Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV FI ET LT LV PL

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fiskeri: Kommissionen foreslår fiskerimuligheder i Østersøen for 2012

Bruxelles, den 15. september 2011 – Europa-Kommissionen forelagde i dag sit forslag om fiskerimuligheder i Østersøen for 2012. På grundlag af videnskabelig rådgivning foreslår Kommissionen, at de samlede tilladte fangstmængder (TAC) forhøjes for både torskebestandene i Østersøen og for to sildebestande (i den vestlige del af Østersøen og i Den Botniske Bugt). Det skønnes nødvendigt at foretage nedsættelser for de øvrige bestande på grund af de pågældende fiskebestandes ringe tilstand. Kommissionen foreslår også at begrænse antallet af havdage for fiskerfartøjer til de niveauer, der blev fastsat sidste år. Det overordnede formål med forslagene er at sikre, at fiskeriet i Østersøen gøres miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt ved at følge de videnskabelige anbefalinger.

Maria Damanaki, EU's kommissær for maritime anliggender og fiskeri, sagde: "Dette forslag omhandler fiskebestandene i Østersøen med henblik på at bevare dem til fordel for de nuværende og fremtidige generationer. Vi prøver at forvalte dem på ansvarlig vis i overensstemmelse med principperne for vores reform. Hvis vi når vores mål om et maksimalt bæredygtigt udbytte, vil det ikke alene skabe sundere fiskebestande, men også højere indtægter og flere arbejdspladser i fiskerisektoren."

Kommissionens forslag følger den videnskabelige rådgivning fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen er blevet hørt om dette forslag på grundlag af Kommissionens høringsdokument fra maj (IP/11/638).

Forslaget skal drøftes af medlemsstaternes ministre på Rådets samling (miljø) i oktober.

Baggrund

Torsk

Kommissionen foreslår, at TAC'en for østersøtorsk forhøjes med 15 % (til 67 850 tons) for de østlige bestande og med 13 % (til 21 300 tons) for de vestlige bestande. Det er muligt at foretage disse forhøjelser, fordi den langsigtede forvaltningsplan for torsk, der har været gennemført siden 2008, har medvirket til at mindske fiskeripresset til bæredygtige niveauer og har givet bestandene tid til at blive genoprettet.

Sild

Kommissionen foreslår, at TAC'en for den vestlige sildebestand forhøjes med næsten en tredjedel (til 20 900 tons), og at TAC'en for sild i Den Botniske Bugt forhøjes en smule (med 2 % til 106 000 tons). Derimod er sildebestandene i den centrale del af Østersøen og Rigabugten ikke tilstrækkeligt genoprettet. Kommissionen foreslår derfor, at TAC'en for disse bestande reduceres med henholdsvis 33 og 21 %.

Laks

For at genoprette laksebestandene til bæredygtige niveauer1 foreslår Kommissionen, at TAC'en for den centrale del af Østersøen nedsættes med næsten 80 %, og at TAC'en for bestanden i Den Finske Bugt nedsættes med næsten 30 %. Den foreslåede reduktion er i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning. Den forvaltningsplan for østersølaks, Kommissionen foreslog den 12. august 2011, vil forhåbentlig bidrage til at forbedre bestandens tilstand.

Brisling

Kommissionen foreslår, at TAC'en for brisling reduceres med 26 % til 213 110 tons.

Rødspætte

Der foreligger ingen videnskabelige data om rødspættebestandens størrelse. Eftersom det ikke vides, hvilke fangster der vil være bæredygtige, har Kommissionen besluttet at følge en forsigtig kurs og foreslå en reduktion på 25 % af TAC'en, indtil der kan indsamles flere data og fastlægges et korrekt fangstniveau. Dette er i overensstemmelse med det internt aftalte forsigtighedsprincip.

Yderligere oplysninger:

TAC'er og kvoter: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_da.htm

Videnskabelig rådgivning:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_da.htm

Flerårlig plan for østersølaks:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:DA:NOT

Forslag til den flerårige plan for østersølaks:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0470:DA:NOT

Tabel: Oversigt over TAC-ændringer i 2011-2012 (i tons, medmindre andet er angivet)

Bestand

ICES-fiskerizone underafsnit

Foreslået TAC 2011

TAC 2011

Foreslået TAC 2012

Østlig torsk

Sd 25-32

58 957

58 957 (-)

67 850 (+15 %)

Vestlig torsk

Sd 22-24

18 800

18 800 (-)

21 300 (+13 %)

Vestlig sild

Sd 22-24

15 884

15 884 (-)

20 900 (+32 %)

Botnisk sild

Sd 30-31

91 000

104 369 (+14 %)

106 000 (+2 %)

Sild i Rigabugten

Sd 28.1

32 660

36 400 (+11 %)

28 878 (-21 %)

Sild i den centrale del af Østersøen

Sd 25-29, 32

91 640

107 420 (+17 %)

72 178 (-33 %)

Rødspætte

Sd 22-32

3 041

3 041 (-)

2 281 (-25 %)

Laks i den centrale del af Østersøen

(Udtrykt i antal fisk)

Sd 22-31

250 109

250 109 (-)

52 974 (-79 %)

Laks i Den Finske Bugt

(Udtrykt i antal fisk)

Sd 32

15 419

15 419 (-)

10 884 (-29 %)

Brisling

Sd 22-32

265 969

288 766 (+8 %)

213 110 (-26 %)

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Kendt som MSY = maximum sustainable yield – maksimalt bæredygtigt udbytte


Side Bar