Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Шенгенско пространство: Комисията предлага европейски подход за по-добра защита на свободното движение на гражданите

Брюксел, 16 септември 2011 г. – Комисията предложи днес да укрепи Шенгенското пространство с цел да се гарантира свободното движение на стотици хиляди граждани на ЕС и граждани на трети държави, които пътуват в рамките на тази територия всеки ден. Предложенията на Комисията имат за цел въвеждането на по-ефикасен подход на равнище ЕС към шенгенското сътрудничество. Необходимо е да се търсят решения по ефективен и координиран начин на определени предизвикателства, които могат да създадат напрежение в цялостното функциониране на Шенгенското пространство. В предложенията се предвижда по-стабилна система на равнище ЕС за оценка и наблюдение, с която да се следи и гарантира прилагането на шенгенските правила, както и по-структуриран европейски механизъм за вземане на решения, който да дава възможност за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници в случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност.

„С тези предложения ние подсигуряваме бъдещето на Шенген. Трябва да осигурим стабилно управление на Шенгенското пространство, основано на ясни и прозрачни правила, които да направят системата по-ефикасна. С предложенията си ние ще въведем европейска система за вземане на решения, с която ще се засили доверието между държавите-членки, а Шенгенското пространство ще бъде по-добре подготвено за бъдещи предизвикателства и непредвидени събития. Чрез засилване на европейското измерение ние защитаваме едно от най-ценените постижения на ЕС: свободното движение на нашите граждани“, заяви Сесилия Малмстрьом, европейски комисар по вътрешните работи.

В едно пространство без вътрешни граници всяко предизвикателство за неприкосновеността на която и да било негова част има преки последици за цялото Шенгенско пространство и за ЕС като цяло. Сегашната система, основана на механизъм за междуправителствени партньорски проверки в съчетание с възможността на национално равнище да се вземат индивидуални решения за извънредно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, се оказва неефективна, когато става въпрос за засилване на взаимното доверие между членовете на Шенгенското пространство и за защита на свободата на движение в пространство без граничен контрол. Необходимо е да се направи повече за усъвършенстването на управлението на това общо пространство и да се осигури необходимата подкрепа за държавите-членки, изправени пред критични ситуации.

Ето защо наред със съобщение с обяснителен характер Комисията прие и две законодателни предложения, чиито цели са следните: 1) укрепване на управлението на Шенгенското пространство; 2) установяване на европейски механизъм за вземане на решения с цел опазване на общия интерес.

1) Укрепване на управлението на Шенгенското пространство

Съществуващите инструменти за наблюдение и отстраняване на слабостите, които имаме на разположение, не са достатъчни. С днешното предложение — основано на преразгледания механизъм за оценка по Шенген, предложен от Комисията през ноември 2010 г. (IP/11/1493) — от съществуващия подход за междуправителствени партньорски проверки се преминава към управление на Шенгенското пространство на равнище ЕС. Прилагането на шенгенските правила ще се проверява чрез предварително обявени и внезапни проверки в дадена държава-членка от ръководени от Комисията екипи от експерти от други държави-членки и Frontex.

След всяка проверка ще се изготвя доклад, в който ще се посочват евентуалните слабости и ще се дават ясни предложения за коригиращи действия и крайни срокове за тяхното изпълнение. В отговор на този доклад въпросната държава-членка ще трябва да изготви план за действие, в който посочва как възнамерява да изпълни тези препоръки.

Друга важна новост е т.нар. „преглед на състоянието на Шенгенското пространство“, който ще се провежда два пъти годишно с дебати в Съвета и в Европейския парламент относно функционирането на Шенгенското пространство, въз основа на обзор, представен от Европейската комисия.

2) Установяване на европейски механизъм за вземане на решения с цел опазване на общия интерес

Настоящите правила, с които се уреждат пътуванията без паспорт в 25 европейски държави, позволяват на националните органи при извънредни обстоятелства временно да възстановяват граничния контрол в случай на сериозна заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност. Комисията обаче е убедена, че тъй като подобни мерки оказват влияние върху цялото Шенгенско пространство, възможността да се възстановява граничният контрол по вътрешните граници трябва да се управлява на европейско равнище по прозрачен, последователен и ефикасен начин.

С днешните предложения се гарантира наличието на механизъм за координирана реакция от страна на ЕС за опазване на функционирането и неприкосновеността на Шенгенското пространство като цяло. Съгласно новия режим решенията за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници за предвидими събития (като например големи спортни събития или важни политически срещи) ще се вземат на европейско равнище въз основа на предложение от Европейската комисия, подкрепено с „квалифицирано мнозинство“ от експертите на държавите-членки. Основанията, на които могат да бъдат вземани такива решения, остават същите като сегашните: мярката да е необходима за неутрализирането на сериозна заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност. Като общо правило граничният контрол може да бъде разрешен на определени граници за подновяем период от 30 дни.

Държавите-членки ще могат да предприемат едностранни действия за повторно въвеждане на гранични проверки, когато са изправени пред непредвидени извънредни ситуации, налагащи незабавни действия, но само за период, който не надхвърля 5 дни, след което ще трябва да бъде взето решение на равнище ЕС, ако е необходимо удължаване на този срок.

В случай на сериозни пропуски в прилагането на шенгенските правила, например ако дадена държава-членка не съумява да охранява по необходимия начин даден участък от външната граница на ЕС, могат да се предприемат мерки за подкрепа, включващи техническа и финансова подкрепа от Комисията, държавите-членки, Frontex или от други агенции като Европол или Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO). Ако обаче сериозните пропуски продължават да са налице въпреки предприетите мерки за подкрепа, може да се вземе решение за разрешаването на временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Такава крайна мярка ще бъде предприемана на равнище ЕС, като по този начин ще се избягват едностранни решения на отделните държави-членки и ще се установява колективен подход към защитата на общите интереси.

Новите предложения напълно зачитат правото на свободно движение на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Комисията ще информира Европейския парламент относно резултатите от различните проверки в контекста на механизма за оценка по Шенген, както и за всички предприети действия, които могат да доведат до възможно повторно въвеждане на граничен контрол.

Приетите днес инициативи са:

  • Съобщение („Управление на Шенгенското пространство – укрепване на пространството без граничен контрол на вътрешните граници“)

  • Предложение за усъвършенстване на механизма за оценка по Шенген (преразглеждане на предложението, направено миналата година, вж. IP/10/1493)

  • Предложение за създаване на механизъм за координирано повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства (изменение на Кодекса на шенгенските граници).

Тези предложения ще бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура (съвместно вземане на решение).

За повече информация

Уебсайт на комисаря по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Начална страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакти :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar