Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV ET LT LV PL

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio antoi ehdotuksen Itämeren kalansaalismääristä vuodeksi 2012

Bryssel 15. syyskuuta 2011 – Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksensa Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2012. Komissio ehdottaa tieteellisten lausuntojen perusteella, että Itämeren molempien turskakantojen ja kahden silakkakannan (läntisen ja Pohjanlahden kannan) suurimpia sallittuja saaliita eli TACeja lisätään. Muiden kantojen ja erityisesti lohen TACeja olisi komission mukaan tarpeen alentaa, koska kyseisten kalakantojen tila on heikko. Lisäksi komissio ehdottaa kalastusaluksille myönnettävien merelläolopäivien lukumäärän rajoittamista viime vuonna vahvistetuille tasoille. Ehdotusten yleisenä tavoitteena on muuttaa Itämerellä harjoitettava kalastus ympäristön ja talouden kannalta kestäväksi tutkijoiden suosituksia noudattamalla.

Meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaarin Maria Damanakin mukaan ehdotuksen tarkoituksena on pitää huolta Itämeren kalakannoista, jotta ne voitaisiin säilyttää nykyisen ja tulevien sukupolvien eduksi. ”Pyrimme hoitamaan kalakantoja vastuullisella tavalla noudattaen yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä vahvistettuja periaatteita. Tavoitteeksi asettamamme kestävän enimmäistuoton saavuttaminen johtaa terveempien kalakantojen ohella myös kalastusalan tulojen paranemiseen ja työpaikkojen lisääntymiseen”, Damanaki sanoi.

Komission ehdotus noudattaa tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) ja Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) antamia lausuntoja. Itämeren alueellista neuvoa-antavaa toimikuntaa on kuultu tästä ehdotuksesta komission toukokuussa julkaiseman tausta-asiakirjan pohjalta (IP/11/638).

Jäsenvaltioiden ministerit keskustelevat tästä ehdotuksesta lokakuussa järjestettävässä kalastusasioita käsittelevässä neuvoston kokouksessa.

Tausta

Turska

Komissio ehdottaa, että Itämeren itäisen turskakannan TACia lisätään 15 prosenttia (67 850 tonniin) ja Itämeren läntisen turskakannan TACia 13 prosenttia (21 300 tonniin). Lisäykset ovat mahdollisia, koska vuodesta 2008 alkaen käytössä ollut turskan pitkän aikavälin hoitosuunnitelma on auttanut alentamaan kalastuspaineen kestäville tasoille ja antanut kannoille aikaa elpyä.

Silakka

Komissio ehdottaa, että läntisen silakkakannan TACia lisätään lähes yhdellä kolmanneksella (20 900 tonniin) ja että Pohjanlahden silakan TACia korotetaan hieman (kaksi prosenttia eli 106 000 tonniin). Toisaalta Itämeren keskiosan ja Riianlahden silakkakannat eivät ole elpyneet riittävästi. Sen vuoksi komissio ehdottaa, että Itämeren keskiosan silakkakannan TACia alennetaan 33 prosenttia ja Riianlahden kannan TACia 21 prosenttia.

Lohi

Jotta lohipopulaatiot saataisiin elvytettyä kestäville tasoille1, komissio ehdottaa, että pääaltaan kannan TACia alennetaan lähes 80 prosenttia ja Suomenlahden kannan TACia lähes 30 prosenttia. Ehdotettu alennus on komission saamien tieteellisten lausuntojen mukainen. Itämeren lohen hoitosuunnitelman, jota komissio ehdotti 12. elokuuta 2011, toivotaan parantavan kannan tilaa.

Kilohaili

Komissio ehdottaa, että kilohailin TACia alennetaan 26 prosenttia 213 110 tonniin.

Punakampela

Punakampelakannan koosta ei ole saatu tutkimustietoa. Koska ei tiedetä, millainen saalis olisi kestävä, komissio päätti noudattaa varovaista lähestymistapaa ja ehdottaa TACiin 25 prosentin alennusta, kunnes kannan tilasta saadaan lisää tietoa ja asianmukainen saalistaso voidaan vahvistaa. Tämä on sisäisesti sovitun ennalta varautumisen periaatteen mukaista.

Lisätietoja:

Suurimmat sallitut saaliit ja kiintiöt:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_fi.htm

Tieteelliset lausunnot: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_fi.htm

Itämeren turskakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:FI:NOT

Ehdotus Itämeren lohikannan monivuotiseksi suunnitelmaksi:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0470:FI:NOT

Taulukko: Yhteenveto TACien muutoksista vuosina 2011 ja 2012 (luvut tonneina, ellei toisin ilmoiteta)

Kanta

ICES-kalastusalueiden osa-alueet

Vuodeksi 2011 ehdotettu TAC

Vuoden 2011 TAC

Vuodeksi 2012 ehdotettu TAC

Itäinen turska

Osa-alueet 25–32

58 957

58 957 (-)

67 850 (+15%)

Läntinen turska

Osa-alueet 22–24

18 800

18 800 (-)

21 300 (+13%)

Läntinen silakka

Osa-alueet 22–24

15 884

15 884 (-)

20 900 (+32%)

Pohjanlahden silakka

Osa-alueet 30 ja 31

91 000

104 369 (+14%)

106 000 (+2%)

Riianlahden silakka

Osa-alue 28.1

32 660

36 400 (+11%)

28 878 (-21%)

Keski-Itämeren silakka

Osa-alueet 25–29 ja 32

91 640

107 420 (+17%)

72 178 (-33%)

Punakampela

Osa-alueet 22–32

3 041

3 041 (-)

2 281 (-25%)

Pääaltaan lohi

(Yksittäisten kalojen lukumääränä)

Osa-alueet 22–31

250 109

250 109 (-)

52 974 (-79%)

Suomenlahden lohi

(Yksittäisten kalojen lukumääränä)

Osa-alue 32

15 419

15 419 (-)

10 884 (-29%)

Kilohaili

Osa-alueet 22–32

265 969

288 766 (+8%)

213 110 (-26%)

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Kestävän enimmäistuoton (MSY) tasoille


Side Bar