Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI ET LT LV PL

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Fiske: Kommissionen föreslår fiskemöjligheter i Östersjön för 2012

Bryssel den 15 september 2011 – Europeiska kommissionen lade i dag fram sitt förslag om fiskemöjligheter i Östersjön för 2012. På grundval av vetenskaplig rådgivning föreslår kommissionen att de totala tillåtna fångstmängderna (TAC) ökas för Östersjöns båda torskbestånd och även för två sillbestånd (västra Östersjön och Bottniska viken). För övriga fiskbestånd, särskilt lax, bedöms det vara nödvändigt att minska TAC på grund av att bestånden är svaga. Kommissionen föreslår också att fiskefartygens antal dagar till sjöss begränsas till de nivåer som fastställdes förra året. Förslagens övergripande mål är att göra fisket i Östersjön ekonomiskt och ekologiskt hållbart genom att följa forskarnas rekommendationer.

”Det här förslaget tar hand om fiskbestånden i Östersjön så att de kan bevaras till nytta för nuvarande och kommande generationer. Vi försöker att förvalta bestånden på ett ansvarsfullt sätt som stämmer överens med principerna i vår reform. Om vi når målet om maximalt hållbart uttag kommer det inte bara att leda till bättre fiskbestånd, utan också till högre intäkter och fler jobb inom fiskerinäringen”, säger kommissionsledamot Maria Damanaki som ansvarar för havsfrågor och fiske.

Kommissionens förslag följer de vetenskapliga råd som lämnats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och Internationella havsforskningsrådet (Ices). Den regionala rådgivande nämnden för Östersjön (BSRAC) har rådfrågats om detta förslag, med kommissionens samrådsdokument från maj som underlag (IP/11/638).

Medlemsländernas fiskeministrar ska diskutera förslaget vid rådets möte i oktober.

Bakgrund

Torsk

Kommissionen föreslår att TAC för torskbeståndet i östra Östersjön ökas med 15 % (till 67 850 ton) och att TAC för det västra beståndet ökas med 13 % (till 21 300 ton). Dessa ökningar är möjliga eftersom den långsiktiga förvaltningsplanen för torsk, som följts sedan 2008, har bidragit till att minska fisketrycket och gett bestånden tid att återhämta sig.

Sill/strömming

Kommissionen föreslår att TAC för sillbeståndet i västra Östersjön ökas med nästan en tredjedel (till 20 900 ton) och att TAC för sill/strömming i Bottniska viken ökas något (med 2 % till 106 000 ton). Bestånden av sill/strömming i centrala Östersjön och i Rigabukten har emellertid ännu inte återhämtat sig tillräckligt. Kommissionen föreslår därför att TAC för dessa bestånd minskas med 33 % respektive 21 %.

Lax

För att laxpopulationerna ska kunna återhämta sig till hållbara nivåer1 föreslår kommissionen att TAC minskas med nästan 80 % i egentliga Östersjön och Bottniska viken och med nästan 30 % för beståndet i Finska viken. Den föreslagna minskningen ligger i linje med de vetenskapliga rekommendationerna. Förvaltningsplanen för laxen i Östersjön, som kommissionen föreslog den 12 augusti 2011, kommer förhoppningsvis att bidra till att förbättra beståndets status.

Skarpsill

Kommissionen föreslår att TAC för skarpsill minskas med 26 % till 213 110 ton.

Rödspätta

Det finns inga vetenskapliga data om rödspättans beståndsstorlek. Eftersom man inte vet vilken fångstnivå som är hållbar, valde kommissionen en försiktig strategi och föreslår att TAC minskas med 25 % fram till dess att mer data kan samlas in och en lämplig fångstnivå kan fastställas. Detta överensstämmer med den internt beslutade försiktighetsprincipen.

Mer information:

TAC och kvoter: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sv.htm

Vetenskapliga rekommendationer:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_sv.htm

Flerårig plan för torskbestånden i Östersjön:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:SV:NOT

Förslag till flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0470:SV:NOT

Tabell: Översikt över TAC-ändringar 2011–2012 (i ton om inte annat anges)

Bestånd

Ices delområde

TAC förslag 2011

TAC 2011

TAC förslag 2012

Torsk i östra Östersjön

25–32

58 957

58 957 (-)

67 850 (+15 %)

Torsk i västra Östersjön

22–24

18 800

18 800 (-)

21 300 (+13 %)

Sill/strömming i västra Östersjön

22–24

15 884

15 884 (-)

20 900 (+32 %)

Sill/strömming i Bottniska viken

30–31

91 000

104 369 (+14 %)

106 000 (+2 %)

Sill/strömming i Rigabukten

28.1

32 660

36 400 (+11 %)

28 878 (−21 %)

Sill/strömming i centrala Östersjön

25–29, 32

91 640

107 420 (+17 %)

72 178 (−33 %)

Rödspätta

22–32

3 041

3 041 (-)

2 281 (−25 %)

Lax i egentliga Östersjön och Bottniska viken

(Uttryckt i antal fiskar)

22–31

250 109

250 109 (-)

52 974 (−79 %)

Lax i Finska viken

(Uttryckt i antal fiskar)

32

15 419

15 419 (-)

10 884 (−29%)

Skarpsill

22–32

265 969

288 766 (+8%)

213 110 (−26%)

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Även kallat maximalt hållbart uttag (MSY).


Side Bar