Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI LT LV PL

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kalandus: komisjon teeb ettepaneku Läänemere kalavarude 2012. aasta püügivõimaluste kohta

Brüssel, 15. september 2011 – Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku Läänemere kalavarude 2012. aasta püügivõimaluste kohta. Komisjon teeb teadusliku nõuande põhjal ettepaneku suurendada nii Läänemere mõlema tursavaru kui ka kahe räimevaru (Läänemere lääneosa ja Botnia laht) lubatud kogupüüki (TAC). Ülejäänud kalavarude, eelkõige lõhevarude lubatud kogupüüki peetakse nimetatud kalavarude kehva olukorda arvesse võttes vajalikuks vähendada. Komisjon teeb ühtlasi ettepaneku piirata kalalaevade merel viibimise päevade arvu eelmisel aastal kehtestatud tasemeni. Ettepanekute üldine eesmärk on muuta Läänemere kalandus teadlaste soovitusi arvesse võttes nii keskkonna kui ka majanduse seisukohast jätkusuutlikuks.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: „Selle ettepaneku eesmärk on kanda hoolt Läänemere kalavarude eest, et need säiliksid nii praeguste kui ka tulevaste sugupõlvede hüvanguks. Üritame oma reformi põhimõtete kohaselt majandada kalavarusid jätkusuutlikul viisil. Meie kavandatud maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamisega ei kaasne üksnes paremas seisukorras kalavarud, vaid ka suuremad sissetulekud ja rohkem töökohti kalandussektoris.”

Komisjon toetub oma ettepanekus kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomiteelt (STECF) ning Rahvusvaheliselt Mereuurimise Nõukogult (ICES) saadud teaduslikele nõuannetele. Läänemere piirkondliku nõuandekomisjoniga on ettepaneku osas nõu peetud, võttes arvesse komisjoni mais välja antud konsultatsioonidokumenti (IP/11/638).

Liikmesriikide ministrid arutavad käesolevat ettepanekut oktoobris toimuval kalanduse nõukogul.

Taustteave

Tursk

Komisjon teeb ettepaneku suurendada Läänemere idaosa tursavaru lubatud kogupüüki 15% (67 850 tonnile) ja Läänemere lääneosa tursavaru lubatud kogupüüki 13% (21 300 tonnile). Selline suurendamine on võimalik tänu alates 2008. aastast kehtivale tursavaru pikaajalisele majandamiskavale, mis on aidanud vähendada püügisurvet jätkusuutlikule tasemele ning on andnud kalavarudele aega taastuda.

Räim

Komisjon teeb ettepaneku suurendada Läänemere lääneosa räimevaru lubatud kogupüüki peaaegu ühe kolmandiku võrra (20 900 tonnile) ja Botnia lahe räimevaru 2% (106 000 tonnile). Läänemere keskosa ja Riia lahe räimevarud ei ole seevastu piisavalt taastunud. Seepärast teeb komisjon ettepaneku vähendada nimetatud kalavarude lubatud kogupüüki vastavalt 33% ja 21%.

Lõhe

Selleks et lõhevarud saaksid taastuda jätkusuutliku tasemeni,1 teeb komisjon ettepaneku vähendada lubatud kogupüüki põhibasseinis ligikaudu 80% ja Soome lahes ligikaudu 30%. Kavandatud vähendamine on kooskõlas saadud teadusliku nõuandega. Läänemere lõheliste majandamiskava, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 12. augustil 2011, aitab loodetavasti kalavarude olukorda parandada.

Kilu

Komisjon teeb ettepaneku vähendada kilu lubatud kogupüüki 26%, st 213 110 tonnile.

Atlandi merilest

Atlandi merilesta varude suuruse kohta puuduvad teaduslikud andmed. Kuna ei ole teada, milline püügimäär oleks jätkusuutlik, on komisjon otsustanud tegutseda ettevaatlikult ja teha ettepaneku lubatud kogupüügi 25%-lise vähendamise kohta, kuni on võimalik saada rohkem andmeid ja määrata kindlaks asjakohane püügimäär. See on kooskõlas rahvusvaheliselt kokkulepitud ettevaatusprintsiibiga.

Lisateave:

Lubatud kogupüügid ja kvoodid:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_et.htm

Teaduslik nõuanne:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_et.htm

Läänemere tursavarude mitmeaastane kava:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:ET:NOT

Ettepanek Läänemere lõhevarude mitmeaastase kava kohta:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0470:ET:NOT

Tabel: Ülevaade lubatud kogupüügi muudatustest aastatel 2011–2012 (andmed tonnides, kui ei ole muid täpsustusi)

Kalavaru

ICES püügipiirkonna alarajoon

Lubatud kogupüüki käsitlev ettepanek 2011

Lubatud kogupüük 2011

Lubatud kogupüüki käsitlev ettepanek 2012

Idaosa tursk

Alarajoonid 25–32

58 957

58 957 (-)

67 850 (+15%)

Lääneosa tursk

Alarajoonid 22–24

18 800

18 800 (-)

21 300 (+13%)

Lääneosa räim

Alarajoonid 22–24

15 884

15 884 (-)

20 900 (+32%)

Botnia lahe räim

Alarajoonid 30–31

91 000

104 369 (+14%)

106 000 (+2%)

Riia lahe räim

Alarajoon 28.1

32 660

36 400 (+11%)

28 878 (-21%)

Keskosa räim

Alarajoonid 25–29, 32

91 640

107 420 (+17%)

72 178 (-33%)

Atlandi merilest

Alarajoonid 22–32

3 041

3 041 (-)

2 281 (-25%)

Põhibasseini lõhe

(Väljendatakse üksikkalade arvuna)

Alarajoonid 22–31

250 109

250 109 (-)

52 974 (-79%)

Soome lahe lõhe

(Väljendatakse üksikkalade arvuna)

Alarajoon 32

15 419

15 419 (-)

10 884 (-29%)

Kilu

Alarajoonid 22–32

265 969

288 766 (+8%)

213 110 (-26%)

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus.


Side Bar