Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LT LV

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Rybołówstwo: Komisja przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2012

Bruksela, 15 września 2011 r. – Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swój wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2012. W oparciu o opinie naukowe Komisja proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) zarówno stada dorsza bałtyckiego, jak również dwóch stad śledzia (zachodniego stada śledzia i stada śledzia w Zatoce Botnickiej). Za konieczne uznano ograniczenie uprawnień do połowów pozostałych stad, w szczególności łososia, ze względu na niską liczebność tych stad. Komisja proponuje również ograniczenie liczby dni przebywania przez statki rybackie na morzu do poziomów określonych w ubiegłym roku. Ogólnym celem proponowanych zmian jest uczynienie rybołówstwa na Morzu Bałtyckim działalnością zrównoważoną pod względem środowiskowym i gospodarczym poprzez zastosowanie się do zaleceń naukowców.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała: „Niniejszy wniosek ma na celu zachowanie stanu zasobów ryb w Morzu Bałtyckim dla dobra obecnego pokolenia oraz przyszłych generacji. Staramy się odpowiedzialnie gospodarować tymi zasobami zgodnie z zasadami naszej reformy. Osiągnięcie zakładanego wskaźnika maksymalnych podtrzymywalnych połowów przyczyni się nie tylko do poprawy stanu zasobów ryb, ale również pozwoli osiągać większe dochody oraz tworzyć nowe miejsce pracy w sektorze gospodarki rybnej.”

Podstawą dla wniosku Komisji jest opinia naukowa wydana przez Komitet Naukowy, Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Obecny wniosek był konsultowany z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego (BSRAC) w oparciu o dokument konsultacyjny Komisji z maja br. (IP/11/638).

Obecny wniosek będzie przedmiotem dyskusji między ministrami z państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa.

Kontekst

Dorsz

Komisja proponuje zwiększyć o 15% (do 67 850 ton) całkowite dopuszczalne połowy wschodniego stada dorsza bałtyckiego oraz o 13% (do 21 300 ton) całkowite dopuszczalne połowy zachodniego stada dorsza bałtyckiego. Zwiększenie połowów tych stad jest możliwe dzięki długofalowemu planowi gospodarowania zasobami dorsza obowiązującemu od 2008 r., który pozwolił na ograniczenie natężenia połowów do zrównoważonego poziomu oraz zapewnił odpowiedni czas na odbudowę liczebności stad.

Śledź

Komisja proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów zachodniego stada śledzia o niemal jedną trzecią (do 20 900 ton) oraz nieznaczne zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów stada śledzia w Zatoce Botnickiej (o 2% do 106 000 ton). Z drugiej strony, nie nastąpiła jeszcze wystarczająca odbudowa stanu centralnego stada śledzia oraz stada śledzia w Zatoce Ryskiej. Dlatego też Komisja proponuje ograniczyć całkowite dopuszczalne połowy tych stad o odpowiednio 33% i 21%.

Łosoś

W celu odbudowy populacji łososia do zrównoważonego poziomu1 Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów w basenie głównym o niemal 80% oraz o niemal 30% w odniesieniu do stada tego gatunku w Zatoce Fińskiej. Wnioskowane ograniczenie jest zgodne z otrzymaną opinią naukową. Należy mieć nadzieję, że plan gospodarowania zasobami łososia bałtyckiego, przedstawiony przez Komisję w dniu 12 sierpnia 2011 r., przyczyni się do poprawy stanu tego stada.

Szprot

Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów szprota o 26%, do 213 110 ton.

Gładzica

Brak jest naukowych danych na temat stanu stada gładzicy. Ponieważ nie wiadomo jaką wielkość połowów można uznać za zrównoważoną, Komisja postanowiła przyjąć podejście ostrożnościowe i zaproponowała ograniczenie o 25% całkowitych dopuszczalnych połowów ryb tego gatunku do czasu zgromadzenia większej ilości danych i uzyskania możliwości należytego określenia poziomu połowów. Podejście to jest zgodne z wewnętrznie uzgodnioną zasadą ostrożnościową.

Dodatkowe informacje:

TAC i kwoty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_pl.htm

Opinia naukowa:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_pl.htm

Wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza bałtyckiego:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:PL:NOT

Wniosek dotyczący wieloletniego planu w zakresie zasobów łososia bałtyckiego:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0470:PL:NOT

Tabela: Przegląd zmian TAC w latach 2011-2012 (w tonach, o ile nie określono inaczej)

Stado

Podrejon obszaru połowowego ICES

Proponowane TAC na 2011 r.

TAC na 2011 r.

Proponowane TAC na 2012 r.

Wschodnie stado dorsza

Sd 25-32

58 957

58 957 (-)

67 850 (+15%)

Zachodnie stado dorsza

Sd 22-24

18 800

18 800 (-)

21 300 (+13%)

Zachodnie stado śledzia

Sd 22-24

15 884

15 884 (-)

20 900 (+32%)

Stado śledzia w Zatoce Botnickiej

Sd 30-31

91 000

104 369 (+14%)

106 000 (+2%)

Stado śledzia w Zatoce Ryskiej

Sd 28.1

32 660

36 400 (+11%)

28 878 (-21%)

Centralne stado śledzia

Sd 25-29, 32

91 640

107 420 (+17%)

72 178 (-33%)

Gładzica

Sd 22-32

3 041

3 041 (-)

2 281 (-25%)

Stado łososia w basenie głównym

(W sztukach ryb)

Sd 22-31

250 109

250 109 (-)

52 974 (-79%)

Stado łososia w Zatoce Fińskiej

(W sztukach ryb)

Sd 32

15 419

15 419 (-)

10 884 (-29%)

Szprot

Sd 22-32

265 969

288 766 (+8%)

213 110 (-26%)

Kontakt :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Zwanego MPP = maksymalny podtrzymywalny połów


Side Bar