Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

Bryssel den 28 januari 2011

Dataskyddsdagen: att garantera integritetsskyddet

Det har blivit lättare och det går snabbare att utbyta information över hela världen. En individs personuppgifter – e-post, fotografier och elektroniska kalendrar – kan skapas i Storbritannien med hjälp av ett mjukvaruprogram vars värdserver finns i Tyskland, bearbetas i Indien, lagras i Polen och tas fram i Spanien av en italiensk medborgare. Denna snabba ökning av informationsflöden runt om i världen innebär att det är en stor utmaning att säkra att individers rätt till personligt uppgiftsskydd respekteras. Frågor om uppgiftsskydd samt dess gränsöverskridande aspekter påverkar människor dagligen – på arbetet, vid kontakter med myndigheter, då man handlar med varor eller tjänster, reser eller använder Internet. Idag – på dataskyddsdagen – gör Europarådet och Europeiska kommissionen en gemensam satsning för att främja den grundläggande rättigheten till uppgiftsskydd.

Den årliga dataskyddsdagen har till syfte att informera om vad för slags personuppgifter som samlas in och behandlas och av vilken anledning, och vilka rättigheter man har i samband med denna behandling.

EU:s regler om uppgiftsskydd är mer än 15 år gamla. De har fyllt sin funktion under årens lopp men behöver nu förnyas för att återspegla den teknologiska utvecklingen. Senare i år kommer Europeiska kommissionen att föreslå ändringar av 1995 års direktiv om skydd av personuppgifter.

”Ett effektivt uppgiftsskydd är nödvändigt för våra demokratier och ligger till grund för andra grundläggande rättigheter och friheter, sade Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Vi behöver en jämvikt mellan skyddet av personuppgifter och det fria flödet av information som bidrar till att skapa ekonomiska möjligheter. Jag vill ta itu med dessa frågor med hjälp av våra förslag om att modernisera EU:s regler om uppgiftsskydd som läggs fram under 2011.”

Idag firar vi den 30:e årsdagen av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (”konvention 108”).

”Informationsteknologins snabba utveckling innebär större utmaningar för integritetsskyddet än någonsin tidigare. Konventionen om skydd av personuppgifter har varit ett centralt verktyg för att säkra denna rätt i 30 år och måste anpassas för att säkra detta även för de kommande 30 åren,” sade Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland och betonade ”behovet av en genuint internationell ram som grundar sig på mänskliga rättigheter och som är flexibel, transparent och inkluderande.”

De senaste åren har integritets- och uppgiftsskyddsfrågor uppmärksammats mycket i medierna. Teknologin har utvecklats exponentiellt och har dramatiskt ändrat det sätt på vilket personuppgifter används vid tillhandahållande av varor och tjänster. Detta gäller särskilt Internetmiljön – exempelvis bankärenden, försäljning av resor och sociala nätverk. En del av arbetet med att säkerställa ett säkert och tryggt samhälle består av att dela personuppgifter.

Bakgrund

EU:s direktiv om skydd av personuppgifter från 1995

Den 4 november 2010 lade kommissionen fram en strategi för att stärka EU:s regler om uppgiftsskydd (IP/10/1462 och MEMO/10/542). Den har till syfte att skydda den enskildes personuppgifter inom samtliga politikområden, också brottsbekämpningen, samtidigt som byråkratin minskas för företag och fri rörlighet för uppgifter garanteras inom EU. Denna översyn av politiken kommer att användas av kommissionen tillsammans med resultaten av ett offentligt samråd för att se över EU:s direktiv om skydd av personuppgifter från 1995.

EU:s regler om uppgiftsskydd (Direktivet om uppgiftsskydd 95/46/EG från 1995) syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till uppgiftsskydd, samt uppgifternas fria flöde. Detta allmänna direktiv om uppgiftsskydd har kompletterats med andra rättsakter, såsom direktivet om integritet och elektronisk kommunikation för kommunikationssektorn. Det finns också särskilda regler om skydd av personuppgifter i frågor som rör polisiärt och straffrättsligt samarbete (rådets rambeslut 2008/977/RIF).

Rätten till skydd av personuppgifter erkänns uttryckligen både i artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i Lissabonfördraget. I fördraget fastställs den rättsliga grunden för reglerna om uppgiftsskydd som gäller all verksamhet inom ramen för EU-lagstiftning enligt artikel 16 (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Europarådets åtgärder på området uppgiftsskydd

Europarådets konvention 108, som blev tillgänglig för undertecknande 1981, är redan ett riktmärke för 43 europeiska stater och det enda instrument som internationellt är rättsligt bindande med potential att tillämpas över hela världen. Samtliga länder i världen som har den lagstiftning om uppgiftsskydd som krävs kan bli parter i konventionen.

I konventionen definieras en rad allmänt erkända grundprinciper och rättsligt bindande normer. Dess bestämmelser skyddar mot angrepp på privatlivet från offentligt och privat håll oberoende av typ av teknik som används. Konventionen tillhandahåller en rättslig ram för överföring av personuppgifter mellan länder som har ratificerat den och en plattform för ett jämställt multilateralt samarbete mellan stater som är parter i konventionen.

Länder kan utbyta idéer och bästa praxis och utveckla nya standarder tillsammans. År 2001 kompletterades konvention 108 av ett tilläggsprotokoll som rör tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande informationsflöden.

Den 28 januari valdes som dataskyddsdag eftersom man samtidigt firar årsdagen av konvention 108. I år på dataskyddsdagen tar Europarådet tillfället i akt och inleder ett samråd om hur konvention 108 ska förnyas och hur de standarder som rör uppgiftsskydd ska höjas inte bara i Europa, utan över hela världen.

Mer information

Se eller ladda ned kommissionens videoklipp om uppgiftsskydd och sociala nätverk – som finns på alla officiella språk:

Dataskyddsdagen 2011

http://www.data-protection-day.net

Europarådet: Skydd av personuppgifter

http://www.coe.int/dataprotection/

Europeiska kommissionen: Skydd av personuppgifter

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar