Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU BG

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Test ochrony ludności w Europie: komisarz Georgijewa z wizytą w Polsce w ramach Carpathex 2011

Bruksela, dnia 15 września 2011 r. – przeprowadzenie akcji ratowniczej mającej na celu ocalenie życia kibiców piłkarskich po zderzeniu wiozącego ich pociągu z pociągiem towarowym transportującym niebezpieczne odpady chemiczne to jedno z ćwiczeń, któremu będzie się jutro przypatrywać komisarz Kristalina Georgijewa w ramach projektu Carpathex 2011 w Polsce.

Symulację wypadku opracowano w celu sprawdzenia zdolności do reagowania na sytuacje kryzysowe podczas wydarzeń organizowanych na wielką skalę, takich jak przyszłoroczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012.

Ćwiczenia w zakresie ochrony ludności są prowadzone w województwie podkarpackim. „Ćwiczenia te to doskonałe narzędzie poprawiające koordynację zasobów w zakresie ochrony ludności, dostępnych na szczeblu europejskim oraz pozwalające sprawdzić i ulepszyć współpracę państw członkowskich w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności”, powiedziała komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego.

„Wymiana najlepszych praktyk oraz wspólne zrozumienie zasad współpracy przy interwencjach wspierających ochronę ludności cywilnej są kluczowe dla szybkiego i skutecznego reagowania na kryzysy i katastrofy, zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią”, dodała.

W ramach tego scenariusza służby ratownicze organów polskich składają wniosek o udzielenie wsparcia poprzez unijny mechanizm ochrony ludności. Scenariusz umożliwi również zmierzenie i sprawdzenie współpracy między zespołami z uczestniczących państw członkowskich.

W ramach ćwiczeń Carpathex 2011, organizowanych w dniach 12-16 września br., do zespołów służb ratowniczych z Polski dołączyły również jednostki CBRN (ds. zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych) z Czech, Węgier, Słowacji i Ukrainy, jak również zespół UE ds. ochrony ludności. Unia Europejska przyznała środki na sfinansowanie projektu w wysokości 266 tysięcy euro.

Inne scenariusze rozgrywane w tym tygodniu w ramach ćwiczeń obejmują działania ratunkowe w następujących sytuacjach: pożar lasu spowodowany iskrą z uszkodzonego systemu hamulcowego pociągu; awaria zbiornika wodnego, która prowadzi do zalania okolicznej wioski; oraz eksplozje w zakładach chemicznych prowadzące do wycieku wysoce toksycznych substancji chemicznych.

Informacje dodatkowe

Unijny mechanizm ochrony ludności

Europejski mechanizm ochrony ludności ułatwia współpracę w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe między 31 państwami europejskimi (UE-27, Chorwacją, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią). Państwa uczestniczące łączą zasoby, które mogą zostać udostępnione krajom dotkniętym klęską na całym świecie. Po uruchomieniu mechanizm koordynuje działania pomocowe w Unii Europejskiej i poza nią. Komisja Europejska zarządza mechanizmem poprzez centrum monitorowania i informacji.

Od 2001 r. w ramach mechanizmu ochrony ludności zareagowano na ponad sto katastrof na całym świecie, podjęto między innymi działania w następstwie huraganu Katrina w Stanach Zjednoczonych w 2005 r., trzęsień ziemi w Chinach w 2008 r. i we Włoszech w 2009 r., trzęsienia ziemi na Haiti w 2010 r. oraz trzęsienia ziemi/tsunami w Japonii w 2011 r.

Ćwiczenia w zakresie ochrony ludności

Ćwiczenia symulacyjne organizowane na szczeblu UE zostały opracowane głównie jako badania terenowe mające na celu osiągnięcie wspólnego zrozumienia zasad współpracy przy interwencjach wspierających ochronę ludności, jak również aby umożliwić szybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych na większą skalę. Ćwiczenia te umożliwiają poszerzenie wiedzy wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania w ramach mechanizmu oraz przyczyniają się do poprawy współpracy operacyjnej między tymi podmiotami. Podczas przeprowadzania takich działań można również sprawdzić i przećwiczyć plan postępowania awaryjnego, procedury decyzyjne, przekazywanie informacji społeczeństwu i mediom, tak aby lepiej przygotować się na wypadek rzeczywistego wystąpienia podobnych sytuacji. Ponadto ćwiczenia mogą stanowić pomoc dla osób kierujących działaniami w określeniu dalszych potrzeb szkoleniowych pracowników zaangażowanych w operacje, a warsztaty, na których przedstawiane są dotychczasowe doświadczenia, organizowane równolegle z ćwiczeniami, mogą służyć jako forum dla identyfikacji obszarów, w których należy usunąć luki operacyjne.

Ćwiczenia na szczeblu wspólnotowym organizowane są przez państwa uczestniczące w mechanizmie, przy wkładzie finansowym Komisji Europejskiej. Każdego roku ogłaszane są przetargi zawierające informacje o warunkach realizacji takich projektów.

Więcej informacji:

www.eucarpathex2011.pl

Strona internetowa komisarz Kristaliny Georgijewej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Strona DG ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontakt:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar