Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/102

V Bruseli 28. januára 2011

Deň ochrany údajov: zaručenie práva jednotlivcov na súkromie

Výmena informácií vo svete sa v súčasnosti zjednodušila a zrýchlila. Osobné údaje jednotlivcov – emailová adresa, fotografie a elektronické diáre – možno vytvoriť v Spojenom kráľovstve s využitím softvéru v Nemecku, spracovať v Indii, uložiť v Poľsku a v Španielsku do nich môže nahliadať taliansky občan. Toto rýchle zvýšenie informačných tokov vo svete prináša so sebou veľké problémy, pokiaľ ide o práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov. Otázky týkajúce sa ochrany údajov vrátane ich cezhraničnej dimenzie ovplyvňujú každodenný život ľudí – v práci, pri kontakte s verejnými orgánmi, pri nákupe tovaru alebo služieb alebo pri cestovaní či surfovaní na internete. Dnes, v deň ochrany údajov, spojili Rada Európy a Európska komisia svoje úsilie na podporu základného práva na ochranu údajov.

Každoročný deň ochrany údajov má za cieľ poskytnúť ľuďom príležitosť porozumieť aké osobné údaje o nich sa zhromažďujú a spracovávajú, prečo, a aké majú práva v súvislosti s týmto spracovávaním.

Pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany údajov sú už viac ako 15 rokov staré. Prešli skúškou času. Teraz je však potrebné ich modernizovať, aby odrážali nový technologický vývoj. Európska komisia navrhne neskôr v tomto roku zmeny a doplnenia smernice z roku 1995 o ochrane údajov.

„Účinná ochrana údajov je pre naše demokratické systémy veľmi dôležitá a posilňuje ostatné základné práva a slobody“, povedala podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová, ktorá je komisárkou pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Potrebujeme dosiahnuť rovnováhu medzi obavami týkajúcimi sa ochrany súkromia a zabezpečením voľného toku informácií, ktorý pomáha vytvárať hospodárske príležitosti. Týmto otázkam sa chceme v roku 2011 venovať v našich návrhoch modernizácie pravidiel EÚ o ochrane údajov.“

Dnes si pripomíname 30. výročie prijatia Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov („dohovor 108“).

Vzhľadom na zmeny, ktoré vyvolal rýchly rozvoj informačných technológií, nadobúda otázka práv ochrany súkromia stále väčší význam. Dohovor o ochrane údajov bol 30 rokov hlavným nástrojom na zabezpečenie týchto práv a je potrebné ho upraviť, aby ich mohol zabezpečovať aj v nasledujúcich 30 rokoch,“ povedal generálny tajomník Thorbjørn Jagland a zdôraznil „potrebu skutočne medzinárodného rámca, ktorý sa opiera o ľudské práva, je flexibilný, transparentný a inkluzívny.“

Otázky ochrany súkromia a osobných údajov sa v posledných rokoch dostali do popredia záujmu. Technológia sa ďalej intenzívne vyvíjala, čo so sebou prinieslo dramatické zmeny v spôsobe, akým sa osobné údaje využívajú pri dodávaní tovaru a poskytovaní služieb. Platí to najmä v prípade online prostredia – od bankovníctva a cestovania až k sociálnym sieťam. Otázka zdieľania osobných údajov je takisto súčasťou zabezpečenia bezpečnej a chránenej spoločnosti.

Súvislosti

Smernica EÚ z roku 1995 o ochrane osobných údajov

Komisia predstavila 4. novembra 2010 stratégiu na posilnenie pravidiel EÚ na ochranu osobných údajov (IP/10/1462 a MEMO/10/542). Jej cieľom je chrániť údaje jednotlivcov vo všetkých oblastiach politiky vrátanie presadzovania práva, zároveň znížiť byrokratickú záťaž podnikov a zabezpečiť slobodný pohyb údajov v EÚ. Tento prehľad politiky Komisia využije spolu s výsledkami verejnej konzultácie pri revízii smernice EÚ z roku 1995 o ochrane osobných údajov.

Pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany osobných údajov (smernica o ochrane údajov 95/46/ES) sú zamerané na ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb, najmä práva na ochranu osobných údajov, ako aj na zabezpečenie slobodného pohybu údajov. Túto všeobecnú smernicu o ochrane osobných údajov doplnili ďalšie právne nástroje, ako je smernica o ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií. Existujú aj osobitné pravidlá ochrany osobných údajov v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV).

Právo na ochranu osobných údajov sa výslovne uvádza v článku 8 Charty základných práv EÚ a v Lisabonskej zmluve. Zmluva o fungovaní Európskej únie poskytuje v článku 16 právny základ pre pravidlá o ochrane údajov pre všetky činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti práva EÚ.

Rady Európy a ochrana osobných údajov

Jediný medzinárodný a právne záväzný nástroj s potenciálom celosvetového uplatnenia, dohovor 108 Rady Európy, ku ktorému pristúpilo už 43 štátov v Európe, možno podpísať od roku 1981. Zmluvnou stranou tohto dohovoru sa môže stať každá krajina na svete, ktorá prijala požadované právne predpisy o ochrane údajov.

Dohovor definuje celý rad všeobecne uznávaných hlavných zásad a právne záväzných predpisov. Jeho technologický neutrálne ustanovenia chránia pred narušením súkromia verejnými a súkromnými orgánmi. Poskytuje právny rámec pre presun osobných údajov medzi krajinami, ktoré ho ratifikovali, a platformu pre viacstrannú spoluprácu štátov na princípe rovnosti.

Štáty si medzi sebou môžu vymieňať nápady a osvedčené postupy a spoločne pracovať na nových predpisoch. V roku 2001 bol dohovor 108 doplnený dodatkovým protokolom týkajúcim sa dozorných orgánov a cezhraničného toku údajov.

28. január bol vybraný ako deň ochrany osobných údajov, pretože je dňom prijatia dohovoru 108. Tento rok Rada Európy využíva deň ochrany osobných údajov na začatie konzultácie o spôsobe modernizácie dohovoru 108 a o pokračovaní posilňovania predpisov o ochrane osobných údajov nielen v Európe, ale aj vo svete.

Ďalšie informácie

Sledujte alebo stiahnite si klip Komisie o ochrane súkromia a sociálnych sieťach, ktorý je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=19949&src=1

Deň ochrany osobných údajov 2011

http://www.data-protection-day.net

Rada Európy: ochrana osobných údajov

http://www.coe.int/dataprotection/

Európska komisia: ochrana osobných údajov

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/review/index_en.htm

Webová stránka podpredsedníčky Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar