského hodnotícího mechanismu navrhovaného Komisí v listopadu 2010 (IP/11/1493) – by přeměnil stávající přístup mezivládního vzájemného hodnocení na řízení schengenského prostoru na úrovni EU. Ohlášené a neohlášené monitorovací kontroly na místě v jednotlivých členských státech, které by prováděly týmy složené z odborníků z ostatních členských států a agentury Frontex, budou ověřovat uplatňování schengenských pravidel.

Zpráva vypracovaná po každé kontrole by identifikovala nedostatky a uvedla jasné návrhy nápravných opatření a lhůty pro jejich provedení. Následně by hodnocený členský stát musel vypracovat akční plán, jenž by stanovil, jak bude reagovat na tato doporučení.

Další důležitou inovací je „kontrola stavu schengenského prostoru“, ke které bude docházet dvakrát ročně v souvislosti s rozpravou v Radě a v Evropském parlamentu o fungování tohoto prostoru a která bude založena na přehledu předloženém Evropskou komisí.

2) Mechanismus rozhodování na evropské úrovni pro ochranu společného prospěchu

Stávající pravidla, která předpokládají cestování bez cestovního pasu mezi 25 evropskými zeměmi, umožňují vnitrostátním orgánům, ve výjimečných případech a dočasně, znovu zavést hraniční kontroly v případě závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Komise je však přesvědčena, že jelikož takováto opatření mají dopad na celý schengenský prostor, měla by být možnost znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích řešena na evropské úrovni, a to transparentním, soudržným a účinným způsobem.

Dnešní návrhy zajistí, aby byl k dispozici mechanismus pro koordinovanou reakci EU na ochranu fungování a celistvosti schengenského prostoru jako celku. Podle nového režimu by rozhodnutí o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích při předvídatelných událostech (např. důležité sportovní události nebo velkého politického summitu) bylo přijímáno na evropské úrovni na základě návrhu Evropské komise, který by podpořila „kvalifikovaná většina“ odborníků z členských států. Důvody, při kterých lze takové rozhodnutí přijmout, zůstávají stejné jako dnes: opatření je nutné pro odvrácení závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost Obecným pravidlem bude, že kontroly budou povoleny na určených hranicích po obnovitelnou dobu 30 dnů.

Členské státy by i nadále mohly přijímat jednostranná opatření pro znovuzavedení kontrol v případě, že čelí neočekávaným krizovým situacím vyžadujícím bezodkladnou akci, avšak pouze na dobu nepřekračující 5 dnů, po jejímž vypršení by pro jakékoliv prodloužení této doby bylo nutné rozhodnutí přijaté na úrovni EU.

V případě přetrvávajících nedostatků v uplatňování pravidel schengenského prostoru, např. když některý členský stát trvale nezajišťuje přiměřenou ochranu svého úseku vnějších hranic, lze přijmout podpůrná opatření, mezi něž patří technická a finanční podpora ze strany Komise, členských států, agentury Frontex nebo dalších agentur, jako je Europol nebo Evropský podpůrný úřad pro otázky. Pokud však navzdory poskytnutí výše uvedené pomoci přetrvávají závažné nedostatky, lze přijmout rozhodnutí o dočasném znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích. Navrhovaný mechanismus tudíž znamená, že každé takové krajní opatření by bylo přijato na úrovni EU, což by vyloučilo jednostranná rozhodnutí jednotlivých členských států a zavedlo kolektivní přístup k ochraně společných zájmů.

V nových návrzích je zcela respektováno právo občanů EU a jejich rodinných příslušníků na volný pohyb. Komise bude informovat Evropský parlament o výsledku různých monitorovacích kontrol v souvislosti se schengenským hodnotícím mechanismem a o každém přijatém kroku, který může vést ke znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích.

Dnes přijatými iniciativami jsou:

  • sdělení („Správa Schengenu – posílení prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích“)

  • návrh na posílení mechanismu hodnocení správného uplatňování schengenských pravidel (revidující návrh z loňského roku, viz IP/10/1493)

  • návrh na stanovení společných pravidel pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích (pozměňující Schengenský hraniční kodex).

Návrhy přezkoumá Evropský parlament a Rada v rámci řádného legislativního postupu (spolurozhodování).

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar